Hur gamla blir vi?

Medellivslängden har aldrig varit så hög som nu och äldre utgör en allt högre andel i befolkningen. Detta gör att försörjningsbördan ökar. Det visar en underlagsrapport till delegationen för senior arbetskraft (S 2018:10) som skrivits av demografen Lena Lundkvist.

– Detta är en klar och tydlig utmaning som påverkar både samhället och enskilda ur flera olika aspekter. En rad åtgärder behöver vidtas från flera olika aktörer för att hantera denna utmaning, säger delegationens ordförande Anna Hedborg.

Rapporten Hur gamla blir vi? visar att medellivslängden i Sverige i genomsnitt har ökat med drygt 23 år under de senaste hundra åren. Utvecklingen förväntas fortsätta i samma riktning. Det gör att befolkningsstrukturen ändras, med en högre andel äldre och en lägre andel i förvärvsarbetande ålder i befolkningen.

– En av våra tidigare rapporter har visat att det finns en stor potential bland seniora arbetstagare att arbeta längre, och det är här viktigt att alla aktörer –tillsammans och var och en för sig – arbetar för att fler både ska kunna, vilja och få arbeta längre, säger Anna Hedborg.

Detta är den fjärde rapporten i en serie om cirka 30 rapporter som delegationen har för avsikt att publicera under det närmaste året. Rapporten finns att ladda ner på delegationens webbplats. Där finns även information om delegationens uppdrag och arbete.

Regeringen beslutade i augusti 2018 att tillsätta en delegation för senior arbetskraft (S 2018:10). I delegationens uppdrag ingår att verka för ett mer inkluderande och åldersoberoende synsätt i arbetslivet och att sprida kunskap och forskning om äldres möjligheter.


Kontakt

Lena Lundkvist, demograf vid Statistiska centralbyrån
Tel nr: 010-479 46 78
Lena.lundkvist@scb.se

Anna Fransson, sekretariatet
Tel nr: 072-215 45 37
Anna.fransson@regeringskansliet.se

Prenumerera