Stort intresse för årets statsbidrag mot segregation

Report this content

Delegationen mot segregation har nu fattat beslut om statsbidrag för år 2020. Syftet med bidragen är att stödja arbetet mot socioekonomisk segregation, och myndigheten har fått in många ansökningar i år. 

I år fick Delmos totalt in 268 ansökningar om statsbidrag från kommuner och regioner samt ideella föreningar och stiftelser.   

– Intresset har varit mycket stort, och det är glädjande eftersom det visar att många vill arbeta med frågorna. Samtidigt innebär det att det har varit tuff konkurrens i år, och vi har varit tvungna att avslå många bra ansökningar, säger Anders Kessling, tillförordnad direktör för Delmos.

Totalt beviljas nu bidrag till 57 aktörer. 38 av dessa är kommuner och regioner över hela landet, från Malmö till Boden.   

19 ideella föreningar och stiftelser har beviljats bidrag. Aktörerna är allt från rikstäckande Rädda Barnen till lokala aktörer som Bollnäs GIF Fotbollsförening och Rosengårds Folkets hus. 

– Statsbidragen spelar en viktig roll som verktyg för att minska och motverka segregation. För att lyckas i arbetet är det avgörande att man arbetar strukturerat, långsiktigt och utgår från kunskap, snarare än att göra enstaka punktinsatser, säger Anders Kessling.

Även de aktörer som inte har beviljats bidrag kan få stöd i arbetet från Delmos. 

– Vi kommer till exempel att följa upp och stötta de kommuner, regioner och paraplyorganisationer inom civilsamhället som har fått avslag. Det kan exempelvis handla om att erbjuda seminarier för att utveckla arbetet. Vi kommer också att ta fram ett webbaserat system för att aktörer ska kunna mäta och följa upp segregationen på den plats där de verkar, säger Anders Kessling.

Majoriteten av årets ansökningar – 203 av 268 – har kommit från ideella föreningar och stiftelser. Samtidigt har det inkommit förhållandevis få ansökningar från kommuner och regioner, något som bland annat beror på rådande situation med coronapandemin som gjort att de inte haft tid att förbereda en ansökan.

Enligt regleringsbrevet för Delmos får högst 25 miljoner kronor betalas ut till ideella föreningar och stiftelser. Delmos har föreslagit regeringen att anslagsvillkoret ändras så att en större andel av medlen kan utbetalas till ideella föreningar och stiftelser. På så vis skulle fler ansökningar av god kvalitet få ta del av statsbidraget. Ytterligare ett antal aktörer inom civilsamhället kan därför komma att beviljas bidrag. 

Fakta:

Statsbidragen ska bidra till arbetet med att minska och motverka socioekonomisk segregation genom att bland annat: 

  • stimulera sektorsövergripande samordning av arbetet
  • främja långsiktigt och kunskapsbaserat arbete 
  • bidra till ökad kunskap om segregationens nuläge, orsaker eller insatser för att motverka den
  • bidra till strategisk samverkan och gemensamt agerande, med kunskap som bas.

I år har Delmos möjlighet att fördela 82 miljoner kronor i statsbidrag.

 

För ytterligare information, kontakta pressansvarig Anneli Tillberg:

E-post: anneli.tillberg@delmos.se

Telefon: 072-144 77 10

Om Delegationen mot segregation

Delegationen mot segregation har till uppgift att främja samverkan, bygga och sprida kunskap och ge ekonomiskt stöd, så att insatserna mot segregation får bättre effekt. Det långsiktiga målet är att förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar och motverka strukturella orsaker till segregation. www.delmos.se

Taggar:

Prenumerera