Stabilt resultat för tredje kvartalet med förbättrat kassaflöde

Report this content

Börsmeddelande 7 november 2018, klockan 11:00 EET

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

DELETE GROUP OYJ 

Delårsrapport januari–september 2018 (IFRS, oreviderad) 

STABILT RESULTAT FÖR TREDJE KVARTALET MED FÖRBÄTTRAT KASSAFLÖDE 

HÖJDPUNKTER FRÅN JULI–SEPTEMBER 2018 (LAGSTADGADE) 

  • Omsättningen ökade med 2 % till 52,0 miljoner euro (Q3 2017: 50,9) 
  • EBITDA ökade med 2 % till 8,1 (7,9) miljoner euro 
  • EBIT minskade med -8 % till 5,2 (5,7) miljoner euro 
  • Nettoskuldsättningen ökade med 25 % till 107,2 (85,9) miljoner euro 
  • Det operativa kassaflödet ökade med 1,9 miljoner euro till 2,1 (0,2) miljoner euro 
  • Två strategiska förvärv under tredje kvartalet: rivningsföretagen Waterjet Stockholm AB och W-Tech AB i Sverige 

HÖJDPUNKTER FRÅN JANUARI–SEPTEMBER 2018 (LAGSTADGADE) 

  • Omsättningen ökade med 9 % till 141,2 (129,9) miljoner euro 
  • EBITDA ökade med 65 % till 15,3 (9,3) miljoner euro 
  • EBIT ökade med 151 % till 7,3 (2,9) miljoner euro 
  • Det operativa kassaflödet ökade med 5,0 miljoner euro till 2,3 (-2,7) miljoner euro 

NYCKELTAL 

LAGSTADGADE  7–9/2018  7–9/2017  Förändring  1–9/2018  1–9/2017  Förändring  1–12/2017 
Omsättning, MEUR  52,0  50,9  2 %  141,2  129,9  9 %  177,3 
EBITDA, MEUR  8,1  7,9  2 %  15,3  9,3  65 %  14,8 
Justerat EBITDA, MEUR  8,3  8,2  1 %  16,3  10,4  57 %  16,1 
Justerat EBITDA, % av omsättning  15,9 %  16,1 %  -0,2 %-enh  11,5 %  8,0 %  3,5 %-enh.  9,1 % 
EBIT, MEUR  5,2  5,7  -8 %  7,3  2,9  151 %  6,7 
Justerat EBIT, MEUR  5,4  6,0  -9 %  8,3  4,0  108 %  8,0 
Justerad EBIT, % av omsättning  10,5 %  11,8 %  -1,3 %-enh  5,9 %  3,1 %  2,8 %-enh.  4,5 % 
Vinst (-förlust) för perioden, MEUR  3,6  4,3  -15 %  0,8  -4,8  116 %  -2,8 
Operativt kassaflöde, MEUR  2,1  0,2  985 %  2,3  -2,7  186 %  5,7 
Nettoskuldsättning, MEUR  107,2  85,9  25 %  107,2  85,9  25 %  90,0 


Jämförbara finanser1)  7–9/2018  7–9/2017  Förändring  1–9/2018  1–9/2017  Förändring  1–12/2017 
Omsättning, MEUR  57,6  60,1  -4 %  153,4  155,7  -1 %  212,9 
Justerat2) EBITDA, MEUR  9,4  10,2  -8 %  17,7  15,0  18 %  22,8 
Justerat EBITDA, % av omsättning  16,3 %  17,0 %  -0,7 %-enh.  11,5 %  9,6 %  1,9 %-enh.  10,7 % 
Justerad EBIT, MEUR  6,5  7,7  -15 %  9,5  7,7  23 %  13,4 
Justerad EBIT, % av omsättning  11,3 %  12,8 %  -1,5 %-enh.  6,2 %  5,0 %  1,2 %-enh.  6,3 % 
Vinst (-förlust) för perioden, MEUR  4,7  5,8  -19 %  2,0  -1,7  218 %  1,5 

1) Definition av jämförbara finanser: förvärvade (avyttrade) verksamheters rapporterade resultat tillagda (borttagna) för den nuvarande perioden och jämförelseperioden i ett jämförbart format, som om transaktionen ägt rum i början av verksamhetsåret. 

2) Justeringsdefinition: justeringar är betydande poster utanför den reguljära verksamheten som påverkar jämförbarheten, t.ex. utgifter relaterade till förvärv, utgifter relaterade till omstrukturering av affärsverksamheten samt andra betydande särskilda kostnader. 

PROGNOS FÖR 2018 (REVIDERAD) 

Industriell rengöring och Återvinningstjänster förväntas visa fortsatt rimliga resultat och återhämtningen för Rivningstjänster väntas fortsätta under 2018. Delete Groups lönsamhet förväntas förbättras under 2018. 

Föregående prognos: Industriell rengöring och Återvinningstjänster förväntas visa fortsatt goda resultat och återhämtningen för Rivningstjänster väntas fortsätta under 2018. Delete Groups lönsamhet förväntas förbättras under 2018. 

TOMMI KAJASOJA, CEO PÅ DELETE GROUP: 

”Under tredje kvartalet var koncernens prestanda rimlig med tanke på vissa utmaningar över våra segment. Koncernens omsättning och EBITDA växte med 2 % från föregående år, men med jämförbara siffror minskade omsättningen med -4 % och EBITDA -8 %. 

Efterfrågan på industriella rengöringstjänster och vår prestanda under tredje kvartalet var stabilt. Verksamheten påverkades emellertid negativt av ett övertidsförbud som drevs fram av de finska fackföreningarna, vilket resulterade i uppskjutna och inställda arbetsuppgifter. 

2018 års tredje kvartal var tudelat för Rivningstjänster. Å ena sidan förbättrades lönsamheten, men avsaknaden av betydande projekt i Sverige fortsatte att minska den konsoliderade omsättningen. I dag och framöver kommer vårt förbättringsprogram inom Rivningstjänster att framhäva vikten av ett kraftfullare försäljningsarbete och samarbete över hela Norden för att nå upp till omsättningsmålen. 

Återvinningstjänsters omsättning växte måttligt jämfört med föregående år, men EBITDA påverkades negativt av den fortsatt låga efterfrågan på återvunnet bränsle (REF) vilket resulterade i ökade bearbetnings- och logistikkostnader. Vi förväntar oss att REF-kostnadstrycket gradvis ska minska som ett resultat av våra nyligen genomförda investeringar i processeffektivitet och REF-kvalitet, och lönsamheten inom Återvinningstjänster förväntas normaliseras gradvis efter ett utmanande tredje kvartal. 

Vi genomförde två strategiska förvärv i Sverige i september i och med köpen av Waterjet Stockholm AB och W-Tech AB, som båda kommer att betjäna huvudsakligen kunder inom rivningstjänster med stödfunktioner också inom industriell rengöring. Dessa var viktiga förvärv för oss och de kommer att driva framåt vår ambition om ett inträde i Stockholmsregionen och att skapa en stark närvaro på en växande marknad för underhåll av infrastruktur. 

Vårt strategigenomförande fortskrider i god takt. Vi har fortsatt att vidta åtgärder för att driva fram en stark och lönsam tillväxt på lång sikt, både organiskt och genom tilläggsförvärv. Vi kommer att fortsätta investera för tillväxt och effektivitet inom alla tre affärsområden och dra nytta av synergier mellan verksamheterna i Finland och Sverige. 

Delete tillkännagav den 16 augusti 2018 att företaget beslutat att initiera en strategisk utvärdering av möjligheterna att ge stöd åt företagets framtida tillväxt. Ett av alternativen är att notera företagets aktier på Nasdaq Helsinki Ltd. Resultatet av utvärderingen samt genomförande och tidpunkt för en eventuell notering kommer att tillkännages när utvärderingen har genomförts. 

DRIFTSMILJÖN 

Industriell rengöring 

Den underliggande efterfrågan på industriella rengöringstjänster är fortsatt stabil och efterfrågan från industrin förväntas ligga kvar på rimlig nivå som är något lägre än föregående år. Marknaden har i någon mån påverkats av de politiska störningarna kopplade till övertidsförbudet som drevs fram av de finska fackföreningarna. Övertidsförbudet kommer att försena arbetstidtabellen för hösten 2018 och få viss negativ effekt på marknadsutvecklingen i Finland. 2018 är också cykliskt ett sämre år för underhållsstopp jämfört med föregående år, och kommande år förväntas också ha mer aktivitet. Marknaden kräver i allt högre grad kapacitet för mer komplexa projekt som ställer höga krav i fråga om miljö, hälsa och säkerhet, vilket är en fördel för stora professionella aktörer.  

Rivningstjänster 

Den finska och svenska byggmarknaden fortsätter att utgöra en gynnsam miljö för efterfrågan på rivningstjänster. Det åldrande byggnadsbeståndet i de båda länderna ger också möjlighet till ytterligare efterfrågan på renoveringstjänster, i fall där byggnader från 1960-tal och tidigt 1970-tal nu renoveras. Fastigheter inom offentlig sektor, i synnerhet kommunala fastigheter som sjukhus och skolor, kräver renovering eller till och med rivning. Antalet nya bygglov har visserligen minskat, men den övergripande efterfrågan på rivningstjänster ligger på en fortsatt hög nivå. 

Återvinningstjänster 

I återvinningssegmentet har en ökad miljömedvetenhet drivit på förbättringar och nya regelverk, exempelvis EU:s återvinningsmål på 70 % innan 2020 och förbudet att använda rivningsavfall som markfyllnad. Regelverken fortsätter att utvecklas både genom EU:s åtgärdsplan för den cirkulära ekonomin och genom nationell lagstiftning, men det finns också en allmänt ökande insikt om hållbarhetsbehovet. Det skapar en fortsatt växande efterfrågan på återvinningstjänster. Marknadens efterfrågan på återvunnet bränsle (REF) har avtagit under 2018 vilket pressar marginalerna för operatörer och ökar pristrycket. 

NETTOOMSÄTTNING (lagstadgad) 

Under det tredje kvartalet var Delete Groups omsättning (lagstadgad) 52,0 (50,9) miljoner euro, en ökning på 2 % jämfört med föregående år. Industriell rengöring bidrog mest till tillväxten medan rivningstjänster inte nådde upp till föregående års nivå. 

Koncernens lagstadgade omsättning inom Industriell rengöring låg på 25,7 (20,5) miljoner euro, en ökning med 26 %, som drivits av förvärvad tillväxt i Finland. Jämfört med föregående års jämförbara tal nådde Industriell rengöring inte upp till föregående års nivå på grund övertidsförbudets negativa effekter. Den lagstadgade omsättningen för Återvinningstjänster ökade med 1 % till totalt 6,2 (6,2) miljoner euro. Den lagstadgade omsättningen för Rivningstjänster låg på 20,7 (24,9) miljoner euro, vilket motsvarar en minskning på -17 %. Tredje kvartalet 2017 var en rekordstark period i Finland, men minskningen var också kopplad till avsaknaden av betydande projekt i Sverige. 

Koncernens lagstadgade omsättning under januari–september uppgick till 141,2 (129,9) miljoner euro, vilket utgör en ökning på 9 %. Minskningen inom Rivningstjänster (-7 %) lindrades av de utmärkta resultaten inom Industriell rengöring (+28 %) och Återvinningstjänster (+8 %). 

OMSÄTTNING PER SEGMENT (lagstadgad) 

MEUR  7–9/2018  7–9/2017  Förändring  1–9/2018  1–9/2017  Förändring  1–12/2017 
Industriell rengöring  25,7  20,5  26 %  65,8  51,4  28 %  70,9 
Rivningstjänster  20,7  24,9  -17 %  60,0  64,5  -7 %  86,5 
Återvinningstjänster  6,2  6,2  1 %  17,4  16,1  8 %  22,8 
Elimineringar  -0,6  -0,6  3 %  -2,1  -2,1  -1 %  -2,9 
Koncernen totalt  52,0  50,9  2 %  141,2  129,9  9 %  177,3 

OMSÄTTNING PER SEGMENT (jämförbara finanser) 

MEUR  7–9/2018  7–9/2017  Förändring  1–9/2018  1–9/2017  Förändring  1–12/2017 
Industriell rengöring  25,7  27,1  -5 %  66,8  66,9  0 %  93,7 
Rivningstjänster  26,9  27,8  -3 %  72,5  76,6  -5 %  101,6 
Återvinningstjänster  6,2  6,2  1 %  17,4  16,1  8 %  22,8 
Elimineringar  -1,2  -1,0  24 %  -3,3  -4,0  -17 %  -5,2 
Koncernen totalt  57,6  60,1  -4 %  153,4  155,7  -1 %  212,9 

Skadetjänster och brandstoppstjänster har under 2018 flyttats från Industriell rengöring till Rivningstjänster. Jämförelsetal för omsättningen 2017 har ändrats i enlighet med detta. 

EKONOMISKT RESULTAT (lagstadgat) 

Koncernens justerade lagstadgade EBITDA under det tredje kvartalet 2018 ökade med 1 % från föregående år till 8,3 (8,2) miljoner euro, tack vare återhämtningen inom Rivningstjänster. Rapporterat EBITDA på 8,1 (7,9) miljoner euro, en ökning med 2 %. 

Under det tredje kvartalet var rapporterad lagstadgad EBITDA-% för Industriell rengöring 23 % (27 %) vilket i någon mån begränsades av övertidsförbudet i Finland. Rivningstjänster rapporterade en ökad lagstadgad EBITDA-% på 17 % (11 %) vilket drevs av en hög relativ lönsamhet i Finland, huvudsakligen kopplad till försäljning av återvunnen metall. Rapporterad lagstadgad EBITDA-% för Återvinningstjänster minskade till 14 % (27 %), på grund av de ökade bearbetningskostnaderna för återvunnet bränsle som orsakades av låg efterfrågan. 

Koncernens justerade lagstadgade EBITDA för januari–september 2018 uppgick till 16,3 (10,4) miljoner euro. 

Koncernens rapporterade lagstadgade EBIT på 5,2 (5,7) miljoner euro för det tredje kvartalet minskade från föregående år, huvudsakligen på grund av ökade avskrivningskostnader från förvärvade företag och på grund av en korrigering på 0,3 miljoner euro för underskattade avskrivningar för januari–juni. Amorteringar av köpeskilling (PPA) för förvärvade företags immateriella tillgångar uppgick till 0,2 (0,2) miljoner euro under det tredje kvartalet 2018 och 0,9 (0,5) miljoner euro för januari–september 2018. 

Finansnettot uppgick till -1,1 (-1,4) miljoner euro under det tredje kvartalet. Vinst före skatt uppgick till 4,1 (4,4) miljoner euro och inkomstskatter uppgick till -0,5 (-0,1) miljoner euro. Nettoresultatet (lagstadgat) for rapportperioden uppgick till 3,6 (4,3) miljoner euro. 

EBIT PER SEGMENT (lagstadgat) 

MEUR  7–9/2018  7–9/2017  Förändring  1–9/2018  1–9/2017  Förändring  1–12/2017 
Industriell rengöring  4,3  4,4  0 %  6,7  7,0  -5 %  10,2 
Rivningstjänster  2,7  1,8  45 %  5,2  -0,8  772 %  0,9 
Återvinningstjänster  0,5  1,3  -59 %  2,4  3,0  -20 %  4,3 
Administration  -2,3  -1,8  29 %  -7,0  -6,3  11 %  -8,8 
Koncernen totalt  5,2  5,7  -8 %  7,3  2,9  151 %  6,7 

EBITDA PER SEGMENT (lagstadgat) 

MEUR  7–9/2018  7–9/2017  Förändring  1–9/2018  1–9/2017  Förändring  1–12/2017 
Industriell rengöring  5,9  5,3  11 %  10,4  9,8  6 %  13,7 
Rivningstjänster  3,4  2,8  21 %  8,1  1,8  347 %  4,3 
Återvinningstjänster  0,9  1,6  -47 %  3,3  3,8  -14 %  5,3 
Administration  -2,0  -1,8  12 %  -6,4  -6,1  6 %  -8,5 
Koncernen totalt  8,1  7,9  2 %  15,3  9,3  65 %  14,8 

EBIT PER SEGMENT (jämförbara finanser) 

MEUR  7–9/2018  7–9/2017  Förändring  1–9/2018  1–9/2017  Förändring  1–12/2017 
Industriell rengöring  4,3  5,5  -22 %  6,6  9,1  -28 %  13,9 
Rivningstjänster  3,7  2,3  59 %  6,5  0,8  681 %  2,7 
Återvinningstjänster  0,5  1,3  -59 %  2,4  3,0  -20 %  4,3 
Administration  -2,3  -1,8  29 %  -7,0  -6,3  11 %  -8,8 
Koncernen totalt  6,3  7,4  -15 %  8,5  6,6  29 %  12,1 

EBITDA PER SEGMENT (jämförbara finanser) 

MEUR  7–9/2018  7–9/2017  Förändring  1–9/2018  1–9/2017  Förändring  1–12/2017 
Industriell rengöring  5,9  6,7  -13 %  10,4  12,6  -18 %  18,4 
Rivningstjänster  4,5  3,4  32 %  9,5  3,6  164 %  6,3 
Återvinningstjänster  0,9  1,6  -47 %  3,3  3,8  -14 %  5,3 
Administration  -2,0  -1,8  ­-12 %  -6,4  -6,1  -6 %  -8,5 
Koncernen totalt  9,1  9,9  -8 %  16,7  13,9  20 %  21,5 

Skadetjänster och brandstoppstjänster har under 2018 flyttats från Industriell rengöring till Rivningstjänster. Jämförelsetal för EBITDA 2017 har ändrats i enlighet med detta. 

FINANSIERING OCH DET FINANSIELLA LÄGET

Under tredje kvartalet var kassaflödet från verksamheterna 2,1 (0,2) miljoner euro. Denna positiva utveckling drevs huvudsakligen av minskat rörelsekapital. 

Delete Groups likvida medel vid slutet av september 2018 motsvarade 3,1 (2,2) miljoner euro. Koncernen har dessutom outnyttjade bekräftade kreditlimiter på 4,0 miljoner euro, som får användas för allmänna koncernrelaterade ändamål, förvärv och investeringar i anläggningstillgångar. Koncernens räntebärande skuld uppgick till 110,3 (88,1) miljoner euro och bestod huvudsakligen av en säkrad obligation på 85,0 miljoner euro och 20,0 miljoner euro i utnyttjade bekräftade lånekrediter. Den bekräftade kreditfacilitetens kvartalsvisa nivåkrav på nettoskuld i relation till EBITDA sammanställdes i slutet av september.  

I slutet av september uppgick koncernens nettoskuld 3) till 107,2 (85,9) miljoner euro. Ökningen berodde huvudsakligen på utnyttjande av den bekräftade kreditfaciliteten för finansiering av företagsköp. 

Totalt uppgick balansomslutningen vid slutet av september 2018 till 222,9 (191,4) miljoner euro. Materiella anläggningstillgångar uppgick till totalt 47,3 (36,2) miljoner euro. Soliditeten 5) låg på 32,2 % (36,5 %). 

Köpeskillingar för alla förvärvade företag har slutförts och rapporteras i enlighet med detta. 

Nyckeltal  7–9/2018  7–9/2017  Förändring  1–9/2018  1–9/2017  Förändring  1–12/2017 
Avkastning på kapital, %  5,2 %  6,4 %  -1,2 %-enh.  1,1 %  -6,7 %  7,8 %-enh  -3,9 % 
Nettoskuldsättning, MEUR  107,2  85,9  25 %  107,2  85,9  25 %  90,0 
Soliditet  32,2 %  36,5 %  -4,3 %-enh.  32,2 %  36,5 %  -4,3 %-enh.  32,8 % 

INVESTERINGAR OCH FÖRETAGSTRANSAKTIONER

Investeringar i immateriella och materiella tillgångar för juli–september 2018 uppgick till 2,5 (0,6) miljoner euro. I januari–september uppgick investeringarna till 16,0 (6,1) miljoner euro, inklusive slutgiltiga uppgörelser för företag som förvärvades i december 2017. Investeringar i aktier i de företag som förvärvats under det tredje kvartalet uppgick till 0,9 (0,1) miljoner euro, inklusive två nya förvärv. 2,3 miljoner euro har upplupit för de båda förvärven kopplat till en slutgiltig uppgörelse som ska betalas ut under det fjärde kvartalet 2018. 

Under det tredje kvartalet förvärvade Delete Group 100 % av aktierna i två nya företag vilka båda stärker Deletes position som ledande nordisk leverantör av miljötjänster. Säljare av båda företag var European Hydro Demolition AB. Waterjet Stockholm AB och W-Tech AB är rivningsföretag med stödfunktioner inom industriell rengöring och båda företag verkar i Stockholmsregionen. År 2017 uppgick den sammanlagda försäljningen för Waterjet Stockholm AB och W-Tech AB till 10,5 miljoner euro. Parterna har kommit överens om att inte avslöja förvärvspriset. 

UTGIFTER FÖR F&U 

Utgifter för F&U var obetydliga under det tredje kvartalet av 2018 och var kopplade till viss utveckling av processer och verktyg. 

BETYDANDE HÄNDELSER EFTER RAPPORTERINGSPERIODEN 

Inga betydande händelser efter rapporteringsperioden. 

BETYDANDE RISKER OCH RISKHANTERING 

Delete Group bedriver årligen ett omfattande analys- och utvärderingsarbete, och våra riskhanteringsåtgärder är därmed alltid uppdaterade, granskade och godkända av styrelsen. 

Koncernens betydande risker delas upp i operativa, finansiella och strategiska risker. 

Operativa risker rör huvudsakligen projektgenomförande och integration av förvärvade verksamheter, både kvalitetsmässigt och finansiellt. Det interna kontrollsystemet utvecklas ständigt för att förbättra vår förmåga till förebyggande åtgärder. 

De finansiella riskerna har huvudsakligen att göra med räntor, krediter och likviditet. 

Andra osäkerheter gäller marknaden, liksom hur väl koncernen implementerar sin tillväxtstrategi och relaterade företagsförvärv, samt integrationen av de förvärvade företagen, personal och rekryteringar.  

Koncernen intygar att inga relevanta förändringar som påverkar verksamheten, med tanke på riskerna som beskrivs ovan, har inträffat under tredje kvartalet 2018. 

AKTIER OCH AKTIEÄGARE

Delete Group Oyj (tidigare Ax DEL1 Oy) ändrade namn och bolagsform till ett publikt bolag, ändrade bolagsordningen och ökade aktiekapitalet från 2 500 euro till 80 000 euro den 12 mars 2018. Antalet registrerade aktier är 10 858 595 P-aktier och 3 089 649 C-aktier. Alla aktier ger en röst var. Koncernen ägs av Ax DEL Oy (85 % av aktierna) samt en grupp med nyckelpersonal och andra minoritetsinvesterare (15 %). Koncernen innehar inga egna aktier.

BOLAGSSTÄMMA OCH STYRELSENS IKRAFTVARANDE FULLMAKTER  

Bolagsstämman för Delete Group Oyjs aktieägare, som hölls 21 mars 2018, antog bokslutet och beviljade styrelsemedlemmarna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2017. Bolagsstämman beslutade att ingen utdelning betalas för verksamhetsåret 2017. 

Bolagsstämman beslutade att på nytt utse styrelsemedlemmarna: Åsa Söderström Winberg (ordf.), Vilhelm Sundström, Ronnie Neva-aho och Holger Hansen. 

Revisionssamfundet KPMG Oy Ab utsågs till företagets revisor och den auktoriserade revisorn Teemu Suoniemi agerar som huvudansvarig revisor. 

Styrelseordföranden betalas 40 000 euro och styrelsemedlemmarna 22 000 euro som ersättning för 2018. De utsedda ledamöterna i revisionskommittén och projektkommittén kommer att erläggas 4 000 euro som extraersättning och de utsedda medlemmarna till ersättningskommittén 2 000 euro. Axcel Managements Vilhelm Sundström får ingen ersättning. Det slogs fast att ersättningen till revisorn ska betalas i enlighet med revisorns rimliga faktura. 

GRUNDERNA FÖR UPPRÄTTANDET AV BOKSLUTET ANGÅENDE DELÅRSRAPPORTEN  

Delete Group Oyj uppfyller kraven om halvårsrapportering i enlighet med Finlands värdepappersmarknadslag. Koncernen offentliggör även delårsrapporter för årets första tre och nio månader, där viktig information om företagets ekonomiska situation och utveckling presenteras. Den ekonomiska information som presenteras i dessa delårsrapporter är oreviderad. 

Från och med början av 2018 har Delete Group börjat tillämpa IFRS 15. Under övergångsperioden har Delete Group valt att använda den modifierade retrospektiva metoden, vilket innebär att jämförelsetal inte har ändrats. Effekten på koncernen uppstår utifrån ändringen av omsättningsredovisningen för metallskrot som tidigare redovisades inom aktuellt byggavtal men i enlighet med IFRS 15 identifieras som ett separat avtal och redovisas när kontrollen överförs. Effekten bedöms vara relativt liten. Under det tredje kvartalet 2018 skulle Delete Groups omsättning, enligt den inaktuella standarden IAS 11, ha varit 1,4 miljoner euro högre utan inverkan på EBITDA. För perioden januari-september 2018 skulle omsättningen ha varit 4,9 miljoner euro högre utan inverkan på EBITDA. År 2017 skulle IFRS 15 inte ha haft någon inverkan på siffrorna som rapporterades under januari–september. Den skulle dock förväntats ha beräknad inverkan på 1,3 miljoner euro för året i helhet, på grund av lägre än rapporterade försäljningssiffror, men helt utan inverkan på EBITDA. Tillämpningen av IFRS 15 hade ingen påverkan på soliditeten i januari, 2018. 

Delete Group Oyj har utvärderat effekterna av en tillämpning av IFRS 16 den 1 januari 2019. Standarden förväntas ha en avsevärd inverkan på balansräkningsvärderingen av hyrda anläggningar och maskiner. Utifrån befintliga avtal skulle leasingskulderna öka med 10,4 miljoner euro vid årsslutet 2018 varvid de totala leasingskulderna skulle uppgå till 13,1 miljoner euro. 

Delete Group har antagit IFRS 9 Financial Instruments-standarden från och med 1 januari 2018. I enlighet med övergångsbestämmelserna har jämförelsetal inte ändrats. Konsekvenserna av IFRS 9 har varit obetydliga. 

EKONOMISK KALENDER 2018 

Delete Group förväntas publicera sin årsredovisning för 2018 senast den 21 februari 2019. 

ALTERNATIVA NYCKELTAL SOM ANVÄNDS I REDOVISNING  

Delete Group Oyj har antagit Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) riktlinjer om alternativa nyckeltal. Utöver de IFRS-baserade nyckeltalen publicerar företaget vissa andra allmänt använda nyckeltal som i regel kan härledas från resultaträkningen och balansräkningen. Uträkningen av dessa siffror presenteras nedan. Det är företagets uppfattning att dessa nyckeltal kompletterar resultaträkningen och balansräkningen. Därmed ges en bättre bild av företagets ekonomiska resultat och ställning. 

MEUR  7–9/2018  7–9/2017  1–9/2018  1–9/2017  1–12 2017 
EBIT  5,2  5,7  7,3  2,9  6,7 
Poster som påverkar jämförbarheten  0,2  0,3  1,0  1,1  1,3 
Justerad EBIT  5,4  6,0  8,3  4,0  8,0 


EBITDA  8,1  7,9  15,3  9,3  14,8 
Poster som påverkar jämförbarheten  0,2  0,3  1,0  1,1  1,3 
Justerat EBITDA  8,3  8,2  16,3  10,4  16,1 

FORMLER 

1) Definition av jämförbara finanser: förvärvade (avyttrade) verksamheters rapporterade resultat tillagda (borttagna) för den nuvarande perioden och jämförelseperioden i ett jämförbart format, som om transaktionen ägt rum i början av verksamhetsåret. 

2) Justeringsdefinition: justeringar är betydande poster utanför den reguljära verksamheten som påverkar jämförbarheten, t.ex. utgifter relaterade till förvärv, utgifter relaterade till omstrukturering av affärsverksamheten samt andra betydande särskilda kostnader. 

3) Nettoskuld= likvida medel – räntebärande skulder, finansiella leasingskulder och avbetalningskredit 

4) Rörelsekapital = andra kortfristiga tillgångar än likvida medel – ej nettoskuldrelaterade kortfristiga skulder 

5) Soliditet = eget kapital/(tillgångar-förskott) 

6) EBITDA = rörelsevinst + avskrivnings- och amorteringskostnader 

FÖRKORTADE KONSOLIDERADE DELÅRSRAPPORTER

Belopp i tuseltals euro 

 

Delete Group Oyj 

Styrelsen 


MER INFORMATION 

Ville Mannola, CFO på Delete Group Oyj 

E-post: ville.mannola@delete.fi 

Tel: +358 400 357 767 

Tommi Kajasoja, CEO för Delete Group Oyj 

E-post: tommi.kajasoja@delete.fi 

Avtala tid med Helena Karioja, tel: +358 40 662 7373  

www.delete.fi 


KORTFATTAT OM DELETE GROUP 

Delete Group är en ledande fullserviceleverantör inom miljötjänster som erbjuder specialistkompetens och specialiserad utrustning inom tre affärsområden:Industriell rengöring, Rivningstjänster och Återvinningstjänster. Delete bildades 2010 genom sammanslagningen av Toivonen Yhtiöt och Tehoc och förvärvades av det privata riskkapitalbolaget Axcel år 2013. Sedan 2011 har Delete gjort fler än 35 förvärv inom segmenten för industriell rengöring och rivning. 

Koncernen har huvudkontor i Helsingfors och cirka 1 000 anställda på fler än 35 platser runtom i Finland och Sverige. 

Prenumerera

Dokument & länkar