Demeter Finance frånfaller villkor om obligationsinnehavares medgivande

Report this content

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudande­handlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Demeter Finance S.à r.l. (”Demeter Finance”) meddelar att de frånfaller villkoret i det offentliga kontanterbjudandet till aktieägarna i DDM Holding AG, att DDMs obligationsinnehavare accepterar en förändring i kontrollägande.

Demeter Finance S.à r.l. offentliggjorde den 17 december 2018 ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i DDM Holding AG om förvärv av samtliga utestående aktier i DDM Holding för 40,00 kronor per aktie villkorat av vissa fullföljandevillkor. Erbjudandets acceptperiod löper ut på fredag den 12 april 2019.

Den 2 april 2019 meddelade DDM Holding AG att dotterbolaget DDM Debt AB framgångsrikt emitterat ett nytt säkerställt obligationslån på 100 MEUR och den 3 april 2019 tillkännagav DDM Holding att en frivillig total inlösen genomförs av det uteståendet obligationslånet på 85 MEUR med ISIN SE0009548332. Klausulen om ändring av kontrollägande i villkoren för den nyemitterade obligationen omfattar inte Demeter Finance. Fullföljandevillkoret i Demeter Finances erbjudande till aktieägarna i DDM om att obligationsinnehavarna måste acceptera en förändring av kontrollägande är därmed överflödigt. Följaktligen frånfaller Demeter Finance villkoret.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Torlegård, Springtime, e-post: lena.torlegard@springtime.nu, tfn. +46 708 87 08 78

Demeter Finance lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2019 kl. 19.00 (CET).

_________________________

VIKTIG INFORMATION

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Demeter Finance kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis innefatta orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Demeter Finances and DDM Holdings kontroll.

Dokument & länkar