Demeter Finance har sonderat intresse bland vissa innehavare av obligationer utgivna av DDM Debt AB att lämna visst medgivande till dispens och godkänna vissa ändringar av villkoren för obligationerna

ERBJUDANDET LÄMNAS INTE, OCH DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, OCH INGA ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV AKTIEÄGARE I, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER I NÅGOT ANNAT LAND DÄR LÄMNANDE AV ERBJUDANDET, DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER GODKÄNNANDE AV ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDE-HANDLINGAR UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERING SKER ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD FÖRETAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

Demeter Finance S.à r.l. (”Demeter Finance”) offentliggjorde den 17 december 2018 ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i DDM Holding AG (”DDM Holding”) om förvärv av samtliga utestående aktier i DDM Holding till ett pris om 40,00 kronor per aktie villkorat av vissa fullföljandevillkor (”Erbjudandet”).

Demeter Finance, i egenskap av största aktieägare i DDM Holding och även budgivare i Erbjudandet, meddelar härmed att bolaget har sonderat intresse hos vissa innehavare av obligationer (EUR 85,000,000 senior secured callable fixed rate bonds 2017/2020 med ISIN SE0009548332) (the ”Obligationerna”) utgivna av DDM Debt AB (publ) (”DDM Debt”), ett helägt dotterbolag inom DDM Holding-koncernen, att lämna medgivande (s.k. waiver) till att avstå rätten att påkalla säljoption i händelse av en kontrollägarförändringen samt och godkänna vissa ändringar av villkoren för Obligationerna, förutsatt att DDM Debt begär ett sådant beslut av obligationsinnehavarna i enlighet med punkten 16 i villkoren för Obligationerna.

Obligationsinnehavare som representerar cirka 56 % av de utestående Obligationerna har kommit överens med Demeter Finance att rösta för följande medgivande till dispens (s.k. waiver) och ändringar av Obligationerna (”Förslag”):

(i) förlängning av Obligationernas förfallodag från den 30 januari 2020 till den 5 juni 2020,

(ii) dispens från rätten till inlösen på grund av en kontrollägarförändring (säljoption) enligt punkt 9.5 i villkoren för Obligationerna som en följd av genomförandet av Erbjudandet, och

(iii) minskning av storleken på vissa seniora skulder som s.k. Permitted Debt enligt underpunkterna (g) – (i) i definitionen av ”Permitted Debt” som framgår av punkt 1.1 i villkoren för Obligationerna, från 20 % till 10 % av den utestående sammanlagda skuldsättningen i DDM Debt-koncernen.

Demeter Finance har åtagit sig att göra vad som skäligen kan krävas som största aktieägare i DDM Holding för att DDM Debt ska låta obligationsinnehavarna ta ställning till Förslagen enligt ovan.

Förslagen, om de godkänns av en erforderlig majoritet av obligationsinnehavarna, inkluderar också en sammanlagd ersättning på 3 % av det sammanlagda nominella beloppet som en obligationsinnehavare röstar för i det skriftliga förfarandet eller vid ett sammanträde med obligationsinnehavarna, och som även innefattar en ersättning för tidig anslutning till förfarandet (s.k. early bird fee). Den totala ersättningen kommer att vara tillgänglig för samtliga obligationsinnehavare som deltar i det skriftliga förfarandet eller vid ett sammanträde med obligationsinnehavarna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Torlegård, Springtime, e-post: lena.torlegard@springtime.nu, tfn. +46 708 87 08 78.

Demeter Finance lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2019 kl. 08.00 (CET).

_________________________

VIKTIG INFORMATION

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Demeter Finance kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis innefatta orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Demeter Finances and DDM Holdings kontroll.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar