Demeter Finance offentliggör erbjudandehandling avseende offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i DDM Holding

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudande­handlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Demeter Finance S.à r.l. (”Demeter Finance”) offentliggjorde den 17 december 2018 ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i DDM Holding AG (”DDM Holding”) om förvärv av samtliga utestående aktier i DDM Holding till ett pris om 40,00 kronor per aktie villkorat av vissa fullföljandevillkor (”Erbjudandet”).

Erbjudandehandling och anmälningssedel finns tillgänglig på Aktieinvests webbplats www.aktieinvest.se. Dessa handlingar finns även tillgängliga på Demeter Finance webbplats www.aedcfinance.com och på Pareto Securities webbplats www.paretosec.com. Erbjudandehandlingen, anmälningssedel och svarskuvert kommer att distribueras till aktieägare som är direktregistrerade aktieägare i DDM Holding.

Acceptfristen för Erbjudandet löper från och med den 5 februari 2019 till och med den 12 april 2019 (men kan komma att förlängas). Utbetalning av likvid beräknas påbörjas omkring den 23 april 2019, under förutsättning att villkoren för Erbjudandets fullföljande dessförinnan uppfyllts eller Demeter Finance i annat fall beslutar att fullfölja Erbjudandet.

Med anledning av Aktiemarknadsnämndens uttalande daterat den 24 januari 2019 (AMN 2019:02) har Demeter Finance beslutat frånfalla vissa delar av fullföljandevillkor nr 3 i enlighet med nämndens uttalande. De fullständiga fullföljandevillkoren för Erbjudandet framgår av erbjudandehandlingen. Även uppdaterad information angående avnotering och tvångsinlösen framgår av erbjudandehandlingen och i enlighet med nämndens uttalande enligt ovan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Torlegård, Springtime, e-post: lena.torlegard@springtime.nu, tfn. +46 708 87 08 78.

Demeter Finance lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari 2019 kl. 17.00 (CET).

_________________________

VIKTIG INFORMATION

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Demeter Finance kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis innefatta orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Demeter Finances and DDM Holdings kontroll.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar