DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari-september 2019

Report this content

Press release   •  12 november 2019, 08:30 CEST

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) presenterar en rapport med fortsatt god omsättningstillväxt. Under tredje kvartalet 2019 ökade omsättningen med ca 26 % jämfört med motsvarande period året innan. Samtidigt redovisas en lägre rörelsemarginal och vinst i tredje kvartalet än motsvarande period föregående år.

Kvartal 3 (juli-september 2019)

Omsättningen för kvartalet ökade med 26,1 % till 92,7 (73,5) MSEK

EBITA uppgick till 1,8 (6,5) MSEK

EBITA-marginalen uppgick till 1,9 (8,9) %

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,8 (6,5) MSEK

Resultat före skatt (EBT) uppgick till 1,5 (6,4) MSEK

Resultat efter skatt uppgick till 0,8 (5,0) MSEK

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,08 (0,51) SEK (justerat efter fondemission, split och nyemission)

Soliditeten uppgick till 45,5 (44,3) %.
 

Perioden (januari-september 2019)

Omsättningen för perioden ökade med 50 % till 346,3 (230,9) MSEK.

EBITA uppgick till 18,9 (21,6) MSEK.

EBITA-marginalen uppgick till 5,5 (9,3) %

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 18,9 (21,6) MSEK

Resultat före skatt (EBT) uppgick till 18,0 (21,3) MSEK

Resultat efter skatt uppgick till 13,7 (16,6) MSEK

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,36 (1,69) SEK (justerat efter fondemission, split och nyemission).

Soliditeten uppgick till 45,5 (44,3) %.

Delårsrapporten i sin helhet återfinns också på Bolagets hemsida, www.devport.se

VD har ordet
Tillväxt med lägre marginal

Kvartalet som gått

Lägre rörelsemarginal och vinst i tredje kvartalet men fortsatt tillväxt.
Generellt så brukar intäkterna vara lägre i tredje kvartalet för konsultbolag då sommarsemesterperioden ingår i kvartalet men den här gången har vi också påverkats av lite högre obeläggning (ej onormalt vid rådande konjunkturläge) än vad vi är vana vid samt att tidigare aviserad prispress har påverkat oss negativt. Vi ser resultatnedgången i tredje kvartalet mer som en tillfällig nedgång och att resultatet kommer öka framöver när exempelvis obeläggningen sjunker vilket vi räknar med ska ske under fjärde kvartalet.
Samtidigt så har vi en fortsatt god tillväxt om över 26 % i tredje kvartalet varav den organiska tillväxten blev drygt 7 %.

Branschorganisationen Innovationsföretagen (tidigare STD) anger följande i sin senaste rapport, Investeringssignalen oktober 2019, om konjunkturläget:  Orderläget planar ut på en hög nivå och avmattningen är mer en normalisering av orderläget, från de extrema beläggningsgraderna under rekordåren 2016-2018. Konfidensindikatorn ökade för alla tre verksamhetsområdena (arkitekter, teknikkonsulter och industrikonsulter) vilket stärker bilden av just en avmattning snarare än en fortsatt försämring.
Precis som anges i rapporten ovan så ser DevPort också en viss avmattning, inom framför allt affärsområde Produktutveckling, under tredje kvartalet men inte någon ytterligare försämring i konjunkturen framåt. Vi ser samtidigt också en fortsatt stabil resultatutveckling för övriga affärsområden inom DevPort.

Vi har under tredje kvartalet arbetat vidare med åtgärder för att successivt minska våra kostnader och vi räknar med att få full effekt (5-7 mkr på årsbasis) under första kvartalet 2020.

Vårt arbete med att utreda förutsättningarna för ett listbyte till börsens huvudlista har successivt pågått under året och vi ser att förutsättningar finns för att genomföra listbytet under 2020 om inte förutsättningarna förändras radikalt.

Framtiden

Trots en viss oro kring konjunkturläget så har DevPorts större kunder fortsatt leverera starka resultat. Det underliggande behovet av ingenjörskompetens är relativt stort hos våra större kunder (behovet av utveckling består nästan oberoende av konjunkturläge) vilket gör att vi ser positivt på DevPorts utveckling framåt.
Det är samtidigt svårbedömt vad gäller yttre faktorer såsom exempelvis handelskonflikter som under en tid kan påverka DevPorts större kunder.

Arbetet med att växa vår affär utanför fordonsindustrin går bra och där några av Sveriges större företag ingår i kundbasen. Fokus ligger på kunder med stort utvecklingsbehov inom både digitalisering och övriga teknikområden. Vi räknar med att under de närmaste 3-6 månaderna teckna minst ett nytt ramavtal utanför fordonsindustrin.

DevPort ser inget behov av att i nuläget revidera de långsiktiga målen, med motivering enligt ovan, även om tillväxttakten under år 2019 gått ner. DevPort arbetar vidare utifrån en starkare tillväxt än branschen i övrigt och detta kommer även fortsättningsvis ske genom både förvärv och organisk tillväxt. Vad gäller förvärv så ligger fokus på mindre och medelstora IT- och Embeddedbolag med liknande kultur och värderingar som DevPort.

DevPort satsar också på ökad marknadskommunikation. Ett led i detta arbete är att vi har rekryterat en ny CFO (som börjar i januari/februari 2020) med ökat fokus på bl.a. extern kommunikation.

Till sist vill jag som alltid tacka alla våra ledare och medarbetare samt våra partners. Ni gör ett fantastiskt jobb! Vi ska vara stolta över DevPort – Proud to be!
 

För ytterligare information:

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 november 2019 kl. 08:30 CET.

Om DevPort
DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 40-50 % per år under de senaste åren och sysselsätter mer än 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på NASDAQ First North Premier. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm.
Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: ca@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20
För mer information, besök www.devport.se.