• news.cision.com/
  • Diagonal Bio AB/
  • Diagonal Bio AB detekterade fyra olika luftvägsvirus i kliniska patientprover med en kombinerad noggrannhet på 98,7 procent på 10 minuter

Diagonal Bio AB detekterade fyra olika luftvägsvirus i kliniska patientprover med en kombinerad noggrannhet på 98,7 procent på 10 minuter

Report this content
Läs original

Diagonal Bio AB ("Diagonal" eller "Bolaget") presenterar idag testresultat baserade på kliniska prover från patienter infekterade med luftvägsvirus. Patienterna testades med den senaste versionen av Bolagets förfinade sensorteknik och optimerad analytisk programvara. Totalt testades fyra olika luftvägsvirus. Noggrannheten var 98,3 procent för SARS-CoV-2, 98,2 procent för influensa A, 98,3 procent för influensa B, 100 procent för RS virus (respiratoriskt syncytialvirus) och 98,7 procent för alla virus tillsammans. Den genomsnittliga tidsåtgången för detektion för samtliga virustyper var cirka 10 minuter.

Under 2022 har Diagonal fortsatt att förbättra Bolagets plattform Panviral med särskilt fokus på prestandaförbättringar och utökande av möjligheter till parallell multi-patogentestning. Idag kan Diagonal presentera nya testresultat på kliniska prover från patienter smittade med luftvägsvirus. Studien var utformad för att utvärdera den diagnostiska noggrannheten för fyra olika virustyper. Testerna genomfördes med den senaste versionen av Diagonals förfinade sensorer och uppdaterad analytiska programvara.

I studien analyserades 234 positiva och negativa patientprover från biobanken vid Skånes universitetssjukhus. Luftvägsvirusen som inkluderades i studien var SARS-CoV-2, influensa A, influensa B och RS-virus. Professor Patrik Medstrand och hans forskargrupp på avdelningen för Klinisk Virologi på Medicinska Fakulteten vid Lunds universitet har bidragit med handhavande och leverans av patientproverna.

Testresultaten i korthet:

  • Totalt visade studien visade en noggrannhet på 98,7 procent, specificitet på 99,2 procent och en känslighet på 98,3 procent för samtliga virus tillsammans (n(pos)=116, n(neg)=118) med en genomsnittlig tid till positivt resultat på 10 minuter och 18 sekunder.
  • För SARS-CoV-2 (n(pos)=30, n(neg)=30) var resultaten: noggrannhet: 98,3 procent, specificitet: 96,7 procent, känslighet: 100 procent, genomsnittlig svarstid: 8 minuter och 36 sekunder.
  • För influensavirus A (n(pos)=28, n(neg)=28) var resultaten: noggrannhet 98,2 procent, specificitet: 100 procent, känslighet: 96,4 procent, genomsnittlig svarstid: 10 minuter och 24 sekunder.
  • För influensavirus B (n(pos)=30, n(neg)=30) var resultaten: noggrannhet 98,3 procent, specificitet: 100 procent, känslighet: 96,7 procent, genomsnittlig svarstid: 11 minuter och 36 sekunder.
  • För RS-virus (n(pos)=28, n(neg)=30) var resultaten: noggrannhet 100 procent, specificitet: 100 procent, känslighet: 100 procent, genomsnittlig svarstid: 10 minuter och 42 sekunder.

Värt att notera är att signalen från tre av de totalt 234 testerna (1,2 procent) visade tecken på sensor-instabilitet. Dessa tre prover kördes om med lyckat resultat. Bolaget adresserade dessa sporadiska signalvariationer under loppet av studien och rapporterar dem som en mild och förväntad instabilitet i det pågående utvecklingsarbetet.

Studiens resultat kommer att användas i Diagonals fortlöpande arbete med att förfina och optimera Panviral-tekniken. Sammanfattningsvis kan Bolaget konstatera att resultatet stärker Bolagets position i utvecklingen av sin banbrytande diagnostikplattform.

VD Jack Egelund Madsen kommenterar:

Jag är stolt och glad över att kunna presentera de framgångsrika resultaten från vår senaste studie på patientprover. Resultaten som genererades med vår allra nyaste tekniska lösningar visade både hög noggrannhet och en mycket konkurrenskraftig svarstid. Resultaten stärker vår position och ambition att utveckla en banbrytande diagnostikplattform med global potential. Vi befinner oss i en synnerligen framgångsrik och spännande fas med konkreta framsteg på flera fronter, såsom patentgodkännande av plattformens kärnteknik, prestandaförbättringar och inte minst leveransen av den första versionen av Panviral för forskningsändamål i höst. Vi blickar framåt med tillförsikt och fortsätter oförtrutet arbetet med att utveckla och lansera framtidens diagnostiska plattform.”

För mer information om Diagonal Bio AB, vänligen kontakta
Jack Egelund Madsen, VD
Telefon: +46 73 526 27 59
E-post: jem@diagonalbio.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se

Denna information är sådan information som Diagonal Bio AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2022.

Diagonal Bio AB grundades 2020 och är ett svenskt bioteknikbolag med säte och kontor i Lund. Bolaget utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Bolaget grundades med målsättningen att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar. För mer information, besök vår hemsida https://diagonalbio.com/investors/.