• news.cision.com/
  • Diagonal Bio AB/
  • Idag inleds teckningstiden i Diagonal Bio AB:s nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market

Idag inleds teckningstiden i Diagonal Bio AB:s nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market

Report this content

Idag, den 10 juni 2021, inleds teckningstiden i Diagonal Bio AB:s (”Diagonal Bio” eller ”Bolaget”) emission av aktier inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Teckningstiden löper till och med den 24 juni 2021. Vid fulltecknad nyemission tillförs Bolaget cirka 40,05 MSEK före emissionskostnader. Diagonal Bio har på förhand skriftligen avtalat om cirka 22 MSEK, motsvarande cirka 55 procent av den totala emissionslikviden, via teckningsförbindelser från bland annat styrelse och ledning. Emissionslikviden som Diagonal Bio tillförs är avsedd att finansiera Bolagets expansion, öka närvaron på fler marknader samt lägga in nya typer av patogen-cocktails för att utveckla Panviral. Prospekt och teaser finns tillgängliga på bolagets (www.diagonalbio.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teckningsanmälan sker till bank/förvaltare genom att följa bankens/förvaltarens rutiner och riktlinjer. Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare i nu förestående emission. Nordic Issuing är emissionsinstitut.

Jack Egelund Madsen, VD Diagonal Bio, kommenterar
"Vi ser mycket fram emot att genom nu förestående nyemission bjuda in fler aktieägare i Bolaget och notera Diagonal Bio på First North under sommaren 2021. Bolaget har en prototyp och vi befinner oss i ett läge där det är fullt fokus på utveckling av en kommersiell produkt följt av en uppskalad produktion av Panviral. Målsättningen är att fortsätta expandera verksamheten och lansera till den europeiska och senare den amerikanska marknaden."

Om Diagonal Bio
Marknaden för testning av infektionssjukdomar är omfattande och beräknas uppgå till närmre 34 miljarder USD årligen. Diagonal Bio är inte primärt ett covid-19-bolag utan riktar sig mot hela patogenfältet med detektion också av andra virus samt bakterier och svampar. Mot bakgrund av rådande pandemi och hur densamma lamslog samhällen världen över är styrelsens bedömning att en beredskap för motsvarande händelser i framtiden är högst eftertraktad.

Diagonal Bio utvecklar plattformen Panviral som enligt Bolaget har potential att revolutionera testlandskapet för patogendetektion och radikalt förbättra bekämpningen av infektionssjukdomars spridning. Det finns i dagsläget enligt Bolaget ingen plattform som likt Diagonal Bios möjliggör samma prestanda som ”Gold Standard” PCR genom en femtonminuters enstegsprocess som inte kräver specialkompetens i en mycket liten enhet med masstestfunktioner.

Diagonal Bio har en prototyp och fokuserar nu på att accelerera utvecklingstempot inför marknadslansering av produkterna. Bolaget har som målsättning att introducera plattformen för den europeiska och senare den amerikanska marknaden. I syfte att möjliggöra dessa satsningar genomför Bolaget under juni 2021 en kapitalisering och avser därefter notera Bolaget på First North.

Erbjudandet i sammandrag
Teckningstid: 10-24 juni 2021.
Teckningskurs: 10,50 SEK per aktie.
Teckningspost: Minsta teckningspost är 570 aktier, vilket motsvarar 5 985 SEK.
Emissionsvolym: Emissionsvolymen uppgår till högst cirka 40,05 MSEK, varav cirka 10 MSEK avser brygglån som kvittas mot aktier i nyemissionen och cirka 2 MSEK avser kompensation för brygglånet och som också kvittas i nyemissionen.
Antal aktier innan emission: 5 334 000 aktier.
Värdering (pre money): Cirka 56 MSEK.
Teckningsförbindelser: Cirka 22 MSEK av nyemissionen omfattas av teckningsåtaganden, vilket motsvarar cirka 55 procent av den totala emissionsvolymen. I teckningsförbindelserna ingår brygglånet och kompensationen för brygglånet, vilka båda kvittas mot aktier i nyemissionen.
Notering: Aktierna är planerade att noteras på First North och första dag för handel beräknas bli den 6 juli 2020.
Lock up: Styrelse, ledning och storägare som tillsammans har cirka 65 procent av innehavet i Bolaget har undertecknat lock up-avtal genom vilka de åtar sig att ej avyttra några aktier under en period om 12 månader räknat från första dag för handel.

För mer information om nyemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta: 
Sedermera Fondkommission 
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10 
E-post: info@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se

För mer information om Diagonal Bio, vänligen kontakta:
Jack Egelund Madsen, VD
Telefon: +46 (0) 73 526 27 59
E-post: jem@diagonalpharma.com 
Hemsida: www.diagonalbio.com

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 70 755 95 51
E-post: ca@skmg.se

Diagonal Bio AB grundades 2020 och är ett svenskt bioteknikbolag med säte och kontor i Lund. Bolaget utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Bolaget grundades med målsättningen att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar.