Beslut tagna vid årsstämman 2017 i Diamorph AB (publ)

Tisdagen den 23 maj 2017, kl. 07:30 CET

Vid årsstämman fastställdes koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2016 och stämman beslutade att de till förfogande stående medlen om 219 500 000 kronor balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

Årsstämman beslöt även att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Till styrelseledamöter omvaldes Saied Esmaeilzadeh, Anthony Moore, Anders Mörck, Ashkan Pouya och Ola Ringdahl. Ashkan Pouya omvaldes till styrelseordförande. Till Bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB. Beslöts att arvode till styrelsen ska utgå med 200 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till envar av övriga ledamöter samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Stockholm den 23 maj 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mark Hutchison, CFO 
Telefon +44 7930 118555 
E-post: Mark.Hutchison@tenmat.com 

Om Diamorph:

Diamorph levererar avancerade materiallösningar för särskilt krävande industriella applikationer. Bolaget har huvudkontor i Stockholm samt har dotterbolag i Storbritannien och Tjeckien. För mer information, se www.diamorph.com.

Taggar:

Om oss

Diamorph utvecklar, tillverkar och säljer produkter baserade på avancerade och hårda lättviktsmaterial för applikationer inom industri, energi och försvar. Bolagets vision är att bli en ledande nischleverantör inom avancerade material.

Prenumerera