Dicot AB delårsrapport januari – juni 2020

Report this content

Pressmeddelande: Uppsala, 27 augusti 2020. Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari – juni 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.

Finansiell information andra kvartalet 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 3 152 KSEK (-2 783).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,18 (-0,36) SEK

Finansiell information januari - juni 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 724 KSEK (-6 682).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,57 (-0,86) SEK

VD kommenterar

Årets andra kvartal har präglats av ett annorlunda arbetssätt och nya grepp för att lösa olika uppgifter. Dicot är ett bolag som har vana av att arbeta på distans med våra partners i världen. Men under rådande omständigheter har vi även fått skifta över till ett mer digitalt arbetssätt på hemmaplan vilket fungerat väldigt väl.

Vår produktionspartner i Indien, Anthem Bioscience, har påverkats av pandemin och varit stängt under april och delar av maj med konsekvensen att vi tappat några månader i projektets tidplan. Dock arbetar Anthem som vanligt sedan mitten av maj och extraktet som under årets början producerades av Ardena i Södertälje är skickat till Anthem under sommaren och är nu startmaterial för den läkemedelssubstans som ska produceras i höst.

Den första studien på Pelvipharm där vi studerar effekten på erektion i en djurmodell är slutförd. Slutrapport kommer i början på september och ytterligare studier planeras för att bland annat ge information om verkningsmekanism. Samarbetet med vår partner Pelvipharm fungerar utmärkt och den professionella nivån är mycket hög.

Under april initierades en retrospektiv studie på Madagaskar rörande den folkmedicinska användningen av traditionella naturmedel vid sexuella dysfunktioner. Vår läkemedelskandidat Libiguin® upptäcktes genom studier av aktiva komponenter i rötterna till ett träd som växer på Madagaskar. Under april och maj intervjuades mer än 200 män som använder en dryck som tillreds från av rot och bark och en överväldigande majoritet av männen var mycket nöjda med drycken och dess resultat. Detta stärker våra förhoppningar att effekten av Libiguin bland annat är mer långvarig än existerande behandlingar. Inga allvarliga biverkningar har rapporterats av männen som i många fall använt drycken regelbundet under många år.

För att säkerställa det prekliniska programmet beslutade styrelsen för Dicot i april att genomföra en företrädesemission tidigare än planerat och beslutet var också påverkat av den pågående pandemin och den osäkerhet som skapas. Företrädesemissionen beslutades av bolagsstämman i maj och genomfördes under juni på ett mycket framgångsrikt sätt trots att medverkan på möten med många deltagare inte kunde ske. Totalt övertecknades emissionen till 326% och tillförde bolaget kapital för fortsatt prekliniskt arbete.

Under våren har vi också arbetat med att förstärka vår kommunikation om bolaget. Vår hemsida är förstärkt med en patientflik där vi informerar om sexuella dysfunktioner och möjligheten finns att ställa frågor anonymt till vår kliniska expert Dr Elin Gahm. Som ett steg i att nå den internationella marknaden för sexuella dysfunktioner har även en engelsk version av hemsidan lanserats.

Våren har varit annorlunda på många sätt men arbetet i bolaget har fungerat mycket bra. Det positiva genomförandet av emissionen och det stora förtroendet som våra aktieägare visat vill jag tacka för – det stärker oss inför framtiden. Arbetet fortsätter nu för att vi ska ta oss till kliniska studier och avslutningsvis vill jag också tacka våra samarbetspartners och medarbetare. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer, CEO

Tel: +46 70-663 60 09

Email: goran.beijer@dicot.se

Jessica Roxhed, CFO

Tel: +46 70-394 94 98

Email: jessica.roxhed@dicot.se

Om Dicot ABDicots affärsidé är att utveckla vår läkemedelskandidat Libiguin®, som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera Libiguin® på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 1600 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.