Dicot offentliggör investeringsmemorandum avseende företrädesemissionen

Report this content

september 2 2019, Uppsala, Sweden – Dicot AB (”Dicot” eller ”Bolaget”) har upprättat ett investeringsmemorandum avseende Bolagets företrädesemission, vilken offentliggjordes den 23 juli 2019 (”företrädesemissionen”). Investeringsmemorandumet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida www.dicot.se och kommer att göras tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

Anmälningssedlar och annan information om företrädesemissionen kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.dicot.se, samt på Mangolds hemsida, www.mangold.se, från och med den 3 september 2019. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter var den 30 augusti 2019. Teckningsperioden löper från den 3 september till och med den 17 september 2019.

För att tillgodose en eventuell överteckning i företrädesemissionen överväger styrelsen i Bolaget att besluta om en övertilldelningsemission med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 16 maj 2019.

Styrelsen kan inom ramen för en eventuell övertilldelningsemission komma att besluta om emission av ytterligare högst 779 082 aktier till en teckningskurs om 2,60 SEK per aktie (dvs. en teckningskurs motsvarande en aktie i företrädesemissionen). Om styrelsen beslutar om en övertilldelningsemission och denna utnyttjas till fullo kommer Dicot att tillföras ytterligare cirka 2,0 MSEK. Antalet aktier kan komma att öka med 779 082 aktier och aktiekapitalet kan komma att öka med 97 385,25 SEK. Övertilldelningsemissionen kan, vid full teckning, innebära en utspädning om 5,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter övertilldelningsemissionen. Styrelsen kommer endast att besluta om en övertilldelningsemission om företrädesemissionen övertecknas.

Vänligen se informationsmemorandumet för ytterligare information om övertilldelningsemission.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Dicot i samband med företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Julie Silber, CFO och Director of Investor Relations, Dicot
Tel: +46 79 348 62 77
E-mail: julie.silber@dicot.se

www.dicot.se  

Om Dicot AB

Dicots affärsidé är att utveckla produkten Libiguin®som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera Libiguin® på världsmarknaden. Dicots aktie handlas på Spotlight Stock Market och har ca 700 aktieägare. För mer information, se www.dicot.se.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier, teckningsoptioner, units eller andra värdepapper i Dicot och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det investeringsmemorandum som Dicot förväntas offentliggöra på Bolagets webbplats den 2 september 2019.

Varken uniträtter, betalda tecknade units (”BTU”), nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU, nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare investment memorandum upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom investeringsmemorandumet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till någon sådan jurisdiktion.

Bolaget kommer inte ansöka om godkännande av något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”) än Sverige.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Dicots aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Dicot lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Prenumerera

Dokument & länkar