Kallelse till extra bolagsstämma i Dicot AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 22 augusti 2019 klockan 15.00 på Advokatfirman Lindahls kontor på Vaksalagatan 10 i Uppsala.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

-       dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 16 augusti 2019,

-       dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast tisdagen den 20 augusti 2019.

Anmälan om deltagande kan göras per post till Dag Hammarskjölds Väg 30, 752 37 Uppsala, via e-post till info@dicot.se, eller per telefon på +46 (0)70 663 60 09.

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer, uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i den extra bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 16 augusti 2019. Aktieägare bör i god tid före detta datum underrätta förvaltaren härom.

 

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.

Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets webbplats, www.dicot.se, och skickas även till de aktieägare som begär det.

 

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Beslut om antagande av ny bolagsordning

7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare

8. Beslut om emissionsbemyndigande

9. Stämmans avslutande

 

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Advokat Mattias Prage föreslås till ordförande för den extra bolagsstämman.

Punkt 6 – Beslut om antagande av ny bolagsordning

För att möjliggöra företrädesemissionen enligt punkt 7 på dagordningen föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för bolagets aktiekapital (fjärde punkten) och antal aktier (femte punkten) i enlighet med följande.

Nuvarande lydelse

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.

Föreslagen lydelse

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 875 000 kronor och högst 3 500 000 kronor.

5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 7 000 000 och högst 28 000 000.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 7 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Den 23 juli 2019 beslutade styrelsen, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om nyemission av 7 790 823 s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt nedanstående villkor.

Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie i bolaget och en (1) nyemitterad teckningsoption i bolaget, vilket innebär att högst 7 790 823 aktier och högst 7 790 823 teckningsoptioner kan komma att ges ut.

Styrelsens beslut innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst 1 947 705,76 kronor (varav högst 973 852,88 kronor är hänförligt till ökning på grund av nyemission av aktier, och högst 973 852,88 kronor är hänförligt till ökning på grund av nyemission av teckningsoptioner).

 1. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid innehav av en (1) aktie i bolaget berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit, dvs. en (1) nyemitterad aktie i bolaget och en (1) nyemitterad teckningsoption i bolaget.
 2. För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till tecknare av units som utnyttjat uniträtter i nyemissionen i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 30 augusti 2019.
 4. Teckning av units med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 3 september 2019 till och med den 17 september 2019. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
 5. Teckning av units utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 3 september 2019 till och med den 17 september 2019. Betalning ska erläggas kontant senast fem bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
 6. Varje unit emitteras till en kurs av 2,60 kronor per unit, vilket motsvarar en emissionskurs om 2,60 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
 7. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden den 14 september 2020 till den 25 september 2020, dock inte lägre än 2,60 kronor eller högre än 5,20 kronor.
 8. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 1 oktober 2020 till och med den 15 oktober 2020.
 9. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.
 10. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 11. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning med stöd av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 12. För att aktie som tillkommer genom nyteckning med stöd av teckningsoptioner utgivna av bolaget ska medföra rätt att delta i nyemissionen, ska nyteckning vara verkställd senast den 28 augusti 2019.
 13. Bolaget har 115 115 utestående teckningsoptioner som berättigar till teckning av 115 115 nya aktier och för vilka tiden för aktieteckning pågår. Om full nyteckning av aktier sker med stöd av dessa utestående teckningsoptioner ska beslutet anses innebära att bolagets aktiekapital ska ökas med ytterligare högst 28 778,75 kronor (varav högst 14 389,38 kronor är hänförligt till ökning på grund av nyemission av aktier, och högst 14,389,38 kronor är hänförligt till ökning på grund av nyemission av teckningsoptioner) genom nyemission av ytterligare högst 115 115 units.
 14. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
 15. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 8 – Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 100 000 kronor genom nyemission av högst 800 000 aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt särskild överenskommelse med garanter i anledning av företrädesemissionen i punkt 7 ovan.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

 

Majoritetskrav

Beslut enligt punkterna 6 och 8 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns totalt 7 790 823 aktier och röster i bolaget.

 

Upplysningar på bolagsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller om förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

 

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget på Dag Hammarskjölds Väg 30, 752 37 Uppsala, samt på bolagets webbplats, www.dicot.se, senast från och med torsdagen den 8 augusti 2019. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid den extra bolagsstämman.

__________________

Uppsala i juli 2019

Dicot AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Julie Silber, CFO och chef för Investor Relations
Tel: +46 79 348 62 77
E-mail: julie.silber@dicot.se

 

Om Dicot AB

Dicots affärsidé är att utveckla produkten Libiguin®som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera Libiguin® på världsmarknaden. Dicots aktie handlas på Spotlight Stock Market och har ca 700 aktieägare. För mer information, se www.dicot.se

Prenumerera

Dokument & länkar