Pressmeddelande Omvandling av betalda tecknade units (BTU) till aktier och teckningsoptioner av serie 2019/2020

Report this content

Dicot AB (publ) (”Dicot” eller ”Bolaget”) har genomfört en nyemission om cirka 20,3 MSEK under perioden den 3 september till den 17 september 2019 (”Företrädesemissionen”). I samband med Företrädesemissionen genomförde Bolaget en riktad emission om cirka 2 MSEK (”Övertilldelningsemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till 244 procent och Övertilldelningsemissionen blev fulltecknad. Totalt emitterades 7 790 823 units i Företrädesmissionen och 779 082 aktier i Övertilldelningsemissionen, båda till en teckningskurs om 2,60 SEK. Emissionslikviden från Företrädesemissionen uppgick till 20 281 75 SEK och emissionslikviden för Övertilldelningsemissionen uppgick till 2 025 613 SEK.

Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen är nu registrerade hos Bolagsverket. Sista dagen för handel med betalda tecknade units (BTU) är den 16 oktober 2019. Avstämningsdag för omvandlingen är den 18 oktober 2019, varefter BTU kommer att omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie 2019/2020.

Aktier och teckningsoptioner som tecknades i Företrädesemissionen förväntas vara tillgängliga på tecknarens depå/vp-konto den 22 oktober 2019. Aktier tecknade i Övertilldelningsemissionen förväntas vara tillgängliga på tecknarens depå/vp-konto samma dag.

Första handelsdag för teckningsoptioner av serie 2019/2020 förväntas vara den 22 oktober 2019.

Varje teckningsoption av serie 2019/2020 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Dicot under teckningsperioden den 1 oktober 2020 till den 15 oktober 2020. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kommer att motsvara 70 procent av volymviktad genomsnittskurs av Bolagets aktier enligt det officiella priset på Spotlight Stock Market för perioden den 14 september 2020 till den 25 september 2020, men kommer inte vara lägre än 2,60 SEK eller högre än 5,20 SEK.  

Efter Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen har Bolaget 16 360 728 aktier och Bolagets aktiekapital uppgår till 2 045 091 SEK.

ISIN-kod för aktier i Dicot: SE0011178458 

ISIN-kod för BTU i Dicot: SE0013101276 

ISIN-kod för TO1 i Dicot: SE0013101250

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Julie Silber, CFO och Director of Investor Relations, Dicot
Tel: +46 79 348 62 77
E-post: julie.silber@dicot.se
www.dicot.se
 

Om Dicot

Dicots affärsidé är att utveckla produkten Libiguin® som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera Libiguin® på världsmarknaden. Dicots aktie handlas på Spotlight Stock Market och har ca 700 aktieägare. För mer information, se www.dicot.se.

Prenumerera

Dokument & länkar