Teckningsperioden i Dicots företrädesemission inleds idag den 4 juni 2020

Pressmeddelande: Uppsala 4 juni 2020. Idag den 4 juni 2020 inleds teckningsperioden i Dicot ABs (publ) (”Dicot” eller ”Bolaget”) förestående företrädesemission av units vilken offentliggjordes den 23 april 2020 och som godkändes av årsstämman den 26 maj 2020 (”Företrädesemissionen”).

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 4 juni 2020 till och med den 18 juni 2020. Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 18 juni 2020.

Företrädesemissionen i sammandrag

Teckningsperiod: 4 juni 2020 – 18 juni 2020

Handel med uniträtter: 4 juni 2020 – 16 juni 2020

Företrädesrätt: För varje en (1) på avstämningsdagen den 2 juni 2020 innehavd aktie erhölls en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.

Unit: En (1) unit innehåller fyra (4) nyemitterade aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2021.

Teckningskurs: Teckningskursen är 4,00 SEK per unit, motsvarande 1,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.

Emissionslikvid: Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 21,8 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2021 kan Bolaget tillföras ytterligare upp till cirka 43,6 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till cirka 4,1 procent av teckningsförbindelser och till cirka 65,9 procent av emissionsgarantier, sammanlagt omfattas Företrädesemissionen således till 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Teckning med företrädesrätt

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 2 juni 2020 var registrerade i den av Euroclear och för Bolagets räkning förda aktieboken, direktregistrerade aktieägare, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear. För det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln som finns tillgänglig på Mangolds hemsida www.mangold.se/aktuella-emissioner/, användas som underlag för teckning genom kontant betalning.

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget var förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare på avstämningsdagen erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel från Euroclear. Teckning och betalning ska då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning utan företrädesrätt

Anmälan om teckning utan företrädesrätt genom förvaltare sker enligt instruktioner från respektive förvaltare. För teckning genom en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto, vänligen kontakta din förvaltare. Anmälan om teckning utan företrädesrätt i övrigt sker genom att skicka in en anmälningssedel via post eller e-post till Mangold alternativt genom elektronisk teckning med Bank-ID på Mangolds hemsida. Anmälningssedel samt elektronisk teckning hålls tillgängligt på Mangolds hemsida www.mangold.se/aktuella-emissioner.

Mer information om företrädesemissionen återfinns på Bolagets hemsida, www.dicot.se och på Mangolds hemsida, www.mangold.se. Det är möjligt att teckna aktier på Mangolds hemsida med BankID.

Kunder till Nordnet Bank AB kan anmäla sig för att teckna units i Företrädesemissionen direkt över internet. Ytterligare information kan erhållas på www.nordnet.se.

Kunder till Avanza Bank AB kan anmäla sig för att teckna units i Företrädesemissionen direkt över internet. Ytterligare information kan erhållas på  www.avanza.se.

 

 

Digitala presentationer

VD, Göran Beijer kommer att presentera på följande digitala evenemang under teckningsperioden:

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Dicot i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Bolaget.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer, verkställande direktör

Telefon: +46 (0) 706 63 60 09

E-post: goran.beijer@dicot.se
www.dicot.se

 

Om Dicot AB

Dicots affärsidé är att utveckla produkten Libiguin® som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera Libiguin® på världsmarknaden. Dicots aktie handlas på Spotlight Stock Market och har ca 700 aktieägare. För mer information, se www.dicot.se.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier, teckningsoptioner, units eller andra värdepapper i Dicot och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det EU-tillväxtprospekt som Dicot har offentliggjort på Bolagets webbplats den 3 juni 2020.

Varken uniträtter, betalda tecknade units (”BTU”), nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU, nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare investment memorandum upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom investeringsmemorandumet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till någon sådan jurisdiktion.

Bolaget kommer inte ansöka om godkännande av något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”) än Sverige.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Dicots aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Dicot lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Prenumerera

Dokument & länkar