Delårsrapport för Digital Vision AB

Report this content

Delårsrapport för Digital Vision AB Januari - Juni 2002 Nettoomsättningen uppgick till 27,9 (29,2) Mkr Resultat före skatt uppgick till -13,7 (-21,2) Mkr Genombrott inom Networking - ramavtal tecknat under juli med Public Broadcasting Service, PBS, till ett beräknat värde om ca 50 Mkr över 3 år Första avrop från PBS om ca 23 Mkr erhölls i augusti för leverans under 2002 Tidigare beslutat åtgärdsprogram genomfört Beslut om ytterligare besparings-åtgärder Försäljning och marknad Digital Visions nettoomsättning under årets första sex månader uppgick till 27,9 (29,2) Mkr, en minskning med 4% jämfört med samma period föregående år. Resultat före skatt uppgick till -13,7 (-21,2) Mkr. Orderingången under perioden uppgick till 22,1 (41,0) Mkr en minskning med 46%. Orderstocken per 30 juni 2002 uppgick till 4,7 (26,0) Mkr. Det allmänna konjunkturläget inom affärsområdena Media Mastering och Media Networking återspeglas i bolagets försäljningssiffror. Ett flertal för bolaget viktiga marknader, uppvisar fortsatt låg aktivitet. Den uppgång som kunde skönjas i Asien under början av året har mattats av. Affärsområde Media Mastering Nettoomsättningen under perioden uppgick till 23,9 (27,0) Mkr, en minskning med 12% jämfört med samma period föregående år. Orderingången minskade med 42% jämfört med samma period föregående år och uppgick till 18,6 (32,0) Mkr. Orderstocken per 30 juni 2002 uppgick till 4,7 (17,8) Mkr. Inom affärsområdet pågår löpande framtagning av nya produkter. Under andra halvåret beräknas en ny bildformatskonverterare att lanseras. Affärsområde Media Networking Nettoomsättningen under årets första sex månader uppgick till 4,0 (2,2) Mkr. Orderingången under samma period minskade med 6% till 3,5 Mkr (9,0). Orderstocken per 30 juni 2002 uppgick till 2,6 (2,7) Mkr, en minskning med 4%. Under årets första kvartal utsågs Digital Vision till leverantör av digital-TV-utrustning i form av digitala satellitmottagare och avkodare till den amerikanska TV-operatören Public Broadcasting Service, PBS. Ramavtalet som tecknades i mitten av juli beräknas vara värt cirka 50 Mkr över tre år. Den första beställningen på 300 dekodrar till ett värde av cirka 23 Mkr erhölls under augusti för leverans under innevarande år. Affärsområde Digital Cinema Affärsområdet befinner sig fortfarande i en planerings- och startfas. Genomförda försäljningar redovisas tillsvidare inom övriga affärsområden. Forskning och utveckling Kostnaderna för forsknings- och utvecklings- verksamheten under perioden uppgick till 10,6 (12,6) Mkr, vilket motsvarar 62 (44)% av nettoomsättningen. Forsknings- och utvecklingsarbetet har under perioden fortsatt inriktats på bildbehandlingssystemet Valhall, en ny bildformatskonverterare samt digital-TV-utrustning i form av digitala satellitmottagare och avkodare. För Valhall systemet beräknas en ny programmvaruversion med utökad funktionalitet vara klar för leverans under årets tredje kvartal. Investeringar och finansiell ställning Koncernens investeringar uppgick under perioden till 0,3 (0,8) Mkr. Investeringarna avser huvudsakligen testutrustning. Likvida medel per 30 juni 2002 uppgick till 5,9 (19,7) Mkr, därutöver har bolaget i augusti säkrat en kortfristig finansiering. Soliditeten uppgick till 68 (83)%. Åtgärdsprogram Det tidigare initierade åtgärdsprogrammet har genomförts. Den fortsatt svaga marknaden har medfört att styrelsen beslutat om ett nytt åtgärdsprogram, vilket beräknas reducera kostnaderna med cirka 7 Mkr på helårsbasis. Moderbolag Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 15,3 (13,4) Mkr och resultat efter skatt uppgick till -3,7 (-3,5) Mkr. Investeringar i maskiner och inventarier uppgick till 0,3 (0,7) Mkr. Moderbolagets likvida medel per 30 juni 2002 uppgick till 5,5 (19,1) Mkr. Redovisningsprinciper Samma redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Däremot har fördelningsmallen av gemensamma kostnader förändrats, så att den bättre speglar respektive funktions verkliga del av dessa kostnader. Framtidsutsikter Genom avtalet med PBS har bolaget skapat goda möjligheter till en fortsatt positiv utveckling inom Networking, i första hand på den amerikanska marknaden. Marknaden för Media Mastering är som tidigare beskrivet fortsatt svag och idag ses inga tydliga indikationer på att marknaden kommer att återhämta sig inom en snar framtid. Kommande rapporteringstillfällen: Kommande rapporteringstillfällen: 22 oktober 2002 14 februari 2003 Delårsrapport 9 månader Bokslutskommuniké Frågor besvaras av verkställande Stockholm den 23 augusti direktör Harry Vesanen, 2002 telefon: 08-546 182 00, e-mail: harry.vesanen@digitalvision.se Harry Vesanen Verkställande direktör Uppgifterna i denna delårsrapport har inte granskats av Digital Visions revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/23/20020823BIT00580/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/23/20020823BIT00580/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar