UTTALANDE FRÅN DEN OBEROENDE BUDKOMMITTÉN FÖR DIGNITA SYSTEMS AB (PUBL) I ANLEDNING AV OFFENTLIGT ERBJUDANDE FRÅN 1A SMART START, LLC

Den oberoende budkommittén för Dignita Systems AB (publ) rekommenderar enhälligt innehavare av aktier att acceptera 1A Smart Starts, LLC offentliga uppköpserbjudande.

Bakgrund

1A Smart Start, LLC, (”Smart Start”), har idag genom pressmeddelande lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Dignita Systems AB (publ) (”Dignita Systems”) att förvärva samtliga utestående aktier i Dignita Systems mot ett vederlag om 11,30 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). Detta uttalande görs av den oberoende budkommittén[1] för Dignita Systems i anledning av de krav som följer av punkten II.19 i Kollegiet för svensk bolagsstyrnings Takeover-regler för vissa handelsplattformar (”Takeoverreglerna”).

Erbjudandet innebär en premie om cirka 41,3 procent baserat på slutkursen 8,00 kronor för aktierna i Dignita Systems den 9 maj 2017 på Aktietorget, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet. Baserat på den volymviktade genomsnittskursen för aktierna i Dignita Systems på Aktietorget de senaste trettio (30) handelsdagarna fram till och med den 9 maj 2017 motsvarar Erbjudandet en premie om cirka 23,2 procent. Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till 41,25 miljoner kronor.[2]

Acceptperioden för Erbjudandet förväntas löpa från och med den 16 maj 2017 till och med den 7 juni 2017. Erbjudandet är villkorat bland annat av att det accepteras i sådan utsträckning att Smart Start blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Dignita Systems på en fullt utspädd basis.

Smart Start har, efter skriftlig begäran, av Dignita Systems tillåtits att genomföra en begränsad due diligence-undersökning före offentliggörandet av Erbjudandet, och i samband därmed även träffat Dignita Systems företagsledning. I samband med denna due diligence-undersökning har Smart Start erhållit information gällande Dignita Systems verksamhet, resultat och finansiella ställning för första kvartalet 2017. Denna information har offentliggjorts idag i form av Dignita Systems kvartalsrapport för perioden, genom ett separat pressmeddelande. Utöver denna information har Smart Start inte erhållit någon insiderinformation inom ramen för due diligence undersökningen.

Björkbron AB, som kontrolleras av Dignita Systems styrelseledamöter Ulf Gejhammar, Anders Eriksson och Pontus Gustafsson, samt Jumeirah Limited, som tillsammans representerar cirka 76,16 procent av totalt antal utestående aktier i Dignita Systems har oåterkalleligen och ovillkorligen förbundit sig att acceptera Erbjudandet.[3]

Smart Start har ingått avtal med fem medarbetare i ledande ställning i Dignita, Anders Eriksson, Kenneth Eriksson, Pontus Gustafsson, Stefan Nordin och Joakim Berglin, avseende deras deltagande i Smart Starts incitamentsprogram för ledningspersoner (tillsammans med vissa andra nyckelmedarbetare i Smart Start), villkorat av att Erbjudandet fullföljs av Smart Start. Smart Start har även ingått avtal med Anders Eriksson, Kenneth Eriksson och Pontus Gustafsson avseende investeringar i Smart Start, villkorat av att Erbjudandet fullföljs av Smart Start. Syftet med avtalen är att motivera ledningspersonerna att stanna kvar som anställda i Dignita efter Erbjudandets fullföljande och att fortsätta utveckla Dignitas verksamhet. Avtalen har godkänts av Dignitas oberoende budkommitté.

För ytterligare information om Budet hänvisas till Smart Starts pressmeddelande som offentliggjorts idag samt till den erbjudandehandling som Smart Start kommer att offentliggöra och distribuera till Dignita Systems aktieägare.

Som ett led i den oberoende budkommitténs utvärdering av Erbjudandet och i enlighet med punkten II.19 och IV.3 i Takeoverreglerna har den oberoende budkommittén anlitat Skarpa AB för avgivande av ett värderingsutlåtande avseende Erbjudandet. Av Skarpa AB:s värderingsutlåtande, vilket bifogas som bilaga till detta pressmeddelande, framgår att Skarpa AB anser att Erbjudandet är att betrakta som skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Dignita Systems.

Erbjudandets inverkan på anställda m.m.

Enligt Takeoverreglerna ska den oberoende budkommittén, baserat på vad Smart Start uttalat i sitt offentliggörande av Erbjudandet, redovisa sin uppfattning om den inverkan genomförandet av Erbjudandet kommer att ha på Dignita Systems, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Smart Starts strategiska planer för Dignita Systems och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där Dignita Systems bedriver sin verksamhet. Baserat på vad Smart Start har angett i pressmeddelandet avseende Erbjudandet, förutser den oberoende budkommittén inte någon väsentlig inverkan av Erbjudandets genomförande på sysselsättningen i Dignita Systems eller för de platser där Dignita Systems idag bedriver verksamhet.

Den oberoende budkommitténs rekommendation

Den oberoende budkommittén grundar sin uppfattning om Erbjudandet på en samlad bedömning av ett antal faktorer som den oberoende budkommittén ansett vara relevanta vid utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, Dignita Systems nuvarande ställning, aktiernas omsättning, Dignita Systems förväntade framtida utveckling och potential samt därtill relaterade möjligheter och risker.

Den oberoende budkommittén konstaterar att Erbjudandet innebär en budpremie om cirka 41,3 procent jämfört med stängningskursen om 8,00 kronor för Dignita Systems aktie den 9 maj 2017, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet. Jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen för Dignita Systems aktie på Aktietorget under de senaste trettio (30) handelsdagarna till och med den 9 maj 2017 motsvarar Erbjudandet en premie om 23,2 procent.

Den oberoende budkommittén noterar vidare att Erbjudandet inte är villkorat av att Smart Start erhåller extern finansiering.

Den oberoende budkommittén har därför, baserat på ovanstående, enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna i Dignita Systems att acceptera Erbjudandet.

Detta uttalande skall i alla avseenden vara underkastat och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av detta uttalande skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

Umeå den 10 maj 2017

Dignita Systems AB (publ)

Den oberoende budkommittén

Rådgivare

Advokatfirman Lindahl är juridisk rådgivare till Dignita Systems.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Niclas Fröberg, styrelseledamot och ledamot i budkommittén i Dignita Systems, tel: +46 735 050505.

Om Dignita Systems

Dignita Systems AB (publ) är ett svenskt teknik- och kunskapsföretag som utvecklar trafik- och arbetsplatssäkerhetsfrämjande produkter och tjänster som exempelvis alkolås och alkoholmätare

Vår vision är ”vi räddar liv”, genom användning av våra produkter kan vi kraftigt sänka antalet dödsfall samt skadade i trafik och arbetsliv.

Bolagets produkter innebär en kvalitetssäkring som gör att ett företag eller en privatperson vet om de kan framföra ett fordon, utföra en aktivitet eller ett arbetsmoment på ett säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning för användning av alkohol i trafik samt arbetsliv.

Bolaget är listat på Aktietorget (DIGS).

Denna information är sådan information som Dignita Systems är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt Takeoverreglerna. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.15 den 10 maj 2017.


[1] Budkommittén utgörs av de oberoende styrelseledamöterna Niclas Fröberg och Joakim Hermansson.

[2] Enligt information i Smart Starts pressmeddelande med offentliggörande av Erbjudandet.

[3] Ulf Gejhammar, Anders Eriksson och Pontus Gustafsson har med anledning av dessa åtaganden inte deltagit i den oberoende budkommittén och upprättandet av denna rekommendation.

Om oss

Att hjälpa organisationer och individer att synliggöra och förebygga drogrelaterade problem och att följa lagkrav genom att tillhandahålla kostnadseffektiva mät- och testverktyg med därtill tillhörande tjänster.