Kommuniké från bolagsstämma i Diligentia AB

Kommuniké från bolagsstämma i Diligentia AB Diligentia AB (publ) har idag avhållit ordinarie bolagsstämma. Livförsäkringsbolaget Skandia Fastighetsinvesteringar AB (Skandia Liv) har lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Diligentia. Per 2000- 06-14 kontrollerade Skandia Liv 97,8 procent av samtliga aktier och röster i Diligentia. I linje med vad som tidigare meddelats har Skandia Liv beslutat att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Diligentia. Med anledning av ovanstående har Skandia Liv begärt att styrelse, revisorer och revisorssuppleanter valda vid ordinarie bolagsstämma 1998 skall entledigas. Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1999. Stämman beslutade att ingen utdelning kommer att lämnas för verksamhetsåret 1999. Bolagsstämman beslutade vidare att ändra bolagsordningen så att styrelsen består av lägst tre ledamöter utan suppleanter samt att antalet revisorer ändras till en revisor med en revisorssuppleant. Stämman valde Ulf Spång, finansdirektör Skandia, Magnus Ohlsson, verkställande direktör Livförsäkringsaktiebolaget Skandia och Håkan Lennersand, fastighetsdirektör Skandia till ordinarie styrelseledamöter. Till revisor valdes Björn Flink och till revisorssuppleant valdes Hans Karlsson, båda KPMG Revision. Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman valdes Ulf Spång till ordförande i Diligentia AB. Håkan Lennersand utsågs till verkställande direktör. Styrelsen beslöt vidare att ansöka om avnotering av Diligentia-aktien vid OM Stockholmsbörsen. Stockholm den 19 juni 2000 Styrelsen Diligentia AB (publ) För ytterligare information, kontakta: Ulf Spång, finansdirektör Skandia, ordförande i Diligentia, 08-788 29 05 Håkan Lennersand, fastighetsdirektör Skandia, verkställande direktör i Diligentia, 08-788 33 06 Göran O. Westerberg, Informationsdirektör/Investor Relations Diligentia, 08-5875 8120, 070-426 8120, e-post: goran.westerberg@diligentia.se Förlängning av erbjudandet Skandia Liv har lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Diligentia. Erbjudandet har förlängts till den 15 augusti 2000. Rätten att återkalla gjord accept gäller inte under förlängningen. Redovisning av likvid för aktier som lämnas in under den förlängda anmälningstiden beräknas ske i slutet av augusti 2000. Skandia Liv förbehåller sig rätten att även förvärva aktier i Diligentia över aktiemarknaden. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/19/20000619BIT01360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/19/20000619BIT01360/bit0002.pdf

Dokument & länkar