Dimension delårsrapport januari - mars 2000

DIMENSION DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2000 Resultatet före skatt ökade med 61 procent jämfört med första kvartalet 1999 * Rörelsens intäkter ökade med 95 procent under perioden * God lönsamhet för Dimensions samtliga affärsområden * Dimension Norway bildades i mars 2000 Finansiell ställning Rörelsens intäkter ökade med 95 procent under perioden, från 132,0 MSEK till 257,3 MSEK under januari till mars 2000. Resultatet före skatt under perioden uppgick till 19,0 (11,8) MSEK. Antalet anställda ökade under perioden med 21 personer till 155. VD kommentar Dimensions VD Sven Uthorn kommenterar kvartalsrapporten. "Vi har gjort ett starkt första kvartal och glädjande nog kunnat bibehålla trenden från ifjol med kombinationen av hög organisk tillväxt och god lönsamhet. Samtliga affärsenheter går långt över förväntan, mycket tack vare den starka utvecklingen kring Internet och nya tjänster inom framförallt telekom-, media- och banksektorn. Våra marginaler har under perioden utvecklats planenligt. Resultatförbättringen på 61 % bör även ses i ljuset av de tunga investeringar vi nu gör i personalökning och stödsystem, vilket är viktigt för vår fortsatta tillväxt. Under år 2000 kommer vi fortsätta med att ytterligare stärka Dimensions kärnområde och fortsätta satsningen på avancerade serverlösningar för Internet/Intranät, eComm, eBanking och affärssystem samt förstärka vårt produkt- och tjänsteutbud inom datalagring och middleware." Internationell expansion Under mars 2000 etablerade sig Dimension i Norge. Per Iversen har anställts som VD på Dimension Norway. Han kommer närmast från Sun Norge där han har arbetat som VD. I Baltikum arbetar Dimension ihop med lokala samarbetspartner och har under perioden bland annat slutit viktiga kontrakt med Vilinius Bank och Leonia Bank. Marknad De flesta av Dimensions kunder återfinns inom TIME-segmentet (Telekom, Internet, Media och Entertainment), E-handel samt Bank och Finanssektorn. Samtliga av dessa marknaden har fortsatt att utvecklats starkt under första kvartalet. Exempel på viktiga affärer under perioden är Telia, Ericsson, Switchcore, Framfab, Aftonbladet, Nordnet, OM och Föreningssparbanken. Kommande informationstillfällen 17 augusti 2000 - Delårsrapport 6 månader 30 oktober 2000 - Delårsrapport 9 månader 21 februari 2001 - Bokslutskommuniké 2000 Stockholm den 10 maj 2000 Dimension AB Sven Uthorn VD Om Dimension Dimension är integratörer som levererar affärskritiska serverlösningar för elektronisk affärsverksamhet genom att designa, bygga och driftsätta IT- system som kräver integration av data. Lösningarna innefattar infrastruktur för Internet/intranät, e-handel, e-banking och affärssystem. Kundlistan innefattar Telia, Ericsson, Aftonbladet, Bokus, Föreningssparbanken, Saab, Dressmart, Spar och Dobedo. Företaget grundades 1988 och ingår i Bure-koncernen, IT-investeringar. Huvudkontoret ligger i Stockholm med regionkontor i Göteborg, Lund, Karlskrona, Linköping och Sundsvall samt i Oslo. Antalet anställda uppgår till 150 och de senaste fyra åren har omsättningen ökat med över 50 procent per år i genomsnitt. 1999 omsatte Dimension 770 MSEK och vinsten uppgick till 76 MSEK. För ytterligare information kontakta: Sven Uthorn Thord Norberg VD, Dimension Ekonomidirektör, Dimension Tel: 08-445 24 32 08-445 24 39 Mobil: 0709-31 00 03 Mobil: 0709-31 00 01 sven.uthorn@dimension.se thord@dimension.se Finansiell ställning Koncernens resultaträkning 2000 1999 1999 (MSEK) Jan - mars Jan - mars Helår Rörelsens intäkter 257,3 132,0 769,7 Rörelsens kostnader exklusive -238,1 -119,3 -691,4 avskrivningar Avskrivningar av materiella och -1,2 -0,7 -3,3 immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat 18,0 12,0 75,0 Finansiella poster 1,0 -0,2 1,0 Resultat efter finansiella 19,0 11,8 76,0 poster Beräknad skatt (1) / skatt på -5,3 -2,9 -21,5 årets resultat (2) Minoritetens andel - 0,1 - Nettoresultat 13,7 9,0 54,5 (1) Schablonskatt motsvarande 28% (2) Avser summa bolagsskatt och latent skatt Koncernens balansräkning (MSEK) 2000 1999 1999 31 mars 31 mars Helår Tillgångar Anläggningstillgångar 10,0 6,7 10,2 Omsättningstillgångar 408,6 214,6 441,2 Summa tillgångar 418,6 221,3 451,4 Eget kapital och skulder Eget kapital 145,2 92,7 131,5 Minoritetsintressen - 0,1 - Avsättningar 12,3 7,8 12,3 Långfristiga skulder 7,0 7,0 16,2 Kortfristiga skulder 254,1 113,7 291,4 Summa eget kapital och skulder 418,6 221,3 451,4 Nyckeltal 2000 1999 1999 Jan - mars Jan - mars Helår Rörelsemarginal (%) 7,5 9,6 10,2 Vinstmarginal (%) 7,4 8,9 9,9 Avkastning på operativt kapital 75,3 45,2 77,7 (%) Avkastning på eget kapital (%) 57,4 44,8 57,8 Soliditet (%) 34,7 41,9 29,1 Räntebärande nettoskuld 36,5 -5,7 33,9 Antal anställda 155 107 134 Investeringar 1,0 1,1 7,2 Kassaflödesanalys för koncernen 2000 1999 1999 (MSEK) Jan - mars Jan - mars Helår Kassaflöde före förändring av 19,2 12,7 61,6 rörelsekapital Förändringar rörelsekapital -14,4 -29,7 -28,1 Kassaflöde från den löpande 4,8 -17,0 33,5 verksamheten Kassaflöde från -1,0 -1,1 -7,2 investeringsverksamheten Kassaflöde från -1,2 -1,8 2,5 finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel 2,6 -19,9 28,8 Likvida medel vid periodens 50,1 21,3 21,3 början Likvida medel vid periodens 52,7 1,4 50,1 slut ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00970/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00970/bit0002.pdf

Dokument & länkar