Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké för 2003 · Nettoomsättningen uppgick till 468,0 Mkr (1 118,1). · Resultatet efter skatt uppgick till -102,6 Mkr (-190,9). · Resultat per aktie uppgick till -3,32 kr (-6,23). · Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) exklusive omstruktureringskostnader uppgick till -36,3 Mkr (-144,4). · Koncernens nettokassa uppgick till 47,4 Mkr (73,5). · Ett större åtgärdsprogram har genomförts som minskar koncernens kostnader med cirka 90 Mkr på årsbasis. · Större affärer med Vilnius Bankas och Riksarkivet med betydande tjänsteinnehåll har tagits under året. · ProAct IT Group AB lämnade den 24 november 2003 ett offentligt erbjudande till Dimensions aktieägare om att förvärva samtliga utestående aktier i Dimension. · Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret. Sammanfattning av fjärde kvartalet · Nettoomsättningen exklusive avyttrad verksamhet i Next Nordic uppgick till 106,0 Mkr (135,6). · Resultatet efter finansnetto var -7,8 Mkr (-88,8). · EBITA exklusive avyttrad verksamhet i Next Nordic och exklusive omstruktureringskostnader uppgick till -1,9 Mkr (-28,6). Efter räkenskapsårets utgång · ProActs styrelse beslöt fullfölja budet och Dimension är majoritetsägt (94,6%) dotterbolag till ProAct sedan 1 februari 2004. Bolaget avnoteras från Stockholmsbörsen den 20 februari 2004. Bolagsstämma och avnotering Ordinarie bolagsstämma i Dimension AB äger rum måndagen den 29 mars 2004 och årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig två veckor innan bolagsstämman på Dimensions huvudkontor i Bromma. Sista dag för handel i Dimension aktien är den 20 februari 2004 vilket sammanfaller med datum för avnotering av bolaget på Stockholmsbörsen. Stockholm den 19 februari 2004 Styrelsen Dimension AB (publ) Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information vänligen kontakta Örjan Frid, Verkställande direktör, tel: 08-5058 3010, e-post: orjan.frid@dimension.se Thord Norberg, Finanschef, tel: 08-5058 3004, e-post: thord.norberg@dimension.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/19/20040219BIT00090/wkr0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/19/20040219BIT00090/wkr0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Dokument & länkar