Delårsrapport för perioden januari - juni 2002

Report this content

Dimension AB (publ) Delårsrapport för perioden januari - juni 2002 · Fortsatt svag IT-marknad, utan tecken på någon generell återhämtning under innevarande år. · Åtgärdsprogram genomfört i syfte att minska koncernens kostnader och samtidigt förstärka områden som utvecklas positivt. · Stark utveckling inom segmenten Industri och Stat & Kommun. · Ett flertal strategiskt viktiga affärer inom datalagring, drift och infrastruktur för distribution av mobila tjänster. Bland kunderna kan nämnas AstraZeneca, Trebruk, Telia Mobile, Vodafone, Sveriges Radio Förvaltning m fl. · Affärer på den baltiska marknaden med bland andra en av de ledande teleoperatörerna och Litauens största energibolag. · Ett utökat samarbetsavtal tecknades med Ericsson avseende integrationstjänster. · Den fortsatt svaga marknadsutvecklingen i kombination med extraordinära kostnader för genomförandet av åtgärdsprogrammet gör att resultatet för helåret kommer att understiga föregående års resultat. Finansiell sammanfattning av rapportperioden · Nettoomsättningen uppgick till 643,0 Mkr (690,6). · Resultat efter finansnetto uppgick till -106,5 Mkr (31,9). · Rörelsemarginalen uppgick till -16,0 procent (4,6). · Resultat per aktie uppgick till -2,77 kr (0,78). · Positivt kassaflöde på 15,3 Mkr (-19,5) från den löpande verksamheten före skatt. · Likvida medel uppgick per 30 juni till 101,9 Mkr (120,7) och soliditeten var 48,4 procent (55,8). Finansiell sammanfattning av andra kvartalet · Nettoomsättningen uppgick till 332,5 Mkr (292,8). · Resultat efter finansnetto uppgick till -66,5 Mkr (3,7). · Rörelsemarginalen uppgick till -19,7 procent (0,6) · Åtgärdsprogram har genomförts, innefattande personalminskning med ca 100 tjänster. Sammantaget förväntas åtgärderna innebära kostnadsbesparingar om ca 85 Mkr per år. Omstruktureringskostnaderna om totalt ca 26 Mkr belastar det andra kvartalet i sin helhet. Efter periodens utgång · Ett tvåårigt ramavtal har tecknats med AstraZeneca avseende IT- tjänster. Delårsrapporten finns även på www.dimension.se Press- och analytikermöte idag, 15 augusti, kl 12.00 på Operaterrassen, Stockholm. Sven Uthorn, VD Dimension AB, kommenterar första halvåret 2002 "Marknaden för IT-infrastruktur är fortsatt svag. Under det andra kvartalet har en successiv försämring ägt rum, vilket även har kunnat märkas i de nordiska länderna utanför Sverige. Samtidigt sker också en förändring i efterfrågan. Dimension inledde redan under tredje kvartalet 2001 ett omfattande arbete för att anpassa koncernen till dessa förändrade marknadskrav. Det handlar om att vrida verksamheten i riktning mot ett ökat tjänsteinnehåll samtidigt som vi utvecklar och förstärker vår verksamhet inom områden som uppvisar tillväxt. Detta gör vi både genom förvärv och genom organisk förädling. En del i förändringsarbetet är med nödvändighet att också kortsiktigt anpassa koncernens kostnadsmassa. Vi har kommit långt i denna förändringsprocess och många av de nya satsningarna och förvärven har utvecklats positivt. Det bekräftas bl a av det första halvårets goda tillväxt inom segmenten Industri och Stat & Kommun. Genom förvärven har också en lång rad nya kundkontakter knutits, och vi ser en klar potential i korsförsäljning i en breddad kundbas. Fortfarande återstår dock mycket att göra. Med en fortsatt svag marknad inom telekom och bank & finans, och utan tecken på en mer generell marknadsåterhämtning under innevarande år, har arbetet med att anpassa organisationen och omfördela resurser ytterligare intensifierats under det andra kvartalet. Det andra kvartalet blev ett kvartal med tillväxt jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatutvecklingen var dock otillfredsställande. Med det omfattande åtgärdsprogram vi nu har genomfört förväntas kostnaderna minska med ca 85 Mkr per år och förutsättningarna att nå en uthållig lönsamhet har förstärkts avsevärt. Positivt inför framtiden är vidare att vi har fått tydliga kvittenser på att Dimension åtnjuter ett högt förtroende hos kunderna, och på det riktiga i våra satsningar på ett utökat tjänsteerbjudande, inom segmenten Industri och Stat & Kommun och inom verksamhetsområdet Telekomintegration. Detta avspeglar sig inte minst i en rad viktiga affärer och avtal, med bl a Vodafone, AstraZeneca, Sveriges Radio Förvaltning och Ericsson." Marknad IT-infrastrukturmarknaden som helhet utvecklades fortsatt svagt under det första halvåret, med en successiv försämring under andra kvartalet. Även i Danmark och Norge har marknadssituationen försämrats, medan den baltiska marknaden uppvisar en starkare utveckling. Kundernas försiktiga förhållningssätt visar sig i att beslutsprocesserna tar lång tid, samt att man i högre utsträckning väljer att återanvända befintlig utrustning i stället för att investera i nya produkter. Det senare har för Dimensions del medfört att produktinnehållet i de lösningar som levererats relativt sett har minskat. Läget avseende återanvändning av utrustning väntas kvarstå ännu en tid, men signaler tyder på att det är en situation i övergående. Samtidigt har konsulttjänsternas betydelse i IT-infrastrukturprojekten ökat, vilket understryker det strategiskt riktiga i Dimensions förstärkta tjänsteerbjudande. Omsättning och resultat för andra kvartalet Nettoomsättningen under kvartalet ökade med 13,5 procent till 332,5 Mkr (292,8). Av kvartalets omsättning stod förvärvade enheter för 14 procent. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -66,5 Mkr (3,7). Resultatet har påverkats negativt av fortsatta svårigheter för vissa enheter inom verksamhetsområdet Infrastrukturintegration, främst i Stockholm, samt av ett försämrat marknadsklimat i Danmark och Norge. Resultatet belastas vidare av omstruktureringskostnader om 26,4 Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till -19,7 procent (0,6). Omsättning och resultat för rapportperioden januari - juni Sammantaget för det första halvåret uppgick nettoomsättningen till 643,0 Mkr (690,6). Förvärvade enheters andel av omsättningen uppgick till 18 procent. Resultat efter finansiella poster uppgick till -106,5 Mkr (31,9) inklusive omstruktureringskostnader om 26,4 Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till -16,0 procent (4,6). Åtgärdsprogram Lönsamhet har högsta prioritet för Dimension. Resultatutvecklingen under det första kvartalet och de osäkra marknadsutsikterna föranledde bolagets ledning att i april fatta beslut om strukturåtgärder och besparingar. Efter en successiv försämring av marknadsklimatet under det andra kvartalet fattades beslut i juni om att ytterligare förstärka åtgärderna. Sammantaget innefattar åtgärderna personalneddragningar med ca 100 tjänster och förväntas innebära en kostnadsbesparing om ca 85 Mkr per år med full effekt fr o m det tredje kvartalet. Omstruktureringskostnaderna hänförliga till dessa åtgärder förväntas uppgå till totalt 26,4 Mkr, vilka i sin helhet belastar det andra kvartalet. Ambitionen har varit att utforma ett åtgärdsprogram som är väl avvägt för att kortsiktigt minska koncernens kostnader och samtidigt stödja det långsiktiga lönsamhetsmålet. Personalneddragningarna har främst berört enheter i Stockholm, Danmark samt Norge. Åtgärderna innefattar dels anpassningar till en lägre affärsvolym, dels rationaliseringar av koncerngemensamma funktioner. Vidare har resurser omfördelats till områden som utvecklas positivt. Verksamheten Dimensions avsikt är att utnyttja svackan i marknaden för att stärka bolagets position inför den uppgång som väntas på sikt. Under det senaste året har ett betydande arbete utförts för att förstärka verksamheten och vrida den i riktning mot ett bredare lösningserbjudande och ett högre tjänsteinnehåll. Erbjudandet på tjänstesidan har förstärkts avsevärt, genom såväl förvärv som organisk förädling. Samtidigt har bolagsetableringar och förvärv genomförts i linje med strategin om en geografisk expansion i Norden och Baltikum. Under det första halvåret har en rad viktiga uppdrag erhållits inom såväl datalagring och serverlösningar som drift och infrastruktur för mobila tjänster. Bland annat har affärer gjorts med AstraZeneca (datalagringslösning baserad på SAN-teknologi), Telia Mobile (infrastruktur för mobila portaler), Vodafone (infrastruktur för ny webbplattform), Trebruk (drift av koncernens samlade IT-infrastruktur), Sveriges Radio Förvaltning (datalagringslösning baserad på SAN samt utbildning), en svensk myndighet (databas- och lagringslösning), samt en svensk 3G-operatör (plattform för administration och distribution av mobila tjänster). Vidare tecknades ett strategiskt viktigt avtal mellan Dimension Telecom och Ericsson om utökat samarbete. Avtalet innebär att Dimension Telecom får i uppdrag att integrera och anpassa Ericssons produkter för operatörer världen över utifrån deras specifika önskemål. Den internationella verksamheten utvecklades under det första kvartalet i stort enligt förväntningarna. Under det andra kvartalet har utvecklingen varit mer splittrad, där verksamheten i Danmark och Norge har påverkats negativt av en försämrad marknadssituation, samtidigt som den baltiska verksamheten har varit fortsatt framgångsrik. På den baltiska marknaden har affärer gjorts med bland andra en av de ledande teleoperatörerna i regionen (IT-infrastruktur för distribution av mobila tjänster) och Litauens största energibolag (server- och datalagringslösning). Utveckling per verksamhetsområde [REMOVED GRAPHICS] Inom verksamhetsområdet Infrastrukturintegration arbetar koncernen med design, integration och driftsättning av avancerade server-, datalagrings- och säkerhetslösningar. En viktig del av kunderbjudandet är även tjänster som analys, projektledning, support, drift och underhåll. Verksamhetsområdet har påverkats negativt av fortsatta svårigheter för vissa enheter i region Stockholm, samt tillkommande problem under andra kvartalet i Danmark och Norge. Omsättningen inom verksamhetsområdet uppgick under perioden till 355,1 Mkr. Inom verksamhetsområdet Telekomintegration samlas koncernens spetskompetens och erbjudande kring infrastrukturlösningar för teleoperatörernas tjänsteproduktionsnät. Under det första kvartalet slutfördes förvärvet av telekomkonsultbolaget Kipling och bolaget är sedan den 19 februari konsoliderat inom koncernen. Mot bakgrund av den svaga marknaden har konsultverksamheten utvecklats enligt förväntningarna. Under det andra kvartalet gjordes viktiga genombrott på kunder bland mobiloperatörer. Samtidigt har en viss återhämtning skett avseende systemförsäljningen genom Ericsson. Verksamhetsområdet omsatte 116,2 Mkr under perioden. Verksamhetsområdet Värdeadderande distribution är specialiserat på att förse IT-återförsäljare och integratörer med hårdvara, mjukvara, tillbehör, tjänster och utbildning. Omsättningen inom verksamhetsområdet uppgick under perioden till 171,7 Mkr. Den svaga marknaden har påverkat verksamhetsområdet negativt, framför allt vad gäller hårdvara. Under första kvartalet försämrades bruttomarginalerna som följd av en prioritering av försäljningsvolymer. Under andra kvartalet skedde en viss återhämtning av marginalerna samtidigt som volymerna normaliserades. Efter rapportperiodens utgång Ett ramavtal tecknades med AstraZeneca innebärande att Dimension blir prioriterad leverantör av IT-tjänster. Avtalet löper över två år och omfattar samtliga av AstraZenecas verksamheter i Sverige. Omsättningsfördelning - Dimensionkoncernen [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] Finansiell ställning, lönsamhet och nettoinvesteringar Vid periodens slut uppgick koncernens likvida medel till 101,9 Mkr (120,7). Koncernens eget kapital uppgick till 312,0 Mkr (399,4). Under rapportperioden har eget kapital minskat med 57,3 Mkr. Nyemission i samband med förvärvet av Kipling medförde en ökning av det egna kapitalet med 26,9 Mkr, medan periodens resultat medförde en minskning med 84,4 Mkr. Soliditeten uppgick till 48,4 procent (55,8). Koncernens checkräkningskredit vid periodens slut uppgår till 58,6 Mkr varav 1,3 Mkr har utnyttjats. Avkastningen på eget kapital uppgick under perioden till -49,5 procent (14,2) och avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till -60,4 procent (19,8). Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 10,8 Mkr (8,6). I samband med förvärvet av Kipling uppstod en goodwill om 45,9 Mkr. Avskrivningstiden på goodwillen är 10 år. I den förvärvade verksamheten ingår en omstruktureringsreserv om 7,0 Mkr. Kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick under perioden till -102,6 Mkr (35,7), vilket motsvarar -3,37 kr per aktie (1,27). Kassaflöde från den löpande verksamheten före skatt under perioden uppgick till 15,3 Mkr (-19,5). Under det andra kvartalet har kapitalbindningen i varulager minskat med 23,3 Mkr, jämfört med årets första kvartal. Personal Medelantalet anställda i koncernen uppgick under perioden till 333 personer (258). Vid utgången av det första kvartalet uppgick antalet anställda till 410 (268), och vid rapportperiodens slut till 316 (298). Det i april initierade åtgärdsprogrammet, som förstärktes ytterligare i juni, innefattar personalneddragningar med totalt ca 100 tjänster. I juni övergick Gunnar Isberg till posten som VD för dotterbolaget Dimension Telecom. Han var tidigare Dimensions regionchef i Stockholm. Martin Stenström övertog i juni ledningsansvaret för Dimension Norway. Han kvarstår samtidigt som regionchef för region Väst inom moderbolaget. Omstruktureringskostnader Koncernens resultat har under första halvåret belastats med omstruktureringskostnader dels i samband med förvärvet av Kipling, dels i samband med de under perioden april - juni genomförda åtgärdsprogrammen. (Mkr) Förvärv av Åtgärdsprogram Totalt Kipling april-juni Beräknad 7,0 26,4 33,4 omstruktureringskostnad Återfört under perioden -2,9 -1,3 -4,2 Utgående balans 4,1 25,1 29,2 omstruktureringsreserv Periodens skatt Koncernens samlade underskott uppgår till 138,2 Mkr, varav 127,4 Mkr återfinns i den svenska verksamheten. Koncernens obeskattade reserver uppgår till 66,6 Mkr. Netto har koncernen värderat de framtida skattefordringarna till 19,4 Mkr. Dimensionaktien I samband med förvärvet av Kipling Holding AB i februari 2002 nyemitterades 1 202 916 aktier. Tillsammans med under andra kvartalet inlösta konvertibler motsvarande 180 000 aktier innebär detta att aktiekapitalet den 30 juni uppgår till 618 042,32 kr fördelat på 30 902 116 aktier. Resultatet per aktie uppgick under perioden till -2,77 kr (0,77). Eget kapital per aktie uppgick till 10,09 kr (13,56). Aktiekursen per 30 juni var 6,15 kr (32,50). Konvertibler och optioner Samtliga konvertibla skuldebrev är vid rapporteringsperiodens slut konverterade till aktier. Antalet utestående teckningsoptioner vid rapportperiodens slut uppgår till 822 000. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att köpa en aktie till kursen 36 kr. Om samtliga teckningsoptioner skulle utnyttjas innebär detta att antalet aktier skulle öka med 822 000 till 31 724 116. Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick till 249,1 Mkr (357,9). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -58,9 Mkr (3,6). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 58,0 Mkr (27,2). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 47,2 Mkr (5,8) och avsåg huvudsakligen aktier i Kipling. Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20, Delårsrapportering. Per den 1 januari 2002 trädde ett antal redovisningsrekommendationer från Redovisningsrådet i kraft. Tillämpningen av dessa rekommendationer har inte föranlett omräkning av redovisat resultat och eget kapital. I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisning. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Framtidsutsikter IT-infrastrukturmarknaden som helhet förväntas utvecklas fortsatt svagt under resten av året. Inom segmenten Industri och Stat & Kommun är möjligheterna för ytterligare tillväxt goda, medan övriga områden väntas präglas av fortsatt återhållsamhet. Dimension ser också en betydande potential framöver inom plattformar för distribution av tjänster i de mobila näten. Dimension gör bedömningen att företaget står väl rustat för att ta en stark position inom de segment av marknaden som växer, trots en allmänt svag konjunktur. Dimensions långsiktiga finansiella mål, att växa snabbare än marknaden samt att över en konjunkturcykel generera en rörelsemarginal om 7-9 procent, kvarstår oförändrade. I delårsrapporten för det första kvartalet uttrycktes att såvida inte en markant förbättring av marknadsförutsättningarna äger rum kommer resultatet för helåret inte att bli bättre än föregående år. Den svaga marknadsutvecklingen i kombination med kostnader i samband med genomfört åtgärdsprogram gör att bedömningen är att resultatet för helåret kommer att understiga föregående års resultat. Tidpunkter för ekonomisk information Delårsrapport januari - september publiceras 25 oktober. Bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2002 publiceras 19 februari 2003. Ekonomiska rapporter publiceras även på www.dimension.se Stockholm den 15 augusti 2002 Sven Uthorn Verkställande direktör Dimension AB (publ) För ytterligare information vänligen kontakta Sven Uthorn, Verkställande direktör, tel: 08-5058 3003, e-post: sven.uthorn@dimension.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00120/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00120/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar