Dimension AB Delårsrapport januari-september 2003

Dimension AB (publ) Delårsrapport för perioden januari - september 2003 - fortsatt förbättring i svag marknad · Nettoomsättningen uppgick till 362,0 Mkr (874,9). · Resultatet efter skatt uppgick till -90,2 Mkr (-107,7). · Resultat per aktie uppgick till -2,92 kr (-3,52) · Koncernens nettokassa uppgår till 48,9 Mkr (73,5) · Under första kvartalet avyttrades distributionsverksamheten i Next Nordic och ett större åtgärdsprogram genomfördes som minskade koncernens kostnader med cirka 90 Mkr på årsbasis. · Större affärer med Vilnius Bankas och Riksarkivet med betydande tjänsteinnehåll har tagits under perioden. · Styrelsens för Dimension har den 21 oktober 2003 beslutat att genomföra en nyemission om cirka 40 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets aktieägare, villkorat av godkännande på extra bolagsstämma. Dimensions större aktieägare har förbundit sig att teckna sina andelar av emissionen. Härutöver har garantier tecknats innebärande att sammanlagt cirka 80 procent av emissionen är garanterad. Sammanfattning av tredje kvartalet · Nettoomsättningen exklusive avyttrad verksamhet i Next Nordic uppgick till 107,7 Mkr (128,5). · Resultatet efter finansnetto var -6,1 Mkr (-29,3). För ytterligare information vänligen kontakta Örjan Frid, Verkställande direktör, tel: 08-5058 3010, e-post:orjan.frid@dimension.se Thord Norberg, Finanschef, tel: 08-5058 3004, e-post:thord.norberg@dimension.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00170/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00170/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar