Dimension kallar till extra bolagsstämma

Dimension kallar till extra bolagsstämma I samband med nedanstående kallelse meddelas att Bure Equity AB har sökt och erhållit dispens från budplikt från aktiemarknadsnämnden. EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DIMENSION AB Aktieägarna i Dimension AB (publ), 556328-2754, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 24 november 2003 kl. 15.00 på bolagets kontor, Adolfsbergsvägen 31, Bromma. Anmälan, m.m. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall · dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i aktieboken som förs av VPC AB fredagen den 14 november 2003, · dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Dimension AB, Att: Christina Schumacher, Box 20200, 161 02 Bromma, fax 08-29 17 50 eller via e-post: bolagsstamma@dimension.se, senast tisdagen den 18 november 2003 kl. 15.00. Vid anmälan ska aktieägaren uppge: namn, person-/organisationsnummer, adress, telefon (dagtid), aktieinnehav samt eventuellt antal biträden som aktieägaren avser att medföra till stämman. För att äga rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondförvaltare, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 14 november 2003. Förslag till dagordning 1. Stämman öppnas. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Godkännande av dagordningen. 7. Val av styrelse och styrelsesuppleanter. 8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut den 21 oktober 2003 om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna i bolaget. 9. Beslut om ändring av bolagsordningen. 10. Övriga ärenden 11. Stämmans avslutande. Förslag till beslut Val av styrelse och styrelsesuppleanter (punkt 7) Förslag kommer att offentliggöras senare genom meddelande. Beslut om godkännande av styrelsens beslut den 21 oktober 2003 om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna i bolaget (punkt 8) Styrelsen har den 21 oktober 2003 beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att öka bolagets aktiekapital med högst 1.236.084,64 kronor genom nyemission av högst 61.804.232 aktier å nominellt 0,02 kronor. Rätt att teckna aktier skall tillkomma bolagets tidigare aktieägare. Varje gammal aktie i bolaget ger rätt att teckna två nya aktier. Aktierna skall emitteras till en kurs om 0,65 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt till deltagande är den 25 november 2003. Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 1 december 2003 till och med den 18 december 2003, dock att styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske genom betalning, teckning utan företrädesrätt skall ske på särskild teckningslista. Vid överteckning äger styrelsen rätt att fördela aktier som tecknats utan företrädesrätt. Betalning för aktier som tecknats utan företrädesrätt skall ske kontant senast fem bankdagar efter besked om tilldelning. Styrelsen föreslår mot bakgrund härav att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 21 oktober 2003 om nyemission. Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 9) Styrelsens förslag innebär att aktiekapitalgränserna i § 4 i bolagsordningen ändras från att vara lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor till att i stället bli lägst 1.000.000 kronor och högst 4.000.000 kronor. Förslaget till beslut om ändring av bolagsordningen är villkorat av att stämman biträtt förslaget till beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission (punkt 8). Styrelsens fullständiga förslag till beslut angående punkt 8 samt handlingar enligt 4 kap 4 § aktiebolagslagen kommer från och med måndagen den 17 november 2003 att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, Adolfsbergsvägen 31 i Bromma, samt på bolagets hemsida www.dimension.se. Bolaget kommer att utan kostnad för mottagaren sända materialet till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Registrering av deltagare börjar kl. 14.30 Välkomna! Stockholm i oktober 2003 Dimension AB (publ) Styrelsen För ytterligare information vänligen kontakta: Örjan Frid, Verkställande direktör, Dimension AB, direkt: 08-5058 3011, e-post: orjan.frid@dimension.se Christina Schumacher, Informationschef, Dimensions AB direkt: 08-505 830 71, e-post: christina.schumacher@dimension.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/27/20031027BIT00170/wkr0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/27/20031027BIT00170/wkr0004.pdf

Dokument & länkar