Dimensions styrelse beslutar om företrädesemission

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Kanada, Australien eller Japan. This press release is not for release, directly or indirectly, in or into the United States, Canada, Australia or Japan. Dimensions styrelse beslutar om företrädesemission · Styrelsen för Dimension har den 21 oktober 2003 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för bolagets aktieägare, villkorat av extra bolagsstämmas godkännande · Nyemissionslikviden beräknas uppgå till cirka 40 miljoner kronor · Bolagets aktieägare äger rätt att för varje gammal aktie teckna två nya aktier · Teckningskurs är 0,65 kronor per aktie · Dimensions större aktieägare har förbundit sig att med företrädesrätt teckna sina respektive andelar av emissionen. Härutöver har garantier tecknats innebärande att sammanlagt cirka 80 procent av emissionen är garanterad. Bakgrund och motiv För att förstärka bolagets finansiella ställning och ge förutsättningar för framtida utveckling har styrelsen beslutat genomföra en nyemission, villkorat av godkännande på extra bolagsstämma. Nyemissionen skall ge Dimension, en betryggande ekonomisk stabilitet såsom långsiktig leverantör med ansvar för affärskritiska komplexa infrastrukturlösningar, möjlighet att vara offensiv i verksamheten samt stärka likviditeten efter genomförda besparingsprogram. Företrädesemission Styrelsen för Dimension har den 21 oktober beslutat att, under förutsättning av godkännande på extra bolagsstämma, genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare, varvid antalet aktier kan komma att öka från 30.902.116 aktier till högst 92.706.348 aktier. Extra bolagsstämma avseende godkännande av nyemissionen beräknas hållas den 24 november 2003. Under förutsättning att emissionen fulltecknas kommer bolaget aktiekapital, som för närvarande uppgår till 618.042,32 kronor, att öka med högst 1.236.084,64 kronor till högst 1.854.126,96 kronor genom emission av högst 61.804.232 aktier, envar aktie å nominellt 0,02 kronor. Bolaget beräknas komma att tillföras cirka 40 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, förutsatt att emissionen fulltecknas. Dimensions större aktieägare, Bure Equity AB och Leif Svensson, med tillsammans 43,4 procent av kapitalet, har förbundit sig att dels rösta för emissionen på extra bolagsstämma dels med företrädesrätt teckna sina respektive andelar av emissionen. Härutöver har Bure Equity AB och AB Arvid Svensson, om emissionen inte fulltecknas, garanterat emissionen upp till ett belopp om 14,4 miljoner kronor eller cirka 36 procent av emissionen. Därmed är sammanlagt cirka 80 procent av emissionen garanterad. Garantiersättning kommer att utgå kontant med sammanlagt 0,72 miljoner kronor, motsvarande fem procent av det totala garantibeloppet, fördelat mellan garanterna i relation till det garanterade beloppet. Villkor i sammandrag Nedan följer i sammandrag villkor och tidsplan för emissionen. · Varje innehav av en (1) gammal aktie berättigar till teckning av två (2) nya aktier · Teckningskurs är 0,65 kronor per aktie · Avstämningsdag för rätt till deltagande i företrädesemissionen och för erhållande av teckningsrätter är den 25 november 2003, vilket innebär att sista handelsdag för Dimension aktien inklusive teckningsrätt är den 20 november 2003 · Handel i teckningsrätter beräknas komma att ske under perioden 27 november - 15 december 2003 · Teckningstiden beräknas pågå under perioden 1 - 18 december 2003 · Prospekt och emissionsredovisning beräknas komma att skickas till Dimensions aktieägare med början omkring den 27 november 2003 Extra bolagsstämma Styrelsens beslut om nyemission är villkorat av godkännande på extra bolagsstämma. Extra bolagsstämma avseende godkännande av nyemissionen beräknas hållas den 24 november 2003. För ytterligare information om den extra bolagsstämman i Dimension hänvisas till separat kallelse, vilken beräknas offentliggöras den 27 oktober 2003 och som därefter finns tillgänglig på Dimensions hemsida; www.dimension.se. Stockholm den 22 oktober 2003 Dimension AB (publ) För ytterligare information vänligen kontakta Örjan Frid, Verkställande direktör, tel: 08-5058 3010, e-post: orjan.frid@dimension.se Thord Norberg, Finanschef, tel: 08-5058 3004, e-post: thord.norberg@dimension.se Teckningsrätterna och de nya aktierna har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act of 1933 och inte heller i enlighet med någon värdepapperslag i någon delstat i USA. Således får vare sig teckningsrätterna eller de nya aktierna erbjudas eller säljas, avsägas anspråk från, mottagas eller levereras, direkt eller indirekt, i USA, såvida det inte sker i enlighet med ett undantag från sådant registreringskrav. Dimension förbehåller sig rätten att betrakta sådana handlingar rörande erbjudandet som för bolaget eller dess ombud förefaller ha blivit undertecknade eller avsända från USA, Kanada, Australien eller Japan, som ogiltiga. The rights and the new shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933 or under the securities laws of any state of the United States. Therefore, neither the rights nor new shares may be offered or sold, renounced, taken up or delivered, directly or indirectly, in the United States except pursuant to an exemption from registration. Dimension reserves the right to treat as invalid any offering document that appears to the company or its agents to have been executed in or dispatched from the United States, Canada, Australia or Japan. Om Dimension Dimension är integratör av affärskritisk IT-infrastruktur. Bolagets kärnverksamhet omfattar design, integration och support av avancerade server-, datalagrings- och säkerhetslösningar. En viktig del av kunderbjudandet utgörs av konsulttjänster kring behörighet och katalogtjänster samt integration av tillämpningar åt telekomindustrin. Dimensions erbjudande grundar sig på en marknadsledande kompetens och erfarenhet av IT-infrastruktur samt långsiktiga samarbeten med ledande systemleverantörer. Kunderna finns främst inom telekom, bank & finans, industri och stat & kommun. Koncernen har cirka 200 medarbetare och är verksam i Sverige, Danmark, Lettland och Litauen. Huvudkontoret ligger i Bromma, Stockholm. Dimensionaktien är noterad på Stockholmsbörsens O- lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00190/wkr0002.pdf

Dokument & länkar