Delårsrapport januari - september 2000

Report this content

Delårsrapport januari - september 2000 Anders Diös AB (publ) Koncernen @ Periodens resultat Periodens resultat ökade med 28,1 Mkr till 130,1 Mkr (102,0) vilket motsvarar 5,64 (4,34) kronor per aktie. I resultatet ingår realisationsvinster med 1,4 Mkr (35,4) och andel av SPP:s överskottsmedel med 39,7 Mkr (0,0). @ Resultat exklusive jämförelsestörande poster Periodens resultat exklusive realisationsvinster och överskottsmedel från SPP ökade med 22,4 Mkr till 89,0 Mkr (66,6). @ Offentligt bud till aktieägarna Den 27 september 2000 lämnade AP Fastigheter AB ett offentligt erbjudande till Diös aktieägare. För varje aktie i Diös erbjuds 78 kronor kontant. Prospekt har utsänts och anmälningstiden är 23 oktober - 10 november 2000. Redovisning av likvid beräknas ske den 21 november 2000. Diös styrelses ställningstagande till budet redovisas i separat pressmeddelande. @ Prognos för helåret 2000 respektive 2001 För 2000 förväntas ett resultat efter skatt i storleksordningen 150 Mkr, inklusive realisationsvinster på 1,4 Mkr och överskottsmedel från SPP på 39,7 Mkr, vilket motsvarar 6,54 kronor per aktie. För 2001 förväntas ett resultat efter skatt, exklusive realisationsvinster, i storleksordningen 120 Mkr vilket motsvarar 5,31 kronor per aktie. (Inom parentes anges jämförelsevärden för motsvarande period föregående år). PRESSMEDDELANDE 2000-10-26 Antal sidor: 8 Från Anders Diös AB (publ), Box 116, 751 04 Uppsala Telefon 018-18 40 00 Fax 018-10 87 47 E-post info@dios.se Hemsida www.dios.se Org.nr 556011-7698 För information, kontakta koncernchef Per Uhlén Koncernen Verksamheten Diös är ett fastighetsbolag med verksamheten koncentrerad till regioncentra i Mellansverige - Stockholm, Uppsala, Gävle, Falun, Borlänge och Mora. Den totala uthyrbara ytan uppgår till cirka 830 000 kvm där 55 procent utgör bostäder och 45 procent lokaler. Marknadsvärdet på fastigheterna är cirka 5,8 miljarder kronor, varav 3,2 i Uppsala och 1,4 i Stockholm. Diös har cirka 9 000 bostadshyresgäster, varav drygt 6 000 är studenter i Uppsala, och cirka 1 000 lokalhyresgäster. Fastighetsförvaltningen sköts av fem självständiga enheter med lokal förankring. Varje enhet har utvecklat sin egen strategi för verksamheten beroende på att marknadsförutsättningarna för de olika enheterna skiljer sig åt väsentligt. Inom koncernen finns också framgångsrika serviceföretag verksamma framförallt inom teknisk och ekonomisk fastighetsförvaltning. Diös noteras på OM Stockholmsbörsens O-lista och har 5 874 aktieägare per den 30 september 2000. Offentligt bud till aktieägarna Den 27 september 2000 lämnade AP Fastigheter AB ett offentligt erbjudande till Diös aktieägare. För varje aktie i Diös erbjuds 78 kronor kontant. Prospekt har utsänts och anmälningstiden är 23 oktober - 10 november 2000. Redovisning av likvid beräknas ske den 21 november 2000. Diös styrelses ställningstagande till budet redovisas i separat pressmeddelande. Resultat Periodens resultat ökade jämfört med motsvarande period föregående år med 28,1 Mkr till 130,1 Mkr (102,0). Periodens resultat exklusive realisationsvinster och överskottsmedel från SPP ökade med 22,4 Mkr till 89,0 Mkr (66,6). Resultatet av fastighetsförsäljningar under perioden uppgår till 1,4 Mkr (35,4). En bostadsrätt har sålts med ett resultat på 0,2 Mkr. Till detta kommer nedsättning av tidigare betald fastighetsskatt med 1,2 Mkr för fastigheter som såldes under 1999. Diös andel av SPP:s överskottsmedel har nuvärdeberäknats till 39,7 Mkr (0,0). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00870/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00870/bit0002.pdf

Dokument & länkar