Uttalande av Anders Diös AB:s (publ) styrelse med anledning av uppköpserbjudande från AP Fastigheter AB

Uttalande av Anders Diös AB:s (publ) styrelse med anledning av uppköpserbjudande från AP Fastigheter AB AP Fastigheter AB har lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Anders Diös AB (publ) att överlåta sina aktier. Aktieägarna i Diös erbjuds 78 kronor kontant per aktie. Erbjudandet innebär en premie om 32 procent baserat på senaste betalkurs för Diös aktie före erbjudandet respektive en premie om 35 procent baserat på genomsnittlig senaste betalkurs under de senaste 20 handelsdagarna före erbjudandet. Erbjudandet är villkorat av att budet accepteras i sådan utsträckning att AP Fastigheter blir ägare till minst 90 procent av det totala antalet aktier i Diös, räknat efter avdrag för sådana aktier som innehas av Diös självt eller av dess dotterbolag. AP Fastigheter förbehåller sig emellertid rätten att fullfölja erbjudandet även vid en lägre anslutning. Mot bakgrund av detta har styrelsen uppdragit åt Forum Fastighetsekonomi AB att göra en aktuell marknadsvärdering av samtliga fastigheter som underlag för styrelsens ställningstagande till erbjudandet. Resultatet av Forum Fastighetsekonomi AB:s värdering redovisas i delårsrapport som publiceras idag. Med utgångspunkt från dessa värderingar, och med beaktande av latent skatt, beräknas substansen i Diös för närvarande uppgå till 90 kronor per aktie. När budet 78 kronor per aktie ställs i relation till aktuell substans på 90 kronor så konstaterar styrelsen att budet är 13 procent under bedömt aktuellt substansvärde på Diösaktien. Mot denna bakgrund framstår budet som lågt. Samtidigt konstaterar styrelsen att aktiekursen i Anders Diös AB (publ) och de flesta andra fastighetsbolag på OM Stockholmsbörsen, under senare år legat under bedömt aktuellt substansvärde med en rabatt som varit konstant betydligt större än 13 procent. Med hänsyn till aktiens substansvärde skulle styrelsen välkomna ett högre bud. För närvarande är dock AP Fastigheters bud om 78 kronor det bästa erbjudandet. Så länge något annat bättre bud inte finns så rekommenderar därför styrelsen i Anders Diös AB (publ) att aktieägarna i Anders Diös AB (publ) accepterar AP Fastigheter AB:s erbjudande. Uppsala den 26 oktober 2000 ANDERS DIÖS AB (publ) Styrelsen Från Anders Diös AB (publ), Box 116, 751 04 Uppsala. Tel 018-18 40 00 Fax 018-10 87 47 E-post Info@dios.se Hemsida www.dios.se Information lämnas av koncernchef Per Uhlén, tel 018-18 40 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00880/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00880/bit0002.doc

Dokument & länkar