DO: Skolan utredde inte trakasserier i tid

Trots att en flicka i Norrköping berättade om trakasserier på den skola hon gick på agerade inte skolan tillräckligt snabbt med nödvändiga åtgärder för att få stopp på händelserna. DO menar att kommunen har brustit i sin utrednings- och åtgärdsskyldighet och har beslutat att stämma kommunen.

Problemen började ett par veckor efter terminsstarten hösten 2011. Flickan, hennes kompis och några pojkar i parallellklasser började säga nedsättande och kränkande kommentarer till varandra. Ordväxlingen fortgick och för att få stopp på trakasserierna vände sig flickorna till sina klassföreståndare. Men trots samtalet med klassföreståndarna fortsatte trakasserierna, och i början av oktober ledde det till våldsamheter mellan eleverna.

Enligt diskrimineringslagen är en utbildningsanordnare som får kännedom om trakasserier skyldig att skyndsamt utreda händelsen och vidta åtgärder för att förhindra framtida trakasserier.

– Den här händelsen visar på behovet att skolor agerar snabbt och vidtar tillräckliga åtgärder för att förhindra att kränkningar och trakasserier eskalerar. Skolan har inte följt sina egna rutiner och inte heller lagens krav, och det ledde till våldsamheter, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg.

DO avser att lämna in en stämningsansökan mot skolans huvudman, Norrköpings kommun, inom ett par veckor.

Ärende ANM 2013/689

DO: s presstjänst, tfn 08- 120 20 710.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Skolan har inte följt sina egna rutiner och inte heller lagens krav, och det ledde till våldsamheter.
Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman