Pojke trakasserades för förmodad sexuell läggning

En pojke på en gymnasieskola i Kristianstad blev under hösten och vintern 2012/2013 återkommande trakasserad och sexuellt trakasserad med anspelning på en förmodad sexuell läggning. DO menar att skolan inte har gjort tillräckligt för att förhindra trakasserierna.

Händelserna startade ett par veckor efter uppropet hösten 2012. En annan pojke på skolan började sprida rykten om att pojken var homosexuell och utsatte honom dessutom för sexuella trakasserier. Trakasserierna fortsatte under hösten och vintern såväl på skolan som i sociala medier där bland annat konton startades i pojkens namn och med ett förfalskat innehåll. Andra elever deltog i spridningen av ryktena och pojken fick upprepade gånger frågan om det som sades var sant.

Pojkens mamma kontaktade skolan vid flera tillfällen, och skolans ledning höll samtal med flera elever som deltagit i spridningen av rykten och trakasserier, men skolan lyckades ändå inte få stopp på händelserna. I februari 2013 sjukskrevs pojken. Enligt DO har skolan inte tagit det inträffade på tillräckligt stort allvar.

– Den här pojken har framstått som relativt verbal och utåtriktad, och då har skolan inte haft förmåga att se de återkommande grova trakasserier han har utsatts för, säger Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman.

Genom att skolan inte har genomfört en mer allsidig utredning och vidtagit tillräckliga åtgärder för att trakasserierna ska upphöra har skolan enligt DO brustit i sina skyldigheter enligt diskrimineringslagen, och DO förbereder därför nu en stämning mot skolan.

En utbildningsanordnare ska varje år upprätta en likabehandlingsplan för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla elever. En sådan plan fanns på skolan, men trots det har en förmodad sexuell läggning lett till omfattande trakasserier bland eleverna.

– Det som på papperet framstår som ett gott likabehandlingsarbete har på den här skolan inte fungerat i praktiken. Skolan har inte klarat av att agera när något verkligen hände, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg.

ANM 2014/1478

Fakta:
Trakasserier är enligt 1 kap. 4 § tredje punkten i diskrimineringslagen ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna. Sexuella trakasserier är enligt fjärde punkten samma paragraf ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Enligt 2 kap. 7 § diskrimineringslagen är en utbildningsanordnare som får kännedom om att en elev har blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier skyldig att utreda omständigheterna och att vidta åtgärder som förhindrar trakasserier i framtiden.

DO: s presstjänst, tfn 08- 120 20 710.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Taggar:

Om oss

Detta är DODiskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Dokument & länkar

Citat

Skolan har inte klarat av att agera när något verkligen hände.
Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman