Bokslutskommuniké 2020

Report this content

ANDRA HALVÅRET 2020 I SAMMANDRAG     

 • Nettoomsättning 47 (369) TSEK.
 • Rörelseresultat EBIT -1 932 (-4 125) TSEK.
 • Resultat från andelar i koncernföretag -57 575 (-86 675) TSEK.
 • Resultat efter skatt -56 369 (-91 343) TSEK.

HELÅRET 2020 I SAMMANDRAG  

 • Nettoomsättning 142 (465) TSEK.
 • Rörelseresultat EBIT -6 022 (-8 832) TSEK.
 • Resultat från andelar i koncernföretag -134 949 (-86 717) TSEK.
 • Resultat efter skatt -138 659 (-96 387) TSEK.
 • Totalt eget kapital -5 802 (132 857) TSEK.
 • Kortfristiga skulder 43 810 (57 116) TSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA HALVÅRET 2020

 • Den 19 oktober 2020 hölls en extrastämma som enhälligt bemyndigade styrelsen att sälja av de amerikanska dotterbolagen till bolagets stora långivare mot kvittning av deras lånefordran.
 • Aktier i dotterbolag har skrivits ned till överenskommen köpeskilling om 37 800 TSEK.
 • Samtliga mellanhavanden mellan moderbolaget och dotterbolagen har eftergetts och skrivits bort. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Med stöd av bemyndigande från extrastämman den 19 oktober 2020, ingicks den 4 mars 2021 avtal om att sälja de amerikanska dotterbolagen till bolagets stora långivare för en köpeskilling av 37 800 TSEK. Affären tillträddes samma dag.
 • Den 12 mars 2021 ingicks ett Letter of Intent om apportförvärv av samtliga aktier i First Hotels International AS, Oslo, en av Skandinaviens ledande hotellkedjor.
 • Samma dag flyttades handeln av bolagets aktier till Nasdaq First Norths observationslista.
 • Med stöd av bemyndigande från årsstämman 2020 har den 29 mars 2021 ett konvertibelt lån på 1 500 TSEK lyfts från TJ Junior AB med rätt att konvertera till 2 SEK per aktie före den 2 augusti 2021. Betalning erläggs genom kvittning mot ett lån som lyftes kontant den 14 mars 2021. Lånet löper med 8% årlig ränta.
 

För ytterligare information kontakta:
Håkan Gustafsson, styrelseordförande
Telefon: +46702680035
E-mail:
hakan.gustafsson99@telia.com

 
Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 mars 2021 kl. 15.00 CEST.
 

Om Dome Energy AB (publ)
Dome Energy är ett oberoende bolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Stockholm.  För mer information besök www.domeenergy.com. 

Taggar:

Dokument & länkar