Dome Energy AB (publ): Beslut om kvittningsemission 5,4 MSEK och utgivande av konvertibelt lån om 2,7 MSEK

Report this content

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) har vid sitt styrelsemöte idag fattat beslut om att mot kontant vederlag ge ut ett konvertibelt lån om 2 700 000 kronor med rätt att konvertera till 1 350 000 aktier à 2 kronor per aktie. Lånet riktas till bland andra John Beck, Henrik Nilsson och Börje Westberg med sammanlagt 1,8 MSEK. Lånet löper med 10% ränta med löptid till 30 juni 2023. Lånet ger rätt för bolaget att konvertera under hela lånets löptid med rätt för innehavararna att konvertera från och med 15 juni 2022.

 

Idag beslöt styrelsen även rikta en kvittningsemission till huvuddelen av bolagets fordringsägare genom utgivning av 2 717 764 aktier à 2 kronor per aktie för 5 435 528 SEK. Bland dessa återfinns Middelborg Invest AS med ett belopp av 3,2 MSEK och Race Venture Scandinavia AB och Richard Bowyer med 0,8 MSEK vardera.

Styrelsens beslut om emissioner fattas med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 juni 2021.

 

Bakgrund: Den 23 juni 2021 höll bolaget årsstämma tillika en första kontrollstämma varvid företeddes en kontrollbalansräkning som utvisade att aktiekapitalet var förbrukat. Stämman beslöt fortsätta driften med åläggande att kalla till en andra kontrollstämma innan den 23 februari 2022.

Styrelsen avser inom kort kalla till en andra kontrollstämma med mål att inför den lägga fram en kontrollbalansräkning som utvisar att aktiekapitalet är återställt samt att, som följd av det, föreslå fortsatt drift.

 

Antal aktier ökar efter full konvertering och full anslutning från 8 131 729 till 12 199 493. Utspädningen vid maximal konvertering och kvittningsemission är 33,3% för existerande aktieägare. Aktiekapitalet ökas högst med 284 743,48 kronor, från 569 221,03 till högst 853 964,51 kronor. Till överkursfond förs vid full konvertering och kvittningsemission 7 850 784,52 kronor.  

 

Finansiell rådgivare vid bägge emissioner har varit Partner Fondkommission AB.

 

Kommentar Håkan Gustafsson, styrelsens ordförande:

 

”Det är glädjande att vi nu närmar oss slutfasen av Domes frivilliga rekonstruktion, och att vi därmed känner oss mogna att med friska ögon och frisk aptit ge oss in i en ny spännande bransch. Som tidigare meddelats har styrelsen ingått preliminärt avtal om apportförvärv med ägarna till First Hotels, villkorat av en godkänd ansökan om fortsatt notering på Nasdaq First North och godkännande vid extra bolagsstämma.  

 

Inom kort kommer vi först kalla till en andra kontrollstämma för att därefter, när – och om - börsen förhoppningsvis lämnat sitt godkännande, kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om förvärvet av First Hotels. Vi anser att First Hotels utgör ett spännande och välkommet tillskott för svensk aktiemarknad och räknar snart med att återkomma om fler detaljer kring det.”


För mer information vänligen kontakta:

Håkan Gustafsson, styrelseordförande

Tel: +46702600035

E-mail: hakan.gustafsson99@telia.com

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 januari 2022 kl. 15:00 CEST.


Om Dome Energy

Dome Energy är ett oberoende bolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Stockholm.  För mer information besök www.domeenergy.com.

Taggar:

Dokument & länkar