Dome Energy AB emitterar ett konvertibelt lån

Report this content

Med stöd av bemyndigande från årsstämman 2020 har styrelsen den 29 mars 2021 beslutat utge ett konvertibelt lån på 1 500 000 SEK till TJ Junior AB med rätt för bolaget att påkalla konvertera till 2 SEK per aktie före den 2 augusti 2021. Betalning erläggs genom kvittning mot ett lån som lyftes kontant den 14 mars 2021. Lånet löper med 8% årlig ränta.

Likviden har använts till att betala av utestående leverantörsskulder.
 

Håkan Gustafsson
Styrelseordförande
Mobil: +4670-2680035
E:mail:hakan.gustafsson99@telia.com

 

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 mars 2021 kl. 10:45 CET.
 

Om Dome Energy

Dome Energy är ett oberoende bolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Stockholm.  För mer information besök www.domeenergy.com .

Taggar:

Dokument & länkar