DOME ENERGY PRESENTERAR HALVÅRS-RAPPORT FÖR JANUARI-JUNI 2018

FÖRSTA HALVÅRET 

 • Intäkter från olja & gas inklusive realiserade derivat $4.615’ (3.721’).
 • Resultat från orealiserade derivat -$1.115’ (18’).
 • Bruttoresultat från produktion inkl. realiserade derivat $2.030’ (1.241’) med en marginal på 44% (32%).
 • EBITDA -$3.158’ (1.434’).
 • EBITDA för USA-verksamheten justerat för orealiserade derivat uppgick till -$1.494’ (2.397’).
 • Nettoresultat -$6.182’ (-3.744’). 
 • Resultat per aktie -$0,02 (-0,03).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA HALVÅRET

 • En extra bolagstämma hölls den 1 februari 2018 där det beslutades att emittera 129 793 793 aktier genom kvittning och att emittera 129 793 793 teckningsoptioner och att anta en ny bolagsordning och sänka det högsta tillåtna antalet aktier. Skulder motsvarande MUSD 10,7 kvittades.
 • Dome Energy startade sitt andra borrprogram i Illinois Basin. Detta nya program innehåller sex brunnar som borras i en följd. Resultatet för brunnarna är positivt.
 • Dome Energy rapporterade försäljning av icke-kärntillgångar och ingick ett avtal och sålde sitt ägande i en producerande brunn i Louisiana. Alla intäkter användes för utveckling i Illinois Basin samt avbetalning av skulder. 
 • Dome Energy har omförhandlat sitt bankavtal den 14 februari, 2018 och omstrukturerat sina korta skulder.
 • Årsstämma hölls den 20 juni 2018 och Knut Pousette invaldes som ny ledamot till styrelsen. Det beslutades också att göra en omvänd split 1:50 och därför antogs en ny bolagsordning med ett lägre antal aktier. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA HALVÅRETS SLUT

 • Ny ISIN-kod för bolagets aktie är SE0011415710.
 • Den omvända spliten genomfördes under juli 2018.
 • Dome Energy har meddelat att arbete har påbörjats på den första platsen för höstens borrprogram
 • Dome Energy har ingått låneavtal om totalt cirka 46 MSEK och riktar emission av 1,226,667 teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, förutsatt extra bolagsstämmas godkännande för att möjliggöra för ett stort borrprogram.
 • På grund av bank ”covenant” genomgång där det används ”historiska rullande 12 månader” är några av ”covenaterna” med Mutual of Omaha Bank brutna per 30 juni, 2018 och därför redovisas denna skuld som kortfristig skuld. Dessa problem är lösta med långivaren.


NYCKELTAL

TUSD 1a HÅ 1a HÅ
2018 2017 2017
Intäkter från olja & gas inkl.realiserade derivat 4 615  3 721 7 952 
Resultat från orealiserade derivat -1 115  18  -307 
Bruttoresultat från produktion inkl. realiserade derivat 2 030  1 241  2 744 
Bruttomarginal, % 44%  33%  35% 
EBITDA -3 158  1 434  681 
EBITDA för USA-verksamheten justerat för orealiserade derivat -1 494  2 397 2 479 
EBIT  -5 346  -2 595  18 784 
EBT -6 180  -3 744  15 954 
Nettoresultat -6 182  -3 744  15 902 
Resultat per aktie (in US$) -0.02  -0.03  0.09 
Produktion ( netto-fat per dag) 755  794 762 


För mer information, vänligen kontakta:

Pål Mørch, CEO
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: pm@domeenergy.com 

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 augusti 2018 kl. 08.30 CET.


Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com


 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar