Kommuniké från Dome Energy AB (publ):s (u.n.t. Reato Group) extra bolagsstämma den 29 april 2022

Report this content

En enhällig bolagsstämma den 29 april 2022 i Dome Energy AB (publ) (u.n.t. Reato Group AB) godkände styrelsens föreslagna förvärv av First Hotels International AS, Oslo, (”First Hotels”) genom apportemission. Tillträde äger rum när de nya aktierna distribuerats till ägarna av First Hotels, vilket förväntas ske inom 10 dagar.

 

--------------------------------

 

First Hotels

 

First Hotels är en norskägd hotellkoncern bestående av fem bolag och 29 hotell varav 25 i Sverige, 3 i Norge och 1 i Danmark. First Hotels tillhandhåller franchiserättigheter och marknadsföringstjänster inklusive bokningstjänster genom sin plattform till de anslutna hotellen. Bland hotellen märks First Hotel Millennium, Oslo, First Hotel G, Göteborg, och First Hotel Grand Odense, Danmark. Med förvärvet följer rättigheterna till varumärket First Hotels® samt ett lojalitetsprogram bestående av 430 000 anslutna medlemmar. Bolagets omsättning var 2021, 29 MSEK med ett nettoresultat om -8 MSEK. Innevarande år uppvisar en påtaglig förbättring mot föregående år.

 

-----------------------------

 

Följande huvudsakliga beslut fattades enhälligt.

 

Nytt företagsnamn och ändring av bolagsordning

 

Stämman beslutade ändra företagsnamn till Reato Group AB. Stämman beslutade att anta ny bolagsordning, som förutom företagsnamn, ändrar verksamhetsföremål, gränser för aktiekapitalet och antalet aktier samt gränserna för antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Den nya bolagsordningen återfinns på Bolagets hemsida.

 

Styrelsens sammansättning

 

Stämman beslutade att nyvälja Terje Nesbakken, Sebastian Nordvang och Bruce Grant till styrelseledamöter. Terje Nesbakken utsågs till styrelsens ordförande. Håkan Gustafsson, Jan Lorensson och Anders Smedsrud kvarstår som styrelseledamöter. Pål Mørch avgick och avtackades som styrelseledamot. Konstituerande möte för den nya styrelsen äger rum den 3 maj 2022. De nyvalda och kvarstående styrelseledamöterna beskrivs i detalj i den Bolagsbeskrivning som återfinns på Bolagets hemsida.

 

Apportemission

 

Stämman beslutade att öka bolagets aktiekapital med högst 3 193 538,04 SEK genom nyemission av högst 45 621 972 aktier för ett belopp om 91 243 944 SEK. Rätt att teckna nya aktier ska tillkomma säljarna av aktier i First Hotels International AS, org.nr 914 505 356 (”First Hotels”) pro rata i förhållande till deras aktieinnehav i First Hotels. Betalning för tecknade aktier ska ske genom överlåtelse av aktier i First Hotels till Bolaget såsom apportegendom, vilket förväntas ske inom 10 dagar. Ingen kontant köpeskilling utgår. 

 

Kvittningsemission

 

Stämman beslutade att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 75 670 SEK genom en riktad nyemission av högst 1 081 000 aktier för ett belopp om 2 162 000 SEK. Betalning sker genom kvittning mot fordran och teckningsberättigad är Partner Fondkommission AB.

 

Antal aktier

 

Antal aktier i bolaget kommer efter de beslutade emissionerna uppgå till 57 552 465. Därtill kommer 1 350 000 aktier som kan tillkomma efter konvertering fr.o.m. 15 juni 2022 till 30 juni 2023.

 

Nya huvudägare

 

Största aktieägare efter emissionerna är Middelborg Invest AS, ett bolag som kontrolleras av Kristian Lundkvist, Oslo, med 20,5%, Daimyo AS, ett bolag som kontrolleras av Espen Aubert, Oslo, med 18,5% samt Eie Utvikling AS, ett bolag som kontrolleras av Pål Mørch, Oslo, med 17,7%. 

 

Kommentar Terje Nesbakken, nyvald styrelseordförande:

 

”Det gläder mig att det omfattande arbete som teamet på ömse sidor ’kölen’ lagt ner under 1 – 1,5 års tid för få denna transaktion på plats nu äntligen burit frukt. Noteringen på Nasdaq First North ger oss förbättrad visibilitet i marknaden, och ökad attraktivitet och kapacitet för nya affärer inom både franchise, proptech och fastigheter. Vi har inte legat på latsidan under denna tid utan har flera intressanta potentiella affärer i pipeline som vi hoppas kunna presentera inom kort. Samtidigt vill jag framhålla att timingen för denna börsintroduktion är mycket spännande då marknaden återhämtat sig efter coronan på ett sätt som vi inte vågade hoppas på i början på året. Vi anser att Stockholmsbörsen berikats med ’en ny hotellaktie’ genom vår tillkomst och det är med stor tillförsikt och stor energi som vi nu griper oss an denna utmaning.”  

 

För ytterligare information kontakta:

Terje Nesbakken, styrelseordförande

+47 911 10 789

terje.nesbakken@fortigoproperties.no

 

Pål Mørch, VD

+47 936 16 666

pm@domeenergy.com

 

 

 

Om Dome Energy AB (u.n.t. Reato Group)

Dome Energy (u.n.t. Reato Group) är ett oberoende bolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME) som tillhandahåller franchiserättigheter och marknadsföringstjänster till hotell anslutna till ’First Hotels’ kedjan. Det finns 29 First Hotels varav 25 i Sverige, 3 i Norge och 1 i Danmark.

Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Stockholm men drivs från Oslo.  För mer information besök www.domeenergy.com  samt firsthotels.com.

Taggar:

Dokument & länkar