• news.cision.com/
  • Dometic Group/
  • Dometic Group AB (publ) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av 23 666 660 nya aktier och tillförs härigenom cirka 3,35 miljarder kronor

Dometic Group AB (publ) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av 23 666 660 nya aktier och tillförs härigenom cirka 3,35 miljarder kronor

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING I USA, STORBRITANNIEN, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA ELLER JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

Styrelsen i Dometic Group AB (publ) (”Dometic” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med Bolagets offentliggörande den 1 juni 2021, beslutat om en riktad nyemission av 23 666 660 nya aktier till svenska och internationella institutionella investerare (den ”Riktade Nyemissionen”). Priset om 141,50 kronor per aktie har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och Bolaget tillförs härigenom cirka 3,35 miljarder kronor före transaktionskostnader.

Den Riktade Nyemissionen medför en utspädningseffekt om cirka 7,4 procent i förhållande till det totala antalet aktier i Dometic efter den Riktade Nyemissionen, genom en ökning av antalet utestående aktier med 23 666 660 från 295 833 333 till 319 499 993 och en ökning av aktiekapitalet med 59 166,65 kronor från 739 583,3325 kronor till 798 749,9825 kronor.

Nettolikviden från den Riktade Nyemissionen avses användas för att finansiera potentiella framtida företagsförvärv och skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att för angivet syfte genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt ytterligare diversifiera Bolagets aktieägarbas med svenska och internationella institutionella investerare. Priset om 141,50 kronor per aktie har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och Bolaget tillförs härigenom cirka 3,35 miljarder kronor före transaktionskostnader.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig gentemot Joint Global Coordinators att inte emittera några aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period om 180 dagar. Åtagandet är föremål för vissa undantag, inklusive rätten för Bolaget att emittera aktier i samband med företagsförvärv.

Nordea Bank Abp, filial i Sverige och SEB agerade Joint Global Coordinators i samband med den Riktade Nyemissionen. Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB var legal rådgivare till Dometic och White & Case Advokat AB var legal rådgivare till Joint Global Coordinators.

FÖR YTTERLIGGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Rikard Tunedal, Head of Investor Relations
Telefon: +46 73 056 97 35
Email: 
rikard.tunedal@dometic.com

Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2021 kl. 00:30 CEST.

VIKTIG INFORMATION

Detta offentliggörande genomförs inte i och kopior av det får inte offentliggöras, distribueras eller publiceras eller sändas till USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Sydafrika eller Japan eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, distribution eller publicering skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag.

De värdepapper som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller någon värdepapperslagstiftning i amerikansk delstat och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller omfattas av ett undantag från registreringskraven. Dometic Group AB (publ) avser inte att registrera några av värdepapperna i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande avseende värdepapperna i USA.

Detta pressmeddelande avser inte identifiera de risker (direkta eller indirekta) som är förknippade med en investering i Bolagets aktier. Ett investeringsbeslut i samband med den Riktade Nyemissionen ska göras på grundval av all offentlig tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte blivit oberoende verifierad av Joint Global Coordinators. Informationen i detta pressmeddelande utgör endast bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör inte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation om någon investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare ska genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapper kan såväl falla som stiga. Historisk utveckling är inte vägledning för framtida utveckling.

Denna information och detta erbjudande adresseras och riktas endast till personer i medlemsstater av det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) som är ”kvalificerade investerare” enligt artikel 2 (e) Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”). Dessa värdepapper är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal att teckna sig för, köpa eller annars förvärva sådana värdepapper kommer att företas endast i förhållande till kvalificerade investerare. Denna information får inte läggas till grund för handling eller förlitas på i någon medlemsstat i EES av personer som inte är kvalificerade investerare.

Denna information utgör inte ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i Storbritannien. Inget prospekt har eller kommer godkännas avseende dessa värdepapper i Storbritannien. I Storbritannien distribueras och riktas denna information endast till ”kvalificerade investerare” enligt artikel 2 (e) Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 som den införlivas i nationell rätt i Storbritannien genom the European Union (Withdrawal) Act 2018 (”EUWA”) (”UK Prospektförordningen”) som är (i) professionella investerare som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka den lagligen kan delges, som faller inom Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (samtliga sådana personer benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). En investeringsaktivitet som denna information avser är enbart tillgänglig för och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.

Joint Global Coordinators, som är auktoriserade av Prudential Regulation Authority ("PRA") och regleras i Storbritannien av PRA och Financial Conduct Authority ("FCA"), arbetar exklusivt för Bolaget och ingen annan i samband med den Riktade Nyemissionen. Joint Global Coordinators kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om den är mottagare av detta pressmeddelande eller inte) som en klient i samband med den Riktade Nyemissionen och ansvarar inte gentemot någon annan än Bolaget i att tillhandahålla det skydd som ges deras klienter eller för att ge råd i samband med den Riktade Nyemissionen eller någon annan transaktion, ärende eller arrangemang som hänvisas till i detta pressmeddelande.

Om Dometic
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet på områdena Mat & Dryck, Klimat, Energi & Styrning och Andra Applikationer. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt Asien och Stillahavsområdet och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, lastbilar och premiumbilar, i fritidsbåtar och arbetsbåtar samt inom en rad andra områden. Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi säljer våra produkter i ett hundratal länder och vi har ett globalt nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 6 500 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på över 16,2 Mdr för år 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Mer information om Dometic finns på: http://www.dometic.com.

Prenumerera