Kallelse till årsstämma i Dometic Group AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Dometic Group AB (publ) (org. nr 556829-4390) kallas härmed till  årsstämma tisdagen den 13 april 2021.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom förhandsröstning
(poströstning) före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 13 april 2021 så snart
utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Registrering och anmälan
Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 1 april 2021,
 • dels senast måndagen den 12 april 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst måste sådan aktieägare låta registrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 1 april 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 7 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman och finns tillgängligt på bolagets hemsida www.dometic.com samt sänds till de aktieägare som begär det. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Dometic Group AB (publ) c/o Euroclear Sweden AB, ”Årsstämma”, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till generalmeetingservice@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear Sweden tillhanda senast måndagen den 12 april 2021. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy/. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 12 april 2021.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

Fullmakt
Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.dometic.com, och sänds till de aktieägare som begär det. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, också bifogas formuläret. Registreringsbeviset ska utvisa de förhållanden som gäller på dagen för årsstämman och bör i vart fall inte vara äldre än ett år vid tidpunkten för årsstämman.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Val av justeringspersoner.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor.
 10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
 11. Val av revisor.
 12. Beslut om principer för utseende av valberedning.
 13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
 14. Beslut om bemyndigande avseende emission av aktier.
 15. Beslut om ändring av bolagsordningen.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Valberedningen, som består av valberedningens ordförande Magnus Billing (Alecta), Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder), Jan Särlvik (Nordea Fonder) och Fredrik Cappelen, styrelseordförande i Dometic, föreslår att Fredrik Cappelen utses till ordförande vid årsstämman eller, vid hans förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Val av justeringspersoner (punkt 2)
Styrelsen föreslår Magnus Billing (Alecta) och Jan Särlvik (Nordea Fonder), eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som på uppdrag av bolaget upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna.

Resultatdisposition (punkt 7b)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 2,30 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås vara torsdagen den 15 april 2021. Om årsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB tisdagen den 20 april 2021.

Styrelse, m.m. (punkterna 8–11)
Valberedningen föreslår följande:

 • Styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter. Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor, utan revisorssuppleant (punkt 8).
 • Styrelsearvode för perioden till och med årsstämman 2022 ska utgå med 1 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 450 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare ska arvode för kommittéarbete utgå med 150 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 75 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt med 100 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Detta innebär ett sammanlagt arvode, inklusive ersättning för kommittéarbete och baserat på kommittéernas föreslagna sammansättning, om 4 750 000 kronor, motsvarande en ökning med 880 000 kronor jämfört med föregående år (vilket även innefattar arvode till ytterligare en styrelseledamot då antalet ledamöter föreslås ökas till åtta) (punkt 9).
 • Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert (punkt 9).
 • För tiden intill slutet av årsstämman 2022, omval av samtliga styrelseledamöterna: Fredrik Cappelen, Erik Olsson, Heléne Vibbleus, Jacqueline Hoogerbrugge, Magnus Yngen, Peter Sjölander och Rainer E. Schmückle, samt val av Mengmeng Du till ny styrelseledamot (punkt 10).
 • Omval av Fredrik Cappelen som styrelsens ordförande (punkt 10).
 • Omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2022 (punkt 11).

Mengmeng Du, född 1980, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och en dataingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Idag arbetar hon som startup advisor i det egna företaget Iridis AB och är styrelseledamot i NetonNet, Saminvest, Clas Ohlson och Swappie. Hon har tidigare haft ett flertal ledande roller på Spotify, varit COO på Acast, produktutvecklingschef på Stardoll och managementkonsult på Bain & Company.

Ytterligare upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida, www.dometic.com.

Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 12)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande principer för utseende av valberedning som ska gälla tills vidare.

Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per den 31 augusti. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Styrelsen ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna vid en tidpunkt som infaller senast tre månader före årsstämman ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska ha rätt att utse en representant till valberedningen. Om sådan ägarförändring inträffar under de tre månader som föregår årsstämman ska den redan formerade valberedningens sammansättning inte ändras. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess nästkommande valberedning har utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar som upprättats i enlighet med aktiebolagslagen 8 kap. 53 a §.

Beslut om bemyndigande avseende emission av aktier (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission mot kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet ska rymmas inom bolagsordningens gränser och får inte överstiga tio (10) % av totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för styrelsens emissionsbeslut.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra betalning genom emission av egna aktier i samband med eventuella företagsförvärv samt att möjliggöra kapitalanskaffning i syfte att finansiera sådana förvärv. Emissionskursen ska fastställas i enlighet med gällande marknadsförhållanden.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att göra mindre ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registreringen vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med förslaget erfordras att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15)
Styrelsen föreslår, i syfte att kunna utnyttja aktiebolagslagens möjlighet att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning inför kommande bolagsstämmor, att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen innebärande att en ny § 11, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningen samt att numreringen i bolagsordningen därmed ändras så att nuvarande § 11 blir § 12, nuvarande § 12 blir § 13 och nuvarande § 13 blir § 14. Vidare föreslår styrelsen mindre ändringar i § 1, § 6 samt § 10, i syfte att anpassa bolagsordningen till genomförda lagändringar (de föreslagna ändringarna är markerade i kursivt nedan). Styrelsen föreslår vidare att verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i nedanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av bolagsordningen vid Bolagsverket.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
1 § Firma
Bolagets firma är Dometic Group AB (publ).
1 § Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Dometic Group AB (publ).
6 § Avstämningsbolag
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
6 § Avstämningsbolag
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
10 § Deltagande i bolagsstämma
Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägaren får vid bolagsstämman medföra biträden (höst två), dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.
10 § Deltagande i bolagsstämma
Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Nämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägaren får vid bolagsstämman medföra biträden (högst två), dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.
§ 11 Insamling av fullmakter samt poströstning
Styrelsen får inför en bolagsstämma samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt på förhand (poströstning) enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).
 

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 15 är giltigt endast om aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna biträder beslutet.

****

Aktier
Per dagen för kallelsen finns i bolaget 295 833 333 aktier med en röst per aktie, motsvarande 295 833 333 röster. Bolaget har inget innehav av egna aktier per kallelsedagen.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast lördagen den 3 april 2021, till adress Hemvärnsgatan 15, 171 54 Solna eller via e-post till ir@dometicgroup.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida www.dometic.com och på bolagets huvudkontor, Hemvärnsgatan 15, 171 54 Solna, senast torsdagen den 8 april 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Handlingar, m.m.
De fullständiga förslagen inför stämman framgår ovan. Förslagen, liksom årsredovisningen, revisionsberättelsen, revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende ersättningsriktlinjerna, styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, samt styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget, Hemvärnsgatan 15, 171 54 Solna och på bolagets webbplats, www.dometic.com, senast tre veckor före stämman och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på Dometic Group AB:s kontor, Hemvärnsgatan 15, 171 54 Solna.

Behandling av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i mars 2021
Dometic Group AB (publ)
Styrelsen

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar