Kommuniké från årsstämma i Dometic Group AB (publ)

Årsstämman i Dometic Group AB (publ) hölls tisdagen den 10 april 2018 i Stockholm.

Resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncern- resultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2017 i framlagt skick. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 2,05 kronor per aktie. Beslutades vidare att som avstämningsdag för utdelningen fastställa torsdagen den 12 april 2018, vilket innebär att utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB tisdagen den 17 april 2018.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor, utan revisorssuppleant.

Styrelseledamöterna Fredrik Cappelen, Erik Olsson, Heléne Vibbleus, Jacqueline Hoogerbrugge, Magnus Yngen, Peter Sjölander och Rainer E. Schmückle omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Fredrik Cappelen omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelsens ordförande.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Den auktoriserade revisorn Anna Rosendal ska vara ny huvudansvarig revisor.

Arvoden och ersättningsprinciper

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode för perioden till och med årsstämman 2019 ska utgå med sammanlagt högst 3 700 000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete), fördelat enligt följande: 850 000 kronor till styrelsens ordförande och 400 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode för kommittéarbete ska utgå med sammanlagt högst 450 000 kronor, fördelat på 200 000 kronor avseende revisionsutskottet (varav 100 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter) och 250 000 kronor avseende ersättningsutskottet (varav 100 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter).

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och koncernledningen att gälla för perioden fram till och med årsstämman 2019 i enlighet med styrelsens förslag.

Återköp av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma fatta beslut om återköp av högst så många aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 % av det totala antalet aktier i bolaget. Förvärv av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Betalning för aktierna ska erläggas kontant. Bemyndigandet syftar till att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde.

Valberedning

Beslutades att anta principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2019 i enlighet med valberedningens förslag. Dessa principer innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per den 31 augusti.
  

Protokoll från årsstämman kommer att publiceras på www.dometic.com senast den 24 april 2018.

VD och koncernchef Juan Vargues anförande från stämman kommer att inom kort kunna ses och läsas på www.dometic.com.
   

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA
Johan Lundin, Head of Investor Relations and Communications
Tel: +46 8 501 025 46, Email: ir@dometic.com
  

OM DOMETIC
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet på områdena Klimatsystem, Sanitet och Mat & Dryck. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt Asien och Stillahavsområdet och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, lastbilar och premiumbilar, i fritidsbåtar och arbetsbåtar samt inom en rad andra områden. Dometic erbjuder produkter och lösningar som berikar människors upplevelser utanför hemmet, om det så är i en husbil, husvagn, båt eller lastbil. Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi driver 28 tillverknings- och monteringsanläggningar i elva länder, säljer våra produkter i ett hundratal länder och tillverkar cirka 85 procent av de produkter vi säljer i våra egna anläggningar. Vi har ett globalt nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 8 800 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 14,0 Mdr för år 2017 och har sitt huvudkontor i Solna.

Taggar:

Om oss

Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet på områdena Klimatsystem, Sanitet och Mat & Dryck, Energi & Stryning, Säkerhet & Trygghet. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt Asien och Stillahavsområdet och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, lastbilar och premiumbilar, i fritidsbåtar och arbetsbåtar samt inom en rad andra områden. Dometic erbjuder produkter och lösningar som berikar människors upplevelser utanför hemmet, om det så är i en husbil, husvagn, båt eller lastbil. Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi driver 28 tillverknings- och monteringsanläggningar i elva länder och säljer våra produkter i ett hundratal länder. Vi har ett globalt nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 8 800 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 14,0 Mdr för år 2017 och har sitt huvudkontor i Solna.

Prenumerera

Dokument & länkar