Kommuniké från årsstämma i Dometic Group AB (publ)

Report this content

Årsstämman i Dometic Group AB (publ) hölls tisdagen den 9 april 2019 i Stockholm.

Resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2018 i framlagt skick. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 2,15 kronor per aktie. Beslutades vidare att som avstämningsdag för utdelningen fastställa torsdagen den 11 april 2019, vilket innebär att utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB tisdagen den 16 april 2019.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor, utan revisorssuppleant.

Styrelseledamöterna Fredrik Cappelen, Erik Olsson, Heléne Vibbleus, Jacqueline Hoogerbrugge, Magnus Yngen, Peter Sjölander och Rainer E. Schmückle omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Fredrik Cappelen omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelsens ordförande.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Den auktoriserade revisorn Anna Rosendal kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Arvoden och ersättningsprinciper

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode för perioden till och med årsstämman 2020 ska utgå med 900 000 kronor till styrelsens ordförande och 420 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare ska arvode för kommittéarbete utgå med 120 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 65 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt med 100 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Detta innebär ett sammanlagt arvode, inklusive ersättning för kommittéarbete och baserat på kommittéernas föreslagna sammansättning, om 3 870 000 kronor, motsvarande en ökning med 170 000 kronor jämfört med föregående år.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och koncernledningen att gälla för perioden fram till och med årsstämman 2020 i enlighet med styrelsens förslag.

Återköp av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma fatta beslut om återköp av högst så många aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 % av det totala antalet aktier i bolaget. Förvärv av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Betalning för aktierna ska erläggas kontant. Bemyndigandet syftar till att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde.

Valberedning

Beslutades att anta principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2020 i enlighet med valberedningens förslag. Dessa principer innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per den 31 augusti.

****

Protokoll från årsstämman kommer att publiceras på www.dometic.com senast den 23 april 2019.

VD och koncernchef Juan Vargues anförande från stämman kommer att inom kort kunna ses och läsas på www.dometic.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Lundin, Head of Investor Relations and Communications
Tel: +46 (0)8 501 025 46
Email: ir@dometicgroup.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar