Kommuniké från årsstämma i Dometic Group AB (publ)

Report this content

Årsstämman i Dometic Group AB (publ) hölls onsdagen den 13 april 2022 i Stockholm. Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av covid-19 genomfördes årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i bolagsordningen.

 

 

Resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet

 

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021 i framlagt skick. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade.

 

Utdelning

 

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning till aktieägarna om 2,45 kronor per aktie. Beslutades vidare att som avstämningsdag för utdelningen fastställa tisdagen den 19 april 2022, vilket innebär att utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB fredagen den 22 april 2022.

 

Styrelse och revisor

 

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor, utan revisorssuppleant.

 

Styrelseledamöterna Fredrik Cappelen, Erik Olsson, Heléne Vibbleus, Jacqueline Hoogerbrugge, Magnus Yngen, Mengmeng Du, Peter Sjölander och Rainer E. Schmückle omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Fredrik Cappelen omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelsens ordförande.

 

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Den auktoriserade revisorn Anna Rosendal kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

 

Arvoden och ersättningar

 

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode för perioden till och med årsstämman 2023 ska utgå med 1 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 460 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare ska arvode för kommittéarbete utgå med 160 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 80 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt med 103 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 52 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Detta innebär ett sammanlagt arvode, inklusive ersättning för kommittéarbete och baserat på kommittéernas föreslagna sammansättning, om 4 997 000 kronor, motsvarande en ökning med 247 000 kronor jämfört med föregående år.

 

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

 

Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

 

Emission av aktier

 

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier om maximalt tio procent av totalt antal aktier i bolaget, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission mot kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra betalning genom emission av egna aktier i samband med eventuella företagsförvärv samt att möjliggöra kapitalanskaffning i syfte att finansiera sådana förvärv.

 

 

****

 

Protokoll från årsstämman kommer att publiceras på www.dometic.com senast den 27 april 2022.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rikard Tunedal, Head of Investor Relations
Tel: +46 730 56 97 35, Email: ir@dometicgroup.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar