RAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2020

Report this content

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 3 329 Mkr (5 329), vilket är en minskning med -38% varav -38% var organisk tillväxt.
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till 504 Mkr (1 100), vilket motsvarar en
    EBITDA-marginal på 15,1% (20,6%).
  • Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster för kvartalet uppgick till 361 Mkr (900), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,9% (16,9%).
  • De jämförelsestörande posterna för kvartalet uppgick till -61 Mkr (–), varav -61 Mkr avser omstruktureringskostnader under kvartalet hänförliga till det globala omstruktureringsprogrammet.
  • Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet uppgick till 300 Mkr (900), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,0% (16,9%).
  • Kassaflödet för kvartalet uppgick till 2 031 Mkr (-742). Det operativa kassaflödet uppgick till 311 Mkr (1 417).
  • Kvartalets resultat uppgick till 125 Mkr (562).
  • Kvartalets resultat per aktie uppgick till 0,42 kr (1,90).
 

VD HAR ORDET

“Det andra kvartalet var extraordinärt på många sätt. Åtgärderna som vidtogs under det första kvartalet när spridningen av Covid-19 började fortsatte också under det andra kvartalet. Vi har anpassat vår organisation till de nya förutsättningarna och aktivt arbetat för att säkerställa att vi tar Dometic genom pandemin på bästa möjliga sätt. Efter en första halva av kvartalet med hela länder nedstängda, har vi sedan mitten av maj sett marknader och näringsliv gradvis öppna sig snabbare än förväntat.

Våra satsningar under de senaste åren för att bygga upp ett ännu mer diversifierat företag med ökat fokus på Aftermarket har under kvartalet visat sig betydelsefulla. Den totala tillväxten minskade med -38 procent, och nettoomsättningen påverkades med ca -1,9 miljarder kronor till följd av Covid-19 under kvartalet. Aftermarket klarade sig bättre än OEM, trots att många försäljningsställen var stängda under flera veckor och utvecklades starkt i juni. Våra snabba och beslutsamma åtgärder för att minska våra kostnader, i kombination med de strukturella effektivitetsåtgärder som har genomförts under tidigare kvartal, hjälpte oss att nå en rörelsemarginal före jämförelsestörande poster på 10,9 procent. I rörelseresultatet ingår en positiv påverkan från upplösningen av en övrig långfristig skuld kopplad till en potentiell rörlig tilläggsköpeskilling för förvärvet av Kampa på 98 Mkr.  Borträknat detta var rörelsemarginalen 8 procent, trots en påverkan till följd av Covid-19 med ca -600 Mkr samt påverkan från handelstullar med -33 Mkr

Det är viktigt att vi ökar takten i genomförandet av vår strategi och vi har fortsatt att driva strategiska initiativ inom hela organisationen. Minskningen av antalet lagerartiklar (SKU:er) har förbättrats till 39 procent och innovationsindex förbättrades till 18 procent i slutet av det andra kvartalet, vilket tar oss närmare våra mål om 40 procent respektive 25 procent Det globala omstruktureringsprogrammet fortlöper bra, och under det andra kvartalet påverkades tre anläggningar och runt 230 medarbetare.

Det är i dagsläget svårt att förutsäga hur situationen kommer att utvecklas under de närmaste månaderna. Vi bedömer att försäljningen och rörelseresultatet kommer att fortsätta påverkas negativt av följderna av spridningen av Covid-19, om än i en mycket mindre utsträckning än den vi såg under det andra kvartalet.

Vi är övertygade om att trenderna inom Mobile Living är positiva på lång sikt och att det finns stora möjligheter till tillväxt genom förvärv, och vi kommer att fortsätta följa vår strategiska inriktning för att ta Dometic till en ny nivå”.

Juan Vargues, VD och Koncernchef
 

PRESENTATION AV RAPPORTEN
Analytiker och journalister är välkomna att delta i en telefonkonferens den 16 juli 2020 kl.10.00 (CEST), där Juan Vargues, VD och koncernchef, samt Stefan Fristedt, CFO, kommer att presentera rapporten och svara på frågor.

Sverige: +46 8 566 427 03
UK: +44 333 300 92 64
US: +1 646 722 49 56

Länk till webbcast och presentation finns tillgänglig på www.dometic.com.

Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2020 kl. 08:00 CEST.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA
Johan Lundin, Head of Investor Relations and Communications
Tel: +46 8 501 025 46, Email: ir@dometicgroup.com

OM DOMETIC
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet på områdena Mat & Dryck, Klimatsystem, Energi & Stryning och Andra Applikationer. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt Asien och Stillahavsområdet och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, i fritidsbåtar och arbetsbåtar, lastbilar och premiumbilar samt inom en rad andra områden. Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi säljer våra produkter i ett hundratal länder och vi har ett globalt nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 7 200 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på omkring 18,5 Mdr för år 2019 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Taggar: