RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2022

Report this content

STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT PÅ 55% MED EN SOLID EBITA MARGINAL PÅ 14.8%


FÖRSTA KVARTALET 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 7 518 Mkr (4 858), vilket är en ökning med 55% varav 7% var organisk tillväxt.
  • Rörelseresultatet (EBITA) före jämförelsestörande poster uppgick till 1 114 Mkr (801), vilket motsvarar en marginal på 14,8% (16,6%).
  • Jämförelsestörande poster upgick till -159 Mkr (-5) och var i huvudsak relaterade till en accelererad implementering av det globala omstruktureringsprogrammet.
  • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 955 Mkr (795), vilket motsvarar en marginal på 12,7% (16,4%).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 812 Mkr (725), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,8% (14,9%).
  • Kvartalets resultat uppgick till 494 Mkr (490).
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,54 kr (1,66).
  • Justerat resultat per aktie uppgick till 2,27 kr (1,85).
  • Kassaflödet för kvartalet uppgick till -1 305 Mkr (-2 181). Det operativa kassaflödet uppgick till -398 Mkr (-20).
  • Nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick i slutet av kvartalet till 2,7x (2,3x)..


VD HAR ORDET

“Vårt resultat för första kvartalet visar att det framgångsrika genomförandet av vår strategi har haft effekt. Nettoomsättningen ökade med 55 procent och EBITA-marginalen var solid på 14,8 procent. Under kvartalet tillkännagav vi ytterligare ett förvärv, samtidigt som vi fortsatte att investera i ny produktinnovation och ökade takten i genomförandet av vårt globala omstruktureringsprogram.

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 7 518 Mkr (4 858). Organisk tillväxt var 7 procent, med tillväxt inom samtliga försäljningskanaler trots utmanande makroekonomisk miljö med bland annat nya Covid-19 pandemiutbrott, brist på halvledare och geopolitisk osäkerhet. Distribution och Service & Aftermarket stod för 56 procent (45) av nettoomsättningen under kvartalet, vilket ytterligare minskar vår OEM-exponering, ökar vår motståndskraft och främjar bättre marginaler.

EBITA före jämförelsestörande poster ökade till 1 114 Mkr (801), motsvarande en marginal på 14,8 procent (16,5). Borträknat Igloo-verksamheten var marginalen stabil jämfört med samma kvartal föregående år, vilket är ett starkt resultat med tanke på den ineffektivitet som orsakats av begränsningar i leveranskedjorna och ökade kostnader för råvaror och frakt. Prissättningsåtgärder, kostnadsreduktioner och valutaeffekter bidrog positivt och vi kommer att fortsätta justera vår prissättning för att kompensera för ökade kostnader. Igloo-verksamheten hade ett stabilt kvartal med stark omsättningstillväxt som framför allt kan tillskrivas ökade volymer, prissättningsåtgärder och produktinnovation. Igloos EBITA-marginal, som var över ett medelhögt-ensiffrigt tal, var en förbättring jämfört med året innan och integrationsprocessen fortlöper som planerat.

Under det första kvartalet som ett separat segment uppnådde Marine en omsättningstillväxt på 12 procent och en EBITA-marginal före jämförelsestörande poster på 25,0 procent (24,9). Vår målsättning är att fortsätta växa denna verksamhet globalt, utifrån en stark marknadsposition och genom fortsatt innovationsarbete. Treeline Capital LLC förvärvades under kvartalet, vilket ytterligare stärker vårt utbud och vårt distributionsnät inom mobila strömförsörjningslösningar för Service & Aftermarket inom Marine.

Som tidigare meddelats snabbar vi på aktiviteterna inom vårt omstruktureringsprogram. Den 21 mars tillkännagav vi flytten av vår tillverkning i Elkhart i USA till andra platser inom Americas-området. Vi är övertygade om att vi kommer att uppnå kostnadsbesparingsmålet på 400 Mkr till mitten av 2023.

Det operativa kassaflödet för kvartalet uppgick till -398 Mkr (-20), påverkat av stark försäljning och efterfrågan, samt av de förvärvade företagens säsongsprofil. Dessutom påverkades lagernivåer av långa ledtider och av lageruppbyggnad för att säkra tillgång till kritiska komponenter. Nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick till 2,7x (2,3x).

Vi är mycket bekymrade över den tragiska utvecklingen i Ukraina och känner stor sympati med alla människor som påverkas. Vi har avbrutit alla affärsverksamheter i Ryssland och som en följd av detta har kostnader på cirka -22 Mkr, som huvudsakligen gäller nedskrivning av tillgångar, rapporterats under kvartalet.

Med utgångspunkt i en underliggande stark efterfrågan på friluftsaktiviteter från slutanvändarnas sida ser vi optimistiskt på de långsiktiga trenderna inom Mobile Living-branschen. Vi har en fortsatt stark orderstock och lagernivåerna i detaljhandeln fortsätter att ligga under tidigare nivåer inom flera vertikala slutmarknader. Den rådande makroekonomiska situationen skapar emellertid osäkerhet och det är svårt att förutsäga hur geopolitiska utvecklingar och stigande inflation kommer att påverka efterfrågan. Samtidigt som vi noggrant följer den kortsiktiga marknadsutvecklingen kommer vi att fortsätta genomföra vår strategiska agenda för att nå våra mål.”


Juan Vargues, VD och Koncernchef

 

PRESENTATION AV RAPPORTEN
Analytiker och journalister är välkomna att delta i en telefonkonferens den 28 april 2022 kl.10.00 (CEST), där Juan Vargues, VD och koncernchef, samt Stefan Fristedt, CFO, kommer att presentera rapporten och svara på frågor.

Sverige: +46 8 566 42706    UK: +44 333 300 9035   US: +1 646 722 4904
 

Länk till webbcast och presentation finns tillgänglig på https://www.dometicgroup.com/sv-se/investerare

 

Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2022 kl. 08:00 CEST.

 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA
Rikard Tunedal, Head of Investor Relations
Tel: +46 730 56 97 35, Email: rikard.tunedal@dometic.com 


 

OM DOMETIC
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet. Miljontals människor runt om i världen använder Dometics produkter i frilufts-, hem- och professionella applikationer. Vår drivkraft är att skapa smarta, hållbara, och tillförlitliga produkter med en outstanding design för frilufts- och mobil livsstil inom områdena Mat & Dryck, Klimat, Energi & Styrning och Andra Applikationer. Dometic har cirka 9 000 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på över 21,5 Mdr för år 2021 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Taggar: