RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2019

Report this content

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 4 605 Mkr (4 501), vilket är en ökning med 2% varav -6% var organisk tillväxt.
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till 792 Mkr (835), vilket motsvarar en marginal på 17,2% (18,6%).
  • Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet uppgick till 583 Mkr (702), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,7% (15,6%).
  • De jämförelsestörande posterna för kvartalet uppgick till -37 Mkr (-)och relaterar till inledande omstruktureringsåtgärder som utfördes under det tredje kvartalet.
  • Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster för kvartalet uppgick till 619 Mkr (702), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,5% (15,6%).
  • Kassaflödet för kvartalet uppgick till 990 Mkr (1 941). Det operativa kassaflödet uppgick till 1 301 Mkr (843).
  • Kvartalets resultat uppgick till 372 Mkr (435).
  • Resultat per aktie: 1,26 kr (1,47).
  • In linje med den strategi som presenterades på kapitalmarknadsdagen lanserades ett globalt omstruktureringsprogram efter kvartalets utgång.

VD HAR ORDET

“Marknadsförhållandena under kvartalet liknade dem vi har sett under hela 2019. Trots en utmanande global handelsmiljö som påverkade oss under kvartalet är vi nöjda med leverera en nettoomsättningstillväxt på 2 procent, fortsatt högt rörelseresultat och ett starkt kassaflöde.

Vårt fokus är att leverera på initiativ som stöder vår långsiktiga strategi. Ett antal nyckelpersoner har anslutit för att driva nya tillväxtområden och eftermarknaden. Innovationsindex stiger och ligger nu på 16 procent och vi har sett en minskning av SKUs med 14 procent under de första nio månaderna. Det gläder mig också att se att lagerreduktionen fortskrider i god takt samtidigt som öppnandet av en större enhet i Mexiko i augusti kommer öka vår konkurrenskraft framöver.

Under de senaste 18 månaderna har vi reviderat och påbörjat implementeringen av vår strategi för att bygga ett ännu starkare och mer lönsamt företag på lång sikt, genom att bredda vår adresserbara marknad, öka vår effektivitet och ytterligare minska vår exponering för konjunktur- och säsongsvariationer. Som en del av vår strategi – och med tanke på den rådande marknadssituationen – ökar vi nu takten i vår optimering av operativa strukturer genom att lansera ett globalt omstruktureringsprogram. Programmet fokuserar på outsourcing av aktiviteter som inte tillhör kärnverksamheten samt konsolidering av anläggningar. Genomförandet av detta program, i kombination med en stark finansiell ställning, kommer hjälpa oss att uppnå våra finansiella mål och dra full nytta av de många affärsmöjligheter som väntar framöver.

Omstruktureringsprogrammet förväntas generera positiva årliga effekter på resultatet på runt 400 Mkr när det är genomfört fullt ut. Vi räknar med att effekten kommer att komma gradvis från början av 2021 och ge full effekt i mitten av 2022. Kostnaden för att genomföra programmet kommer att vara runt 750 Mkr. Det förväntas att större delen av kostnaden kommer att uppstå under de kommande 18 månaderna. Ungefär 20 anläggningar, inom bland annat tillverkning, lager och kontor, och 1 500 medarbetare som arbetar på dessa anläggningar kommer att påverkas av programmet.

På kort sikt kommer osäkerheten på vissa av våra marknader att kvarstå. På grund av fortsatt utmanande marknadsförhållanden i Americas och ytterligare påverkan från USA:s tullar är den nya helårsprognosen för 2019 en negativ organisk tillväxt, en rörelsemarginal på runt 13,5 procent. Nettoskulden i förhållande till EBITDA borträknat förvärv förväntas ligga runt 2,4x vid slutet av 2019.”

Juan Vargues, VD och Koncernchef

PRESENTATION AV RAPPORTEN
Analytiker och journalister är välkomna att delta i en telefonkonferens den 24 oktober 2019 kl.10.00 (CEST), där Juan Vargues, VD och koncernchef, samt Stefan Fristedt, CFO, kommer att presentera rapporten och svara på frågor.

Sverige: +46 8 519 993 83
UK: +44 333 300 9261
US: +1 646 722 4956

Länk till webbcast och presentation finns tillgänglig på www.dometic.com.

Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 08:00 CEST.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA
Johan Lundin, Head of Investor Relations and Communications
Tel: +46 8 501 025 46, Email:
ir@dometic.com

OM DOMETIC
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet på områdena Mat & Dryck, Klimatsystem, Energi & Stryning och Andra Applikationer. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt Asien och Stillahavsområdet och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, i fritidsbåtar och arbetsbåtar, lastbilar och premiumbilar samt inom en rad andra områden. Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi säljer våra produkter i ett hundratal länder och vi har ett globalt nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 8 000 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på omkring 18,0 Mdr för år 2018 och har sitt huvudkontor i Stockholm.