RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2020

Report this content

STARK EFTERFRÅGAN OCH FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET
 

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 4 466 Mkr (4 605), en minskning med -3%. Organisk tillväxt var 3%. Stark tillväxt i orderingång ledde till rekordhög orderstock.
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för kvartalet förbättrades till 867 Mkr (792), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 19,4% (17,2%).
  • Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster för kvartalet förbättrades till 690 Mkr (619), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,5% (13,5%).
  • De jämförelsestörande posterna för kvartalet uppgick till -14 Mkr (-37) och avser omstruktureringskostnader hänförliga till det globala omstruktureringsprogrammet.
  • Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet förbättrades till 676 Mkr (583), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,1% (12,7%).
  • Kassaflödet för kvartalet uppgick till 730 Mkr (990). Det operativa kassaflödet uppgick till 1 043 Mkr (1 301).
  • Kvartalets resultat uppgick till 281 Mkr (372) negativt påverkad av skatteavsättningar gällande pågående tvister kring utländsk skatt. Exklusive dessa avsättningar, förbättrades resultat jämfört med föregående år.
  • Kvartalets resultat per aktie uppgick till 0,95 kr (1,26).
 

VD HAR ORDET

“Vi upplevde en snabb återhämtning under det tredje kvartalet efter ett svårt andra kvartal som saknar motstycke i bolagets historia. Den organiska nettoomsättningstillväxten slutade på 3 procent och rörelsemarginalen före jämförelsestörande poster för kvartalet förbättrades starkt till 15,5 procent från 13,5 procent året innan. Tack vare en stark tillväxt i vår orderingång nådde vi en orderstock på rekordnivå i slutet av kvartalet. Efter en snabb och framgångsrik minskning av vår kostnadsbas under det andra kvartalet ökade kundefterfrågan drastiskt under juni och juli, vilket ledde till vissa begränsningar i vår leveranskedja med en åtföljande påverkan på nettoomsättningen. Dessutom påverkade proaktiva åtgärder för att begränsa spridningen av covid-19 på vissa av våra amerikanska fabriker nettoomsättningen negativt. Vi kommer att fortsätta öka kapaciteten för att möta den starka efterfrågan som vi förväntar oss i de kommande kvartalen.

En ytterligare ökning av slutanvändarnas intresse för ”hemester” och utomhusaktiviteter driver på efterfrågan på våra produkter över hela produktportföljen. Den ökade efterfrågan syns även på antalet besök på vår webbplats dometic.com, som har visat en ökande tillväxt på över 70 procent från årets början.

Under den andra halvan av kvartalet påbörjade vi leveransen av kylboxar, enligt tidigare meddelade kontrakt, till kunder inom fordonssegmentet i Americas och vi förväntar oss en ytterligare ökning av leveranserna under de kommande kvartalen. Det är även uppmuntrande att se att vår aftermarket-verksamhet växte med 13 procent organiskt i kvartalet. I APAC upplevde vi en stark återhämtning av försäljningen under juli medan en andra covid-19-relaterad nedstängning i Australien påverkade verksamheten negativt under augusti och september.

Förbättringen i rörelsemarginal före jämförelsestörande poster till 15,5 procent från 13,5 procent berodde fram för allt på en betydande tillväxt inom aftermarket-försäljningen och framgångsrika kostnadsreduceringar, trots negativa valutaeffekter och en negativ påverkan från covid-19. Kostnaderna kopplade till tullar var som förväntade och påverkade det tredje kvartalet med -55 Mkr jämfört med -86 Mkr föregående år.

Genomförandet av vår strategi fortsätter i snabb takt. Resurser, kapacitet och nya produkter tillförs till våra identifierade globala tillväxtområden för att tillvarata möjligheter på en marknad som lockas av livet utomhus. Innovationsindexet förbättrades till 21% från 16% för ett år sedan och vårt kommande utbud av nya produkter garanterar en kontinuerlig ökning. Det globala omstruktureringsprogrammet fortlöper bra och ytterligare fyra anläggningar påverkades under det tredje kvartalet. Reduktionen av antalet lagerartiklar (SKU:er) nådde 44 procent i slutet av kvartalet, vilket gör att målet för 2021 på 40 procents reduktion redan har överträffats.

Vi är mycket stolta över de starka resultaten som hela organisationen har uppnått, i synnerhet med tanke på de utmaningar som uppstod genom nedstängningarna världen över under det andra kvartalet och den accelererande tillväxten vi upplevde under det tredje kvartalet. Samtidigt som covid-19-pandemin fortsätter att skapa osäkerhet tror vi att de kommande kvartalen kommer att bli starka till följd av den befintliga efterfrågan på marknaden, de betydligt lägre lagernivåerna än normalt inom detaljhandeln och den avsevärt ökade beställningsingången som vi har upplevt under de senaste månaderna. Som ett ledande företag inom utomhus-produkter har Dometic en bra position för fortsatt tillväxt och förbättrade marginaler. Vi är övertygade om att trenderna inom Mobile Living är positiva på lång sikt och vi kommer att arbeta vidare för att leverera enligt vår strategiska inriktning och nå våra finansiella mål.”

Juan Vargues, VD och Koncernchef

PRESENTATION AV RAPPORTEN
Analytiker och journalister är välkomna att delta i en telefonkonferens den 23 oktober 2020 kl.10.00 (CEST), där Juan Vargues, VD och koncernchef, samt Stefan Fristedt, CFO, kommer att presentera rapporten och svara på frågor.

Sverige: +46 8 505 583 57 UK: +44 333 300 92 65 US: + 1 646 722 49 03

Länk till webbcast och presentation finns tillgänglig på www.dometic.com.

Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 08:00 CEST.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA
Rikard Tunedal, Head of Investor Relations
Tel: +46 730 56 97 35, Email:
ir@dometicgroup.com
OM DOMETIC
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet på områdena Mat & Dryck, Klimatsystem, Energi & Stryning och Andra Applikationer. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt Asien och Stillahavsområdet och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, i fritidsbåtar och arbetsbåtar, lastbilar och premiumbilar samt inom en rad andra områden. Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi säljer våra produkter i ett hundratal länder och vi har ett globalt nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 7 200 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på omkring 18,5 Mdr för år 2019 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Taggar: