RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2021

Report this content

STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT MED SOLIDA MARGINALER TROTS LEVERANSSTÖRNINGAR

TREDJE KVARTALET 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 5 545 Mkr (4 466), vilket är en ökning med 24% varav 11% var organisk tillväxt.
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 987 Mkr (867), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 17,8% (19,4%).
  • Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till 785 Mkr (690), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 14,2% (15,5%).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 762 Mkr (676), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,7% (15,1%).
  • Kvartalets resultat uppgick till 480 Mkr (281).
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,50 kr (0,95).
  • Kassaflödet för kvartalet uppgick till 2 550 Mkr (730). Det operativa kassaflödet uppgick till 346 Mkr (1 043).

VD HAR ORDET

“Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 5 545 Mkr (4 466), vilket motsvarar en tillväxt på 24 procent, trots de betydande leveranskedjestörningar som påverkar många branscher över hela världen. Den organiska försäljningstillväxten nådde 11 procent under kvartalet. Baserat på de senaste tolv månaderna uppnådde vi även ny milstolpe med en försäljning som översteg 20 miljarder kronor.

Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster förbättrades till 785 Mkr (690) trots negativa valutaeffekter, vilket motsvarar en stabil rörelsemarginal på 14,2 procent (15,5). Störningar i leveranskedjan, stigande råvarupriser och ökade fraktkostnader är faktorer som har haft en negativ inverkan på rörelsemarginalen. Vi justerar kontinuerligt vår prissättning för att kompensera för högre kostnader och trygga lönsamheten. Jämfört med för ett år sedan har vi ökat investeringarna inom försäljning och marknadsföring för att främja tillväxt inom nya strategiska områden, däribland B2C. Vi hade dessutom en låg kostnadsbas föregående år, vilken fortfarande påverkades av de pandemirelaterade nedstängningarna.

Vi fortsätter att göra förvärv och i september tillkännagav vi två ytterligare förvärv som vänder sig till utomhus- och friluftsmarknaden: Cadac International, en leverantör av utegrillar och tillbehör i premiumsegmentet för den fordonsbaserade utomhus- och friluftsmarknaden, och Igloo, ett mycket välkänt varumärke och tillverkare av kylboxar och drinkware-produkter. Igloo innehar med god marginal den ledande ställningen på kylboxmarknaden i USA och tillför starka marknadspositioner och slutanvändar-kompetens, faktorer som kommer att bli mycket användbara i nästa steg i vårt omvandlingsarbete.

Genomförandet av vår strategi att omvandla Dometic till ett mer kundorienterat bolag med lägre cykliska variationer i försäljningen och högre marginaler fortsätter i snabb takt. Mixen av försäljningskanaler förstärks och andelen för Distribution och Service & Aftermarket uppgick till 48 procent under de senaste tolv månaderna, jämfört med 39 procent under samma period 2017. Våra åtta förvärv hittills i år, som samtliga är fokuserade på kunder inom Distribution och Service & Aftermarket, kommer att hjälpa oss att ytterligare öka takten i detta omvandlingsarbete.

Innovationsindexet förbättrades till 26 procent (21), vilket innebar att vi uppnådde målet på 25 procent för första gången i bolagets historia. Bland produkterna som lanserades under kvartalet fanns ett brett sortiment av nya produkter för det marina området. Genomförandet av kostnadsreduktionsprogrammet fortsätter med hög aktivitet, men det påverkas fortfarande av covid-19-relaterade effekter. Antalet lagerartiklar (SKU:er), vilka bidrar till att öka komplexiteten, har minskat med 59 procent sedan 2018, vilket är långt bättre än det ursprungliga målet.

Det är även uppmuntrande att se våra framsteg inom hållbarhetsområdet. Nyckeltalet ton koldioxidutsläpp/nettoomsättning har minskat med 17 procent i förhållande till 2020, vilket gör att målet för helåret 2021 redan har överträffats. Ännu en anläggning gick över till förnybar el under kvartalet. Under kvartalet lanserade vi även ett nytt material – ”Redux”. Det är en lätt polyester som till 100 procent tillverkas av återvunna plastflaskor och som kommer att användas för en lång rad nya produkter. 

Det operativa kassaflödet för kvartalet uppgick till 346 Mkr (1 043) och påverkades av komponentbrister och längre leveransledtider än normalt. Nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick till 1,5x (2,8x).

Vi är fortsatt optimistiska kring efterfrågan de kommande kvartalen. Vår orderstock är rekordhög sett till perioden och lagernivåerna i detaljhandeln är låga inom samtliga vertikala slutmarknader. Leveranssituationen förblir den största osäkerhetsfaktorn och det är svårt att förutsäga när situationen kommer att stabiliseras. Under dessa utmanande omständigheter känner jag mig stolt över våra medarbetares förmåga och engagemang att utföra åtgärder som minskar problemen och tryggar leveranserna till kunden.

Vi ser optimistiskt på de långsiktiga trenderna inom Mobile Living och vi kommer att arbeta vidare för att fullfölja vår strategiska inriktning och nå våra finansiella mål.”

Juan Vargues, VD och Koncernchef

PRESENTATION AV RAPPORTEN
Analytiker och journalister är välkomna att delta i en telefonkonferens den 22 oktober 2021 kl.10.00 (CEST), där Juan Vargues, VD och koncernchef, samt Stefan Fristedt, CFO, kommer att presentera rapporten och svara på frågor.

Sverige: +46 8 505 583 50UK: +44 333 300 9263   US: +1 646 722 4902

 

Länk till webbcast och presentation finns tillgänglig på https://www.dometicgroup.com/sv-se/investerare


Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021 kl. 08:00 CEST.


FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA
Rikard Tunedal, Head of Investor Relations
Tel: +46 730 56 97 35, Email:
rikard.tunedal@dometic.com

OM DOMETIC
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet. Miljontals människor runt om i världen använder Dometics produkter i frilufts-, hem- och professionella applikationer. Vår drivkraft är att skapa smarta, hållbara, och tillförlitliga produkter med en inpirerande design för frilufts- och mobil livstil inom områdena Mat & Dryck, Klimat, Energi & Styrning och Andra Applikationer. Dometic har cirka 7 700 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på över 16,2 Mdr för år 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Taggar: