Delårsrapport för perioden januari-juni 2004

Delårsrapport för perioden januari-juni 2004 - Nettoomsättningen ökade med 19,3 procent till 3 785 MSEK (3 173). Den organiska tillväxten, justerad för valutakurseffekter, uppgick till 14,3 procent. - Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) ökade med 19,8 procent till 624 MSEK (521), vilket motsvarar en rörelsemarginal före goodwillavskrivningar om 16,5 procent (16,4). - Nettoresultatet för perioden uppgick till 185 MSEK (124), vilket motsvarar en vinst per aktie före utspädning om 7,76 SEK (5,20). - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 400 MSEK (160). - Fortsatt god utveckling inom den marina verksamheten genom TME. - Refinansiering av koncernens gamla förvärvslån genomförd per den 5 augusti. Härigenom reduceras koncernens framtida räntekostnader väsentligt ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/18/20040818BIT20110/wkr0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar