Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2002)

Report this content

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2002) · Omsättningen uppgick till 392 MKr (545 MKr) · Resultatet före skatt uppgick till -12 MKr (-81 MKr) · Resultat per aktie efter skatt -0,86 Kr (-8,04 Kr) · Bibehållna marknadsandelar i en svag marknad · Fortsatt omstrukturering och marknadsorientering Omsättning och resultat DORO, noterat på O-listan på Stockholmsbörsen, har under första halvåret 2002 omsatt 392 MKr (545 MKr) vilket innebär en minskning med 28 % jämfört med föregående år. Justerat för avyttringen av växelverksamheten sjönk försäljningen med 26 %. Marginalerna har förbättrats genom lägre garantikostnader, bättre lagerkontroll och lanseringar av nya produkter. Omkostnaderna har sänkts genom lägre personal- och infrastrukturkostnader. Under första halvåret har resultatet belastats med 7 MKr kostnader avseende främst organisationsförändringar och inkurans i lager i bredbandsverksamheten. Den sänkta belåningen och de minskade lånen i utländsk valuta till lägre valutakurs har reducerat finanskostnaderna. Resultatet för koncernen före skatt uppgick till -12 MKr (-81 MKr). Försäljningen i andra kvartalet uppgick till 176 MKr (266) och resultatet före skatt uppgick till -3 MKr (-55). Marknad och sortiment Försäljningstakten har i stort följt den allmänna utvecklingen inom hemelektronik och telekom-produkter. Den svaga efterfrågan från 2001 fortsätter. Doros marknadsandelar bedöms vara i stort sett oförändrade jämfört med föregående år. Efterfrågan på DORO's trådade telefoner har överträffat förväntningarna och befäst bolagets position på marknaden tack vare ett mycket komplett sortiment för såväl konsument som mindre företag. Inom det trådlösa sortimentet har de nya analoga telefonerna (CT1) mottagits väl av marknaden och ett nytt program (CT0) kommer att lanseras under andra halvåret i Frankrike, Storbritannien och Australien. DOROs små och designade DECT (digitala) telefoner har blivit en mycket uppskattad produktlinje. DECT programmet har nu utökats med 5000-serien som är välutrustade telefoner i normal storlek med DOROs kännetecknande design. Marknaden för trådlösa bredbandsprodukter har varit fortsatt svag under årets första halvår men förbättrats mot slutet av perioden. Tillsynsmyndigheten för licensierad trådlös bredbandsteknik (PTS) i Sverige kommer att dela ut två länsvisa tillstånd till olika operatörer. För att klara en stor utbyggnad utanför tätorterna bedöms användandet av trådlösa bredbandsprodukter att öka kraftigt. Omstrukturering och marknadsorientering Omstruktureringen löper enligt plan och antalet anställda har nu reducerats till 200 (285). DOROs omkostnader har minskat med mer än 20 % jämfört med motsvarande period 2001. DORO's förstärkta kvalitetssäkringsprocess fortsätter att ge avsedd effekt och har markant minskat kvalitetskostnaderna och samtidigt skapat nöjdare kunder. Inom produktförsörjningen har samarbetsavtal etablerats med ett par större leverantörer för utveckling och produktion av nya telefoniprodukter. Förfinade prognosinstrument och en större samordning av sortimentet i Europa är andra åtgärder som är under införande för att förbättra leveransprecision och flexibilitet. Fullt infört kommer detta också att skapa ett rationellare inköp och logistik med samtidig minskning av kapitalbindningen i lager. Den nordiska strukturen fortsätter att samordnas. Den danska logistiken och servicen hanteras nu av organisationen i Sverige. Avsikten är att integrera de övriga Nordiska länderna med gemensam ledning och administration men med bibehållna sälj- och marknadsföringsresurser i respektive land. DORO satsar på en tydligare och mer målgruppsinriktad marknadskommunikation för att ytterligare stärka varumärket och dess identitet. Inom trådlösa bredband har en väsentlig omstrukturering genomförts med fokusering på färre produkter och marknader. Omkostnaderna har sänkts genom minskning av personal- och administrationskostnader. Den svenska verksamheten flyttas till DOROs lokaler i Lund under kvartal 3. Fortsatt minskad balansräkning Koncernens balansomslutning har minskat med 58 MKr till 339 MKr (545 Mkr) sedan ingången av räkenskapsåret. Investeringar uppgick till 3 MKr (4 MKr). Goodwill uppgår till 35 MKr (65 MKr). Justering av goodwill har gjorts efter uppdatering av rörlig köpeskilling av dotterbolag med slutliga värden. I samband med detta har en justering gjorts av avskrivningar av goodwill. Justering har även gjorts av uppskjuten skatt. Koncernens nettoskuldsättning (räntebärande skulder minus kassa) har ökat med 46 MKr till 81 MKr (35 MKr). Skuldsättningsgraden har ökat från 0,72 vid årsskiftet till 2,55 (2,92). Outnyttjade kreditlinjer uppgår till ca 45 MKr vid kvartalets slut. Lagret har marginellt ökat med 9 MKr till 133 (264) från en mycket låg nivå. Kassaflödet från den löpande verksamheten var negativt i Kv 2 om -45 MKr (+4) och för halvåret - 44 MKr (-40). Den väsentligaste förklaringen av det negativa kassaflödet är högre rörelsekapital, utbetalningar relaterade till omstruktureringen och säsongsmässiga effekter. Utsikter för innevarande år DORO står fast vid bedömningen från årsredovisningen om ett 2002 som visar upp en positiv utveckling vad avser företagets interna processer och en väsentlig resultatförbättring jämfört med föregående år. Efterfrågan inom telekomsektorn bedöms vara fortsatt svag under resten av året. DORO terminssäkrar 50 % av de kommande sex månadernas förväntade flöden i US-dollar. Nuvarande väsentligt lägre valutakurser kommer att påverka marginalerna först i slutet av kvartal 4. Mot den bakgrunden bedöms förutsättningarna vara försämrade för att uppnå ett positivt helårsresultat under 2002. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 20 MKr (11). Resultatet före skatt blev -17 MKr (-22). Utdelning har erhållits från dotterbolag. Nedskrivning har gjorts av aktier i dotterbolag. Kommande rapporter För 2002 har styrelsen fastställt följande rapporteringsdagar: 22 oktober och 30 januari 2003. Delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga på Internet: www.DORO.com. Delårsrapporten har gjorts med samma redovisningsprinciper som den senaste årsredovisningen och har inte varit föremål för granskning av DOROs revisorer. För ytterligare information kontakta VD Gunnar Åkerblom 046-280 50 61 eller vVD Ingvar Karlsson 046-280 50 62 Lund 2 augusti 2002 Styrelsen DORO AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/02/20020802BIT00270/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/02/20020802BIT00270/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar