Årsstämma i Drillcon AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Drillcon AB (publ) har den 17 maj hållit årsstämma i Nora.

Årsredovisning och utdelning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen enligt

framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2018. Stämman beslutade att

15 610 000 kr delas ut till aktieägarna fördelat med 0,35 kr per stamaktie med avstämningsdag 21 Maj 2019. Resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Val av styrelse och arvode

Beslutades att styrelsen skall består av fem ordinarie ledamöter och ingen suppleant.

Vid valet av ordinarie styrelseledamöter för 2019 omvaldes Mikael Berglund, Per-Erik Lindström, Krister Magnusson och Carl Östring. Nyval av Hans Lidén.

Ledamöterna väljs för tiden intill nästa årsstämma.

Bolagsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med sammanlagt 540 000 kr att av styrelsen fördelas med 200 000 kr till ordföranden och 85 000 kr var till ordinarie ledamöter. Carl Östring valdes som ordförande. Verkställande direktör erhåller inget arvode för styrelseuppdraget.

Val av revisorer

Revisionsbolaget Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Jonas Bergström valdes för tiden intill nästa årsstämma.

Arvode till revisorer

Arvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att styrelsen bemyndigas att

besluta om en eller flera nyemissioner, med eller utan företräde för aktieägarna, kontant, apport eller genom kvittning. Bemyndigandet omfattar totalt högst 10 000 000 aktier. Vid fullt utnyttjande av

bemyndigandet kommer aktiekapitalet att öka med 400 000 kr. Bemyndigandet skall gälla intill nästa årsstämma.

Övrigt

Årsredovisning för 2018 kan rekvireras från Drillcon. Den finns också tillgänglig på: www.drillcon.se

Delårsrapport för perioden januari – juni 2019 lämnas den 9 augusti.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Rylander, vd                                         

Drillcon AB                                       

Telefon: 070 328 9719                                   

E-post: patrik.rylander@drillcon.se                

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Under tredje kvartalet 2016 bildades Drillcon Americas SpA som tar hand om den sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se 

Prenumerera

Dokument & länkar