Årsstämma i Drillcon AB (publ) - 2017

Aktieägarna i Drillcon AB (publ) har den 18 maj hållit årsstämma i Nora.

Årsredovisning och utdelning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen enligt

framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2016. Stämman beslutade att

13 380 000 kr delas ut till aktieägarna fördelat med 0,30 kr per stamaktie med avstämningsdag 22 Maj 2017. Resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Val av styrelse och arvode

Beslutades att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter och ingen suppleant.

Vid valet av ordinarie styrelseledamöter för 2017 omvaldes Mikael Berglund, Per-Erik Lindström, David Tunberger och Carl Östring.

Ledamöterna väljs för tiden intill nästa årsstämma.

Bolagsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med sammanlagt 400 000 kr att av styrelsen fördelas med 160 000 kr till ordföranden och 80 000 kr var till ordinarie ledamöter. Verkställande direktör erhåller inget arvode för styrelseuppdraget. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Carl Östring som ordförande.

Styrelseledamot kan, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Drillcon AB, ges möjligheten att fakturera styrelsearvodet från eget bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag skall arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag. Därtill utgår mervärdesskatt på fakturerat belopp

Val av revisorer

Revisionsbolaget Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Jonas Bergström valdes för en mandatperiod om 1 år.  

Arvode till revisorer 

Arvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att styrelsen bemyndigas att

besluta om en eller flera nyemissioner, med eller utan företräde för aktieägarna, kontant, apport eller genom kvittning. Bemyndigandet omfattar totalt högst 10 000 000 aktier. Vid fullt utnyttjande av

bemyndigandet kommer aktiekapitalet att öka med 400 000 kr. Bemyndigandet skall gälla intill nästa årsstämma.

Övrigt

Årsredovisning för 2016 kan rekvireras från Drillcon. Den finns också tillgänglig på: www.drillcon.se

Delårsrapport för perioden januari – juni 2017 lämnas den 18 augusti.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Rylander, vd                                          

Drillcon AB                                         

Telefon: 0587-82824                                        

E-post: patrik.rylander@drillcon.se                                 

 Informationen är sådan som Drillcon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj 2017 kl 18.30. 

Certified Adviser på NASDAQ OMX First North

Remium Nordic AB Kungsgatan 12-14 SE-111 35 Stockholm Tel: 08 454 32 00

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Drilling Equipment AB, Drillcon Iberia SA och Drillcon Americas SpA, utför kärnborrning, raiseborrning och geoservice för gruv- och anläggningsindustri.

Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag.  

Om oss

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA och Suomen Malmi Oy (Drillcon Smoy), utför kärnborrning, raiseborrning och geoservice för den europeiska gruv- och anläggningsindustrin. Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier.

Prenumerera

Dokument & länkar