Drillcon AB - Första kvartalets rapport

Report this content

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FÖRBÄTTRAT NETTORESULTAT OCH ÖKAD OMSÄTTNING

Drillcon fortsätter att leverera. 2018 avslutades som ett nytt historiskt rekordår och följs nu upp med ett starkt första kvartal som genererar en organisk tillväxt på 17,4 procent och en ännu starkare resultatförbättring.  

-        ’’Vi fortsätter att premieras med nya kontrakt och tar marknadsandelar.  Detta är en kvittens på att förändringen av affärsområdesstrukturen var rätt att genomföra och att våra kunder är nöjda med den kompetens och service vi tillför deras produktion’’ säger Patrik Rylander vd på Drillcon AB.

Perioden januari - mars                                                                                                                     

  • Nettoomsättning 101,4 Mkr (86,3)
  • EBITDA uppgick till 17,5 Mkr (10,6)
  • Resultat efter skatt uppgick till 9,0 Mkr (4,6)
  • Kassaflöde från löpande verksamhet 15,2 Mkr (21,0)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,20 kr (0,10)

Den sammantagna efterfrågan och investeringsvilja från våra kunder på kort sikt förväntas ligga kvar på nuvarande höga nivå.    

Nora 3 maj 2019

För ytterligare information kontakta:  

Patrik Rylander, VD                              

Drillcon AB       

Telefon: 070 328 9719                          

E-post: patrik.rylander@drillcon.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 3 maj kl 08.30 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Under tredje kvartalet 2016 bildades Drillcon Americas SpA som tar hand om den sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se 

Prenumerera

Dokument & länkar