Drivmedelsförsäljningen minskar svagt

Report this content

Den totala försäljningen av drivmedel till och med augusti minskade med ca 1 %, gentemot samma period 2016. Försäljningen av bensin och E85 sjönk svagt under augusti månad, medan försäljningen av diesel steg något. Allt enligt preliminär statistik från SPBI. 

Den totala försäljningen av drivmedel minskade svagt de första 8 månaderna under 2017. Nedgången är ca 69 700 m3 eller ca 1 %.

Försäljningen av bensin i september månad 2017 uppgick till ca 307 600 m3 vilket är en nedgång med ca 2 % jämfört med samma månad föregående år. Den ackumulerade försäljningen uppgick till ca 2 179 600 m3, en nedgång från föregående år med ca 97 300 m3 eller ca 4 %. I siffrorna ingår biodrivmedlet etanol med ca 5 % inblandning. Även syntetisk bensin förekommer på marknaden.

Försäljningen av diesel omfattade i augusti månad 537 400 m3, en svag ökning med ca 2 %. Den ackumulerade försäljningen uppgick till 3 856 500 m3, vilket är en uppgång på ca 1 % i jämförelse med föregående år. I siffrorna ingår även inblandning av biodrivmedlen HVO och FAME med ca 25 - 50 % inblandning.

E85 försäljningen sjönk svagt även under augusti och uppgick till ca 4 000 m3 vilket är en liten nedgång med ca 4 % jämfört samma månad föregående år. Ackumulerat uppgick försäljningen till ca 27 600 m3, en minskning med ca 1 %.

Eldningsoljeförsäljningen för de första 8 månaderna uppgick till 492 300 m3. En uppgång med ca 2 %. 

Ulf Svahn VD SPBI ”Försäljningen av drivmedel ligger i ungefärlig nivå som föregående år, konjunkturen är fortsatt stabil och det ser vi i något ökande dieselsiffror.”

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI. 

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se 

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59.

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Taggar: