Remissvar om hållbarhetskriterier: Öppna upp för att använda fler restprodukter till biodrivmedel

Report this content

Drivkraft Sverige vill att det ekonomiska villkoret, som bedömer vilka restprodukter som får användas i produktionen av biodrivmedel, i hållbarhetsförordningen ska tas bort. Det ger möjlighet att använda fler råvaror som kan klassas som restprodukter. Drivkraft Sverige vill även att alla förordningar som rör hållbarhetskriterier skall samlas under en lagstiftning samt att Energimyndigheten ska göra det möjligt att på förhand godkänna råvaror till produktion av biodrivmedel.

I hållbarhetslagen finns en definition av restprodukter för biodrivmedel och biobränslen. I förordningen om hållbarhetskriterier finns dessutom ytterligare en definition av restprodukter som är kopplad till ett ekonomiskt villkor. Denna infördes i syfte att hindra att PFAD betraktas som restprodukt. Problemet är att detta villkor även påverkar andra råvaror som det inte finns något särskilt skäl att förhindra.

I ett remissvar på Infrastrukturdepartementets Promemoria Hållbarhetskriterier, genomförande av det omarbetade förnybardirektivet, vill Drivkraft Sverige slopa det ekonomiska villkoret i hållbarhetsförordningen. Dessutom vill Drivkraft Sverige se bättre möjligheter att förhandsgodkänna råvaror så att de kan användas vid framställningen av nya biodrivmedel.

-Nuvarande ekonomiska villkor i hållbarhetsförordningen hindrar användningen av vissa restprodukter, som inte är något problem utifrån markanvändningssynpunkt. Det kan till exempel vara teknisk majsolja och vissa fria fettsyror. Om detta villkor slopas blir det lättare för aktörerna att bedöma om en råvara kan klassas som en restprodukt eller inte, säger Johan G. Andersson, VD Drivkraft Sverige.

-Vi vill också ge möjligheten för aktörer inom drivmedelsbranschen att få avfall och restprodukter förhandsgodkända för produktion av biodrivmedel. Målet är att undvika oklarheter och eventuella påföljder för producenter som vill satsa inom detta område.

I remissvaret har Drivkraft Sverige även synpunkter på hur kravet på miljöinformation enligt förnybartdirektivet om biodrivmedel ska tillämpas. Istället för att informationen ska vara synlig vid drivmedelspumparna är det bättre att publicera denna information via drivmedelbolagens hemsidor. Det innebär också att aktuell information kan nå konsumenterna på ett smidigare vis.

Vidare vill Drivkraft Sverige se att all information som berör hållbarhetskriterier, till exempel måluppfyllelsen av reduktionsplikten, ska samlas under en och samma lagstiftning. Denna samordning skulle underlätta för aktörerna hur de ska agera i olika situationer.

Remissvaret: https://drivkraftsverige.se/wp-content/uploads/2021/03/Remissvar_Promemorian-H%c3%a5llbarhetskriterier-genomf%c3%b6rande-av-det-omarbetade-f%c3%b6rnybartdirektivet-Drivkraft-Sverige_2021-03-08.pdf

För ytterligare information kontakta:

Johan G. Andersson, VD, mobil: 070-667 06 03, johan.g.andersson@drivkraftsverige.se

Sofie Quant, Kommunikationschef, mobil:070-667 30 19, sofie.quant@drivkraftsverige.se

Drivkraft Sverige är en branschorganisation för medlemsföretag som erbjuder hållbar mobilitet och ser till att det finns drivmedel, biodrivmedel för hållbara resor och transporter samt bitumen till vägar i hela landet. Branschen arbetar för att Sverige ska bli klimatneutralt 2045. Drivkraft Sverige ska spegla ett bredare perspektiv som omfattar biodrivmedel för väg-, flyg- och sjötransporter. Det handlar också om innovationer samt nya produkter och tjänster inom hållbar mobilitet för konsumenter, företag och samhällsviktiga organisationer. Organisationen är även ett expertorgan inom branschen. Organisationen följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olika energislag samt drivmedel och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till Drivkraft Sverige. Läs mer på www.drivkraftsverige.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

"Nuvarande ekonomiska villkor i hållbarhetsförordningen hindrar användningen av vissa restprodukter, som inte är något problem utifrån markanvändningssynpunkt"
Johan G Andersson, VD Drivkraft Sverige